Uživatel:Kosteive

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

3D scannery

3D scannery jsou zařízení, která měřením fyzického objektu získávají jeho geometrický popis. Z dat naměřených 3D scannery je obvykle vytvořen 3D model, který je pak dále využit. V multimediální technice se 3D scannery využívají k tvorbě 3D modelů pro filmy a hry. Je mnohem rychlejší a pohodlnější vytvořit sochu postavy nebo předmětu, který se objeví ve filmu či hře, než vytvářet model v 3D modelovacím softwaru.

Skenování sochy postavy animovaného filmu

Výstupem 3D scanneru je většinou tzv point cloud. Je to soubor mnoha bodů představujících jednotlivé naměřené hodnoty. Tyto body nejsou přímo použitelné, je potřeba z nich vytvořit například polygonální síť pomocí softwaru. Pak až máme k dispozici 3D model, se kterým lze dále pracovat.


Bezkontaktní aktivní scannery

Laser scanners, triangulation

Laserový 3D scanner se skládá ze zdroje laserového paprsku a CCD snímače. Laserový paprsek dopadá na povrch skenovaného objektu. Následně se od něj odráží a dopadá na CCD snímač.

Laser, snímač a skenovaný objekt tvoří trojúhelník, ve kterém známe stranu (základnu) tvořenou spojnicí laseru a snímače. Vzdálenost mezi nimi se je přesně daná a nemění se. Dále známe úhel mezi základnou a vysílaným paprskem ozařujícím objekt. Ten se také nemění. Co se ale mění, je úhel, pod kterým dopadá odražený paprsek na CCD senzor. Ten je určen z polohy na snímači, kam odražený paprsek dopadne. Body objektu, které jsou dál od zdroje laseru, odrazí laserový paprsek na jinou pozici, než body, které jsou blíže. Jakmile jsou známy všechny parametry trojúhelníka, je možné určit vzdálenost daného bodu od zdroje laseru. Laserový paprsek na objektu ozařuje buď jen bod, nebo je pomocí optické soustavy transformován na linku a skenuje se více bodů objektu najednou. Posun laserového paprsku po objektu je většinou zařízen systémem rotujících zrcadel.

3D laserový scanner je hojně využívaný, je to rychlá bezkontaktní metoda. Má ale problémy s lesklými povrchy s velkou odrazivosti, s průhlednými povrchy a tmavými povrchy, které laser pohlcují. Takové povrchy je vhodné, pokud je to možné, překrýt speciální vrstvou. Tyto scannery mají přesnost v řádu desetin mikrometru a dosah v řádu jednotek metrů.

Objekt je většinou nutné skenovat z více úhlů. Při tom se s výhodou využívá otočných stolků. Jednotlivé skeny je potřeba položit do společného souřadnicového systému aby z nich mohl vzniknout úplný 3D model předmětu. Procesu zarovnání jednotlivých skenů na sebe se říká registration. Na snímaných předmětech mohou být vytvořeny pomocné značky sloužící právě k zarovnání skenů. Využívá se také poloautomatických metod, kdy obsluha scanneru označí několik stejných bodů na všech skenech.


Structured light

Také využívá triangulace. Jenomže místo laseru je objekt osvětlen většinou zdrojem světla, které na něj promítá různé vzory. Mohou to být vodorovné pruhy, mřížky, sinusovky, kruhy... Kamera pak snímá to, jak se vzory na objektu deformují vlivem reliéfu povrchu. Z takto naměřených dat se pak vypočítá vzdálenost objektu od zdroje světla. Tyto scannery jsou velice rychlé, jelikož se snímá pozice všech bodů úhlu pohledu kamery najednou. Používají se i systémy s více kamerami.


Time of flight

Na objekt je opět vysílán laserový paprsek, ale tentokrát jen puls a měří se doba, od okamžiku vyslání paprsku do okamžiku zaznamenání odraženého paprsku snímačem. Protože rychlost světla je známá s docela vysokou přesností, je přesnost tohoto scanneru závislá především na přesnosti měření času. Impulsů je třeba vyslat obrovské množství pro naskenování celého objektu, protože jeden puls přirozeně určí pouze jeden vertex modelu. Posun laseru po objektu je řešen pohyblivými zrcadly. Tyto scannery dokážou skenovat desítky tisíc bodů za sekundu. Přesto jsou však pomalejší, než scannery fungující na principu strukturovaného světla a mají výrazně nižší přesnost (v řádu milimetrů) díky nepřesnému měření času. Dají se ale využívat pro velké vzdálenosti, například ke skenování budov. Laser phase shift scanners - Jsou obdobou Time of flight scannerů, jen se porovnává fázový posuv mezi vyslaným a přijatým pulsem. Je to nějak přesnější. Pro malé vzdálenosti.


Modulated light

Intenzita světla dopadajícího na skenovaný objekt je kontinuálně modulovaná. Má třeba sinusový průběh. Kamera opět snímá odražené světlo. Světlo má v okamžiku dopadu na CCD snímač intenzitu odpovídající tomu, jakou dráhu urazilo a podle toho jsou rozpoznány prostorové souřadnice objektu.


Bezkontaktní pasivní scannery

Stereo vision

Scanner je tvořen dvěma kamerami, které jsou umístěny v určité vzájemné vzdálenosti. Tato metoda totiž vychází ze stereoskopického vidění člověka. Pokud jsou dva předměty od pozorovatele různě daleko, pak se liší jejich vzájemná pozice viděná levým okem a vzájemná pozice viděná pravým okem pozorovatele. Kamery snímají scénu ze dvou různých úhlů. Následně se určuje rozdíl mezi těmito dvěma obrazy. 3D model scény je vytvořen tak, aby odpovídal mapě diferencí.


Silhouette

Snímaný předmět je vyfotografován na velice kontrastním pozadí a to z různých úhlů s malým krokováním. Nejlépe je použít otočný stolek. Ze série fotografií siluet je pak vytvořen 3D model. Je to velice levný způsob vytvoření 3D modelu, protože hardware je tvořen pouze jedním fotoaparátem.


Kontaktní scannery

Contact scanner

Scanner sestává z ramena, které má určitý počet kostí spojených klouby. Klouby jsou opatřeny optickými snímači úhlu mezi dvěma kostmi, které spojují. Na konci ramene se nachází sonda, která je ručně přiložena na pozici snímaného předmětu, kterou chceme skenovat. Na základě znalosti délek jednotlivých kostí a úhlů mezi nimi je pak vypočtena pozice skenovaného bodu vztažená k podložce, na které je skenovaný předmět umístěn. Slouží především k vytvoření přibližných modelů. Snímání celého mračna bodů pomocí tohoto scanneru by bylo příliš časově náročné.

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje