Uživatel:Dyusssan

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Logo FireWire


IEEE 1394 – rychlá sériová sběrnice s asynchronním a izochronním (rovnoměrným v čase) módem. Systém se běžně používá na připojování datových úložišť jako jsou externí pevné disky, videokamery, ale také pro připojení průmyslových video systémů a profesionálních audio systémů. Různé firmy prosazuji tuto sběrnici pod různými názvy:Obsah

Historie a vývoj

Sběrnice měla původně nahradit rozhraní SCSI. K vývoji se přidaly různé firmy a vznikla IEEE P1394 Working Group, jež ukončila svoji práci v roce 1995 vytvořením mezinárodní otevřené normy IEEE Std. 1394-1995 pro sběrnici vyznačující se v té době bezkonkurenční rychlostí přenosu 400 Mb/s. Ještě o rok dříve byla založena obchodně-technická skupina 1394 Trade Association, jejímž cílem bylo jednak zajistit další technický vývoj, jednak získat a vybudovat novému standardu postavení na trhu. V roce 2000 byla dokončena vylepšená a zoptimalizovaná sběrnice 1394a. S příchodem levnější sběrnice USB 2.0 s rychlostí přenosu 480 Mb/s v témž roce vznikla standardu FireWire silná konkurence. Místo na původní záměr, kterým bylo získat dominanci v oblasti PC, se skupina 1394 Trade Association soustředila na získání výsadního postavení v multimediální technice, na klonování sběrnice pro TCP/IP a pro bezdrátový přenos a zejména na proniknutí do průmyslové automatizační techniky. Prvním krokem k tomu bylo zvýšení přenosové rychlosti na 800 a 1 600 Mb/s, prodloužení maximální možné vzdálenosti mezi připojenými jednotkami a zavedení nových druhů kabelů a konektorů. Tyto změny jsou zakotveny ve specifikaci 1394b v roce 2002. V roce 2004 byl schválen standard IEEE 1394.1, který umožňuje spojit až 64449 zařízení (na rozdíl od obecných 63). V roce 2005 byla schválena verze 1394c, která poskytuje 800 Mbit/s přes stejné konektory 8P8C (Ethernet) a kabely kategorie 5e, které jsou specifikovány v bodu 40 normy IEEE 802.3 (gigabitový Ethernet přes měděnou kroucenou dvojlinku). Což spolu s odpovídajícím automatickým nastavením přenosových parametrů umožňuje použít stejný port pro připojení k zařízením IEEE Std. 1394 (Firewire) a IEEE 802.3 (Ethernet). Projekt s názvem IEEE P1394d byl vytvořen organizací IEEE 9. března 2009, aby přidal jednovidové optické vlákno jako další transportní médium pro FireWire. Očekává se, že budoucí verze FireWire navýší přenosovou rychlost na 6,4 Gbit/s a přinese další konektory jako je například malé multimediální rozhraní.

Technická specifikace

Konektor FireWire 800 s 9 piny
Konektor FireWire 400 se 6 piny
Konektor FireWire 400 se 4 piny (bez napájení)

FireWire může spojit až 63 zařízení ve stromové nebo daisy chain topologii (na rozdíl od sběrnicové topologie paralelního SCSI). To umožňuje komunikaci zařízení na principu peer-to-peer, například mezi skenerem a tiskárnou, bez potřeby využití systémové paměti nebo procesoru počítače. FireWire také podporuje více hostitelských zařízení na jedné sběrnici. FireWire podporuje technologie plug-and-play a hot swapping. Měděný kabel, který je použit nejčastěji, může mít délku až 4,5 metru a je flexibilnější než většina kabelů pro paralelní SCSI. Kabel se šesti nebo devíti piny dokáže napájet port až 45 watty a 30 volty, což umožňuje energeticky středně náročným zařízením pracovat bez samostatného napájecího zdroje. Zařízení Sony i.Link obvykle využívají jen čtyřpinové připojení, což značí, že napájení musí být zajištěno samostatným napájecím adaptérem.

Architektura

Standard FireWire předpokládá existenci 3 vrstev:

Transakční vrstva

Definuje protokol komunikace přes rozhraní FireWire (komunikace dotaz – odpověď). Pro konkrétní požadavek sestavuje pakety a posloupnost paketů. Sestava paketu: činnost (např. IN/OUT), data, CRC.

Spojovací vrstva

Definuje formát přenášených dat ve formě paketů.

Fyzická vrstva

Definuje přenosová media a jejich elektrické charakteristiky, reflektuje principy přidělování sběrnice. V této vrstvě se z přenášeného signálu získává synchronizace. Dva principy přidělování sběrnice:

Sběrnice není tak stále obsazena zařízeními s vysokou prioritou – proto „fair“ (demokratické přidělování sběrnice).

Přenos dat

Jsou podporovány dva typy přenosu:

Asynchronní

Odešlou se data proměnné délky ve formě paketu spolu s další informací na explicitně definovanou adresu, přijímací strana potvrdí/nepotvrdí příjem (paket ACK/NACK). Data se přenášejí, když jsou k dispozici (proto asynchronní). Pokud není přijat paket ACK, přenos se opakuje několikrát, pokud ani pak není přenos potvrzen, je hlášena chyba.

Asynchronní transakce (ACK – Acknowledgment, ARB – Arbitration, CTS – Clear to Send)

Sestává z několika fází:

Vše se odehrává s využitím paketů, nikoliv s využitím signálů, komunikace „dotaz odpověď na úrovni paketů“.

Izochronní

V pravidelných intervalech se přenášejí pakety. Příjem není potvrzován (používá se většinou v aplikacích, kde správnost dat není problematická – přenos zvuku, obrazu).

Izochronní transakce (CTS – Clear to Send)

Oba typy přenosu, izochronní i asynchronní, probíhají v cyklu s periodou 125 µs. Asynchronní i izochronní transakce se dělí o šířku pásma sběrnice (maximálně 80 % pro izochronní, zbytek pro asynchronní transakce).

Struktura cyklu sběrnice IEEE 1394 (ACK – Acknowledgment, CS – Cycle Sync, CTS – Clear to Send)

Izochronní mód přenosu je volitelný, avšak nezbytný pro multimediální úlohy nebo jiná časově kritická data (real-time). Při přenosu obrazu je důležité, aby vysílání nebylo přerušeno. Chyby v přenosu (ztráta malé části dat) jsou méně podstatné. Při přenosu důležitých řídicích dat v automatizaci je nutné zajistit, aby jich bylo vysláno jen tolik, kolik se stihne za 125 µs. Při izochronním přenosu vysílá jeden vysílač zpravidla několika příjemcům. Izochronní přenos probíhá na jednom nebo několika (maximálně 64) virtuálních kanálech. Při asynchronním módu přenosu spolu komunikují právě dva přístroje. Posílají si mezi sebou pakety typu dotaz (Request) a odpověď (Response). Komunikující partner potvrzuje příjem zvláštním potvrzovacím paketem (Acknowledge). Všechna data jsou jištěna kontrolní sumou (CRC). Mezi jednotlivými pakety jsou časové intervaly, mezery (gaps), kdy je sběrnice volná. V těchto mezerách může proběhnout nová arbitráž. Asynchronní přenos zná tři různé transakce: čtení (Read), záznam (Write) a zamknutí (Lock). Transakce Read Request čte data z jedné nebo několika adres jiného uzlu, Write Request zaznamenává do jiného uzlu. Transakce Lock Request se používá při provádění nedělitelných akcí a jednom místě paměti, aby se zabránilo efektu typu „poslední příchozí vítězí“ (last-writer-wins). Při asynchronním přenosu se může stát, že bude překročena doba trvání cyklu. V takovém případě je vnitřní obsah následujícího cyklu o to kratší.

FireWire vs USB

Zatímco obě technologie poskytují podobné koncové výsledky, mezi USB a FireWire existují zásadní rozdíly. FireWire na rozdíl od USB není tolik rozšířen. Ačkoli nominální rychlost FireWire 400 (400 Mbit/s) se zdá být nižší než u USB 2.0 (480 Mbit/s), v reálu FireWire dosahuje vyšších rychlostí přenosu dat než USB 2.0, zejména díky nižší režii přenosového protokolu. Dnes se FireWire používá tam kde rychlost USB 2.0 nedostačuje – zejména na připojení digitálních videokamer, externích disků, v ojedinělých případech i na síťové spojení počítačů peer-to-peer (několikrát vyšší rychlost než 100Mbit Ethernet). USB vyžaduje přítomnost masteru sběrnice, obvykle PC, který se spojuje point to point s USB slavem. To umožňuje použití jednodušších (a levnějších) periferií, ovšem za cenu snížené funkčnosti sběrnice. Inteligentní huby jsou nutné pro připojení více USB zařízení k jednomu USB masteru sběrnice. Naproti tomu FireWire nezná centrálního hostitele. Řídicím uzlem (master) může být každý přístroj, který má potřebné technické zdroje. Je to v podstatě peer-to-peer síť (kde každé zařízení může sloužit jako host nebo klient), což umožňuje připojení více zařízení na jednu sběrnici. Hostitelské rozhraní FireWire podporuje DMA a zařízeni s mapováním paměti, což umožňuje datové přenosy bez zatížení procesoru hostitele operacemi přerušení a kopírování do vyrovnávací paměti. Navíc, FireWire má dvě datové sběrnice pro každý segment sběrnicové sítě, zatímco do uvedení USB 3.0, USB obsahovalo pouze jednu. To znamená, že FireWire může komunikovat oběma směry současně (full-duplex), kdežto USB, před verzí 3.0, může komunikovat pouze jedním směrem v jednom okamžiku (half-duplex). Zatímco USB 2.0 expandovalo do plně zpětně kompatibilního USB 3.0 a 3.1 (použitím stejného typu hlavního konektoru), FireWire používá rozdílné konektory pro verzi 400 a pro verzi 800.

Použití

Značení portu se liší podle výrobce. Sony používá svoji ochrannou známku i.LINK nebo se používá označení písmeny „DV“. Mnoho digitálních videorekordérů má „DV-vstup“ a to FireWire konektor (obvykle alfa konektor), který lze použít pro nahrávání videa přímo z DV videokamery (bez použití počítače). Protokol také podporuje dálkové ovládání (přehrávání, přetáčení, atd.) připojených zařízení a také může přenášet časový kód z kamery. Dříve nebylo možné použít USB rozhraní pro systémy založené na páskách, protože video bylo vysíláno z pásky konstantní rychlostí. USB spoléhalo na podporu procesoru, čímž nebylo zaručeno, že k obsluze USB dojde v čas. Posun od pásků směrem k flash pamětem nebo diskovým médiím (např. SD karty, optické disky nebo pevné disky) umožnil přechod na USB.

Zdroje

[1]http://cs.wikipedia.org/wiki/FireWire

[2]http://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_1394

[3]http://www.odbornecasopisy.cz/index.php?id_document=34406

[4]http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IPZ/public/texty/rok2012/firewire2012.pdf

[5]http://cs.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje