Přístroje pro měření a diagnostiku v číslicových systémech.

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Logické analyzátory

V dnešní době je často v přístrojích použit jeden nebo několik mikroprocesorů.Které používají velké množství spojovacích vodičů. Spojovací vodiče jsou často fyzicky rozděleny do třízákladních skupin, -řídicí sběrnice, adresová sběrnice a datová sběrnice. Hledání poruch vtakových složitých systémech je obtížné, protože je nutno sledovat současně větší početsignálů, než umožňuje osciloskop. V číslicových a logických systémech ale většinou stačí rozlišovat pouzed vě logické úrovně: H a L. K tomuto účelu byla vyvinuta zvláštní kategorie přístrojů nazvaných logické analyzátory.

Logický analyzátor je zařízení, které si pamatuje posloupnost logických stavů řady číslicových signálů (logických 0 a 1).

Jelikož procesory jsou řízeny tzv. strojovým kodem(bin kod,hexadecimální kod) je třeba je pevést na instrukce(ADD,DEC,SUB,MOV) k tomu používáme Disasembler

Asembler překládá naše instrukce (ADD,DEC,SUB,MOV) na strojový kod(bin kod,hexadecimální kod)

Základní parametry logického analyzátoru jsou:

-počet vstupních kanálů

-hloubka paměti nakanál

-maximální vzorkovací frekvence

Příznakové analyzátory jsou velmi vhodné nástroje pro hledání poruch ve složitých systémech, zejména v systémech obsahujících mikroprocesor. Logické analyzátory v režimu LTA se používají pro ověřování časování řídicích signálů; v režimu LSA se používají pro sledování posloupností logických signálů na sběrnici nebo pro sledování běhu programu v počítačových systémech.

Logický pulsní generátor

Logický pulsní generátor je zdroj signálu pro zkoušení logických obvodů. Pulsy je možno vpouštět do obvodu během činnosti. Dotkneme-li se hrotem generátoru určitého bodu a zmáčkneme tlačítko puls, jsou všechny obvody připojené k tomu to bodu na krátkou dobu přepnuty do opačného logického stavu (z úrovně L do H, případně z H do L, nezávisle na tom, jde-li o vstupy nebo výstupy číslicových obvodů). Pulsor tak umožňuje vnutit zvolenou logickou úroveň do vybraného místa obvodu. Je-li ve stavu vypnut (angl. ofj), je výstupní impedance tohoto generátoru vysoká, takže činnost obvodů, kterých se dotýká hrot, není ovlivněna. Některé logické pulsní generátory negenerují pouze jediný puls, ale mohou generovat trvalou posloupnost pulsů s frekvencí např.1,10 nebo 100 Hz, nebo skupiny pulsů (angl. burst), např. 10 nebo 100 pulsů.

Logický klips

Logický klips (logická svorka) má rozevíratelnou čelist, kterou je možno nasadit naintegrované obvodyvpouzdrech DIL saž16 vývody. 16 diod LED rozmístěných obdobně jako vývody pouzdra zkoušenéhointegrovaného obvodu indikuje logické stavy najednotlivých vývodech - svítící diody indikují stav H,nesvítící stav L. Logický klips nepotřebuje zdroj energie, napájení bere zezkoušeného obvodu. Jeho vstupyjsou konstruovány tak, aby bylo minimalizováno zatížení zkoušeného obvodu.

Logická sonda

Je zařízení sloužící ke zkoumání logických úrovnívčíslicových obvodech. Pomocí LED diod indikuje logické úrovně H a L. Skutečné napěťové úrovně odpovídající H a L se volí přepínačem podle typu logických obvodů obvykle DTL/TTL neboCMOS.Některé sondy mohou indikovat mezilehlé úrovně, jakonvýstupní napětí naotevřeném kolektoru bez připojeného rezistoru nebo odpojený vstup hradla TTL. Logické sondy jsou velmi užitečné pro detekování krátkých pulsů sd louhými mezerami, které je obtížné zachytit analogovými osciloskopy.Jsou-li přepnuty do paměťového režimu, indikátor sondy se rozsvítí,pokud se vmístě, kam je připojen hrot sondy, vyskytne krátký, jinak nepozorovatelný puls.

TTL při 5V

logická 0=0V-0,8V logická 1=2V-5V zakázané pásmo 1V-2V

CMOS při 5V a více

logická 0 0V-do 1/3 napájecího napětí logická 1 2/3 až do velikosti napájecího napětí zakázané pásmo 1/3-2/3

Zobrazování impulsu na logické sondě pomocí MKO(monostabilní klopný obvod)

MKO.jpg

MKO reaguje na vzestupnou hranu,každého signálu který se periodicky mění,tu hranu period. opakuje.

Zobrazování impulsu na logické sondě pomocí D-KO(v zapojení dělička 2)

D1234.jpg

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje