Uživatel:Hudcopav

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Bolidové kamery

Evropská bolidová síť začala vznikat díky iniciativě vědců z České republiky už v roce 1951, kdy Zdeněk Ceplecha z Astronomického ústavu Akademie věd v Onřejově připravil systém kamer, které byly v pohotovosti, aby mohly padající velmi jasný meteorit zaznamenat. Kamery snímající bolidy jsou umístěny dnes po celém světě a díky nim se nachází Česká republika na světové špičce ve výzkumu tzv. meteoritů s rodokmenem. Analýzou snímku se totiž dá zjistit odkud bolid přiletěl nebo jakou má rychlost. Čechům se dokonce podařilo i určit místo dopadu a bolid pak skutečně najít. Poprvé se tak stalo už v roce 1959.

Hlavní požadavky, které musí kamera splňovat jsou dva. Prvním z nich je fakt, že musí mít dostatečně velké zorné pole, aby byly schopné padající bolid vůbec zaznamenat. Druhým požadavkem je, aby kamera zobrazovala v měřítku, které bude dostatečné pro astrometrická měření.

Bolid

Snímek meteoritu Příbram (1959) z bolidové kamery.

Jedná se o velmi jasný meteor. Jasnost ale zatím není nijak definována. Často se uvažuje, že bolid je meteor, který je jasnější, než Venuše. Ta má jasnost -4 magnitudy. Bolid jasnější než −5 magnitud už osvítí zem. Jestliže je jasnější než −10 magnitud, osvítí vzdálené kopce a je možno vidět barvu některých předmětů na zemi. Při jasnosti −20 magnitud si člověk připadá jako za dne – celé okolí je osvíceno velice silně.

Bolid září proto, že vlivem velmi vysoké rychlosti a tření o vzduch v pozemské atmosféře se hmota tělesa silně zahřívá a intenzivně odpařuje, u velkých bolidů může následně dojít k jednomu i více výbuchům, které těleso obvykle rozdělí na více částí, tento jev bývá doprovázen jak tlakovou vlnou, tak i silným supersonickým třeskem.

Kamery Zdeňka Ceplechy

První bolidová kamera se skládala z 10 jednotlivých jednoduchých kamer. Každá tato kamera měla objektiv o ohniskové vzdálenosti f = 180mm a cloně f/4,5. Snímalo se na fotografické desky, které jsou dodnes zachovány. Ty měly velikost 9x12 cm a citlivost ISO 100. Systém fungoval tak, že tyto jednotlivé kamery byly umístěné na společné podložce a společně dohromady pokrývaly přibližně polovinu oblohy. Před kamerami rotoval rychlostí 50 otáček/s dvouramenný sektor, který měl tvar dvou kruhových výsečí. Ten zajišťoval, že stopa meteoru na fotografické desce nebude souvislá, ale bude přerušována pravidelnými tmavšími úseky. Z jejich vzdálenosti je pak možno zjistit jednu z důležitých vlastností meteoru – jeho rychlost.

Podobná soustava pak byla umístěna na paralaktickou montáž, která se pohybovala tak, aby sledovala pohyb hvězd.


První celooblohové kamery

Obecná výstavba celooblohového zrcadlového fotoaparátu all - sky.
Původní bolidové kamery.

První celooblohová kamera, která splňovala požadavky uvedené výše využívala vypouklého zrcadla s kamerou umístěnou nad zrcadlem tak, aby v odrazu zrcadla mohla vyfotografovat celé nebe. Zrcadlo bylo ošetřené reflexní vrstvou (obvykle z hliníku s ochranou vrstvou z křemene) a bylo tedy třeba manipulovat se zařízením velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání nebo k dotyku povrchu zrcadla a tato vrstva nebyla poškozena. Vzdálenost mezi zrcadlovým povrchem a kamerou byla upravena tak, aby bylo vždy vyfotografováno celé zrcadlo.

Tato soustava měla ale několik nevýhod:

Tělo fotoaparátu blokuje oblast zenitu.

Odrazem od zrcadlového povrchu je sníženo množství světla, které má následně k dispozici fotoaparát k vytvoření fotografie. Tím se snižuje rychlost celého systému (běžně používaná zrcadla odrazí méně než 80% dopadajícího světla).

Umístění fotoaparátu vyžaduje postavení velkého a poměrně těžkého systému.

Zrcadlový povrch musí být každé 2 - 3 roky přelakován, aby se udržela přijatelná odrazivost. Tím se zvyšují náklady na údržbu.

Na stav zrcadla má vliv počasí - námraza, orosení.

Lepší alternativou, než vypouklé zrcadlo je použití rybího oka.

Existují tedy dva základní způsoby konstrukce bolidových kamer - celooblohové zrcadlové kamery a nebo kamery s širokoúhlým objektivem typu rybí oko.

Záznam na filmy

Využitelné pole ze snímku kamery se nachází pouze v centrálné oblasti opticky dostupného pole.

Kamery využívají pouze centrální oblasti opticky dostupného pole. Dostatečně dobrý a rychlý objektiv podporuje formát 24 x 32mm2. Tento formát může být použitý v kombinaci s filmem širokým 6cm. V tomto případě se setkáváme s problémem, kdy jas směrem k okrajům klesá. Tomuto efektu říkáme vignetting. V oblastech, kde se vignetting objevuje, nám může způsobit problémy při fotometrickém měření. Také přesnost měření klesá směrem od optické osy. Míra narušení obrazu je dána především typem použitého objektivu.

Při použití rybího oka získáváme kruhový obraz o poloměru 80mm. To vyžaduje použití většího filmu, dostatečně velkého pro zachycení této plochy. Používají se například listy velké 9 x 12cm2.

Volba filmu záleží na požadavcích, které se případ od případu velmi liší. Používáme vždy pouze černobílý film, nikdy ne barevný.

Nastavení expozice

tabulce je uvedená doba vhodné expozice (v hodinách). V závorkách jsou uvedené hodnoty pro stejný systém při narušení například měsíčním svitem nebo jinými vlivy.

Nastavení expozice v tomto případě je poměrně náročné, protože jasnosti bolidů se velmi liší. A během noci se také liší pozorovací podmínky.

Německé bolidové kamery (které jsou součástí Evropské bolidové sítě) mají jednu celonoční expozici za noc.

Rybí čočky umožňující nastavení expozice až na 7 hodin v oblastech, které jsou lehce narušené osvětlením, nebo v případě zamlžení čočky představují problém. Expozice dlouhé několik hodin jsou ale typické pro záznam pádů bolidů.

Důležité je, že v tomto případě nejde o "krásné obrázky", ale o fotografie, které umožňují astrometrická a fotometrická měření s dostatečnou přesností.
Rotující závěrky

Rotující závěrky jsou důležité především u jasných bolidů, než u slabých meteorů. Pro analýzu bolidu je nezbytná informace o jeho rychlosti. Ta je stanovena především pomocí rotující závěrky, která má přestávky v pravidelných intervalech. To zajišťuje, aby stopa meteoru nebyla souvislá, ale je přerušovaná tmavšími úseky.

Četnost přerušení by měla být mezi 8 až 25 přestávkami za sekundu. Mnohé stanice využívají pouze hodnoty 12,5 přestávky za sekundu. Důvodem zvolení hodnoty blízko dolní hranice je předpoklad, že zajímavé těleso by mělo vstoupit do Zemské atmosféry při nízké rychlosti.

Rychlost, jako funkce vzdálenosti podle dráhy je zásadní informací pro určování dalších jevů, jako například proces přeměny energie, fragmentace atp. Závěrka také snižuje vliv jakéhokoliv světla na pozadí.

Automatická bolidová kamera

Bolidové kamery na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově.

Současné moderní kamery pro fotografování bolidů AFO (Automatic Fireball Observatory) se vyvíjí v České republice na Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově. Pokračuje se tak v práci, kterou započal Zdeněk Ceplecha. Kamery se postupně dočkávají čím dál tím většího vylepšení, které nejen zlepšuje množství informací, které kamera získává, ale také dokáží pracovat až desítky dní bez jakékoliv obsluhy.

Hlavní kamera

Je využito širokoúhlého objektivu typu rybí oko. Mezi objektivem a filmem rotuje výše zmíněná závěrka, která přerušuje stopu zaznamenaného meteoru. Fotografuje se na ploché filmy. Moderní bolidová kamera má přitom zásobník na 32 těchto plochých filmů a je zajištěna jejich automatická výměna. Díky tomu pracuje zařízení automaticky, bez obsluhy.

Vyvstává otázka, proč se ani u moderních automatických kamer nevyužívá stále se zlepšující technologie CCD kamer. Důvodem je, že rozlišení filmu je stále výrazně vyšší, než u CCD a že filmy mají daleko větší dynamický rozsah. To je pro fotografování bolidů důležité, protože filmy tak umožňují záznam stop jak velmi jasných meteorů, tak těch „podprůměrných“.

Srážkové čidlo

Pomáhá vyhodnocovat počasí, zda má smysl zapnout hlavní kameru.

Přehledová CCD kamera

Tato kamera slouží jako čidlo k určení, zda má smysl zapnout hlavní kameru. Jednoduchá CCD kamera snímá přibližně desetinu oblohy a vyhodnocuje počet viditelných hvězd. Pokud jejich počet vyhodnotí jako dostatečnou viditelnost, zapíná se kamera hlavní.

Čidlo jasu oblohy

Je použit fotonásobič, který 500x za sekundu vyhodnocuje jas oblohy. Pomáhá s odečítáním jasu na pozadí fotografickém snímku a registruje také čas průletu meteoritu.

Mikrofon

Zaznamenává zvukový projev bolidu.

Přijímač časového signálu

Používá se systém GPS.

Systém tepelné regulace stanice

Během běhu celého systému je třeba regulovat jeho teplotu. K tomu je vyvinut speciální systém.

Řídící počítače

Celý automatický provoz řídí dva počítače. Stanice spolu navzájem a s okolím komunikují prostřednictví internetu. V Austrálii se ale používá například komunikace před družice.

Hlavní počítač

Hlavní počítač zaznamenává a vyhodnocuje údaje ze všech čidel a řídí celkový provoz včetně výměny filmů. Přes den je samozřejmě vypnutý :).

Mikropočítač

Řídí tepelný režim stanice a umí vzbudit hlavní počítač.

Odkazy

European Fireball Network na EN wikipedii

Astronomický ústav AV ČR jako hlavní instituce stojící za vývojem bolidových kamer

Významné bolidy zachycené Evropskou bolidovou sítí

IMO Photographic Handbook - Fireballs patrols

Bolidová kamera na wikipedii

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje