20. Měření parametrů a vlastností periodických a neperiodických signálů

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Periodické (pravidelně se opakující signály), se díky opakování povětšinou měří lépe než signály neperiodické, u kterých je zapotřebí mnohem přesnějších metod. U periodických signálu můžeme měřit tvar, frekvenci, amplitudu, zkreslení atd., //harmonické a neharmonické signály, něco o neperiodických signálech:

Obsah

Základní parametry periodických signálů

Elektrický signál je veličina závislá v čase může být ve formě optického signálu,elektrického signálu,elektromagnetického signálu,akustického signálu

Druhysig.png

Diagram.png

přístroje určené k měření parametrů signálů

osciloskop (odkaz na otázku: 18. Osciloskopy)

Měření kmitočtu z ovzorkovaného průběhu

Měření fázového rozdílu pomocí lissajousových obrazců

měřiče kmitočtu

Měření pomocí čítače

Měření frekvence.png

Sig2.png

Freg.png

Tvarovací obvod převádí záporné napětí na log. 0 ,kladné napětí na log.1

Měření pomocí doby periody

Frekme.png

vlnoměry

přístroj k měření kmitočtu elektrického signálu. Podle způsobu měření se rozlišují vlnoměry s přímým měřením kmitočtu (číslicově nebo analogově pomocí převodníků kmitočet – napětí); vlnoměry porovnávací, neznámý kmitočet porovnává se známým normálem; interferenční, prolaďováním přesného cejchovaného generátoru se hledá zázněj s neznámým signálem (akusticky nebo opticky).

měřiče tvarového zkreslení

Analyzátor celkového harmonického zkreslení vypočítává celkový harmonický obsah sinusové vlny s určitým zkreslením, vyjádřeným jako celkové harmonické zkreslení (THD).

Analyzátor základního potlačení

Odfiltrovává základní signál na konci nám zůstane jen zkreslení.

Meric harm zkresleni.jpg

THDanalyzer1.png


definice tvarového zkreslení ,THD(total harmonic distortion)

THD.png

THD je veličina definující zkreslení sinusového signálu. Definuje se jako poměr součtu výkonů všech vyšších harmonických složek k výkonu základní harmonické. Čím nižší je THD, tím věrnější je signál zachycený nebo předávaný pomocí mikrofonu, reproduktoru nebo zesilovače.

Může vznikat když analogový signál prochází nelineárním zařízením, k původnímu signálu jsou přimíchány další frekvence. THD je způsobem posouzení rozsahu zkreslení.

spektrální analyzátor

Analyzátor.png

Původní signál v časovém spektru je na spektrálním analyzátoru zobrazen jako frekvenční spektrum.

Spektrální analyzátory dělíme na:

analogové

číslicové


Analogové spektrální analyzátory

používají filtrace signálu

pásmová propust

stálá poměrná šířka pásma – 1, 3, 10, 33, 100% střední frekvence filtru

logaritmická stupnice


Analogspek.png

Číslicové spektrální analyzátory

Číslicové spektrální analyzátory využívají metody číslicového zpracování digitalizovaného signálu. Počítají diskrétní fourierovou transformací posloupnosti vstupních vzorků. Pro zkrácení doby výpočtu používají algoritmy zvané rychlá fourierova transformace FFT. Samotný výpočet provádí procesor.

Digan.png

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje