Uživatel:Kristja2

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Elektrodynamické reproduktory

Elektrodynamické reproduktory patří k nejpoužívanějším reproduktorům.

Princip činnosti

Elektrodynamický reproduktor převání elektrický signál na mechanický a následně na akustický signál. Převod z elektrické strany na mechanickou je pomocí kmitací cívky v magnetickém poli podle vztahu: dF=iBxl. Vzhledem k tomu, že kolmost vektorů B a l je zajištěna konstrukcí se vztah pro stacionární stav zjednoduší na F=IBl a síla tedy přímo odpovídá proudu protékajícímu kmitací cívkou. Rychlost vychylování je dána v=Bl/U

Části reproduktoru

Rez reproduktorem

Magnetický obvod

Zdrojem magnetické indukce reproduktoru je magnet, který je přichycen na zadní straně koše. Vyrábí se z většinou z feritu s možností příměsí, dříve se používala slitina AlNiCo. Požadujeme po něm co největší indukci, která je svedena pólovými nástavcemi do mezery mezi košem a cívkou. U kvalitnějších výškových reproduktorů se tato mezera vyplňuje ferofluidem, který zlepšuje chlazení a snižuje rezonanční kmitočet.

Cívka

Taktéž nazývaná kmitačka je navinuta na spodní části membrány. Požadavek na ní je co nejmenší hmotnost a velký počet závitů, tedy co největší délku vodiče v magnetickém poli l, zároveň musí být dimenzována na odpovídající výkon, aby nedošlo k poškození. Tedy vyžadujeme co nejmenší a nejlehčí cívku s velkým počtem závitů s velkým průřezem a co nejmenší indukčností. Realizace cívky je tedy vždy kompromis. Cívka je většinou navinuta měděným drátem. U nejkvalitnějších reproduktorů je navinuta hliníkovým drátem, který je lehčí a teplotně stálejší, ale je obtížnější takovou cívku realizovat, protože hliník praská.

Membrána

Jejím úkolem je převod z mechanické strany na akustickou. Velikost membrány se liší podle části spektra, kterou chceme reprodukovat, pro nízké kmitočty je potřeba velká plocha, ta může být nahrazena velkou výchylkou, ta však přináší jiné nepříjemnosti. Velká plocha membrány znamená, že bude i velká hmotnost membrány, to je problém pro vyzařování středních i vysokých kmitočtů, kvůli její setrvačnosti. Se zmenšením plochy se však zase zvyšuje směrovost reproduktoru, tedy výsledná realizace je vždy kompromis. Po membráně požadujeme co nejvyšší tuhost, aby nedocházelo během pohybu k její deformaci. K deformaci dojde pohybem kmitací cívky, tedy ve středu reproduktoru, a šíří se vlivem setrvačnosti membrány k závěsu, kde se odrazí a vzniká stojaté vlnění. Různé body membrány tak kmitají různě a vyzařují s různou fází a tyto přídavky se sčítají. Dochází tím ke zhoršení amplitudové charakteristiky. Tento problém se řeší vyrobením membrány z tvrdšího a lehčího materiálu, pak se tento efekt přesune do neslyšitelného spektra. Membrány jsou většinou papírové, případně opatřeny nátěrem, je-li požadavek na vyšší tuhost používá se například i titan.

Závěs reproduktoru

Závěs reproduktoru udržuje membránu ve výchozí pozici tak, aby byla maximální výchylka na obě strany stejná. Určuje poddajnost v náhradním schématu. Protože se ve fyzikální analogii jedná vlastně o pružinu a membrána je závaží, tak se celý systém chová jako přetlumený oscilátor a při klepnutí na membránu (natažení (resp. stlačení) pružiny) je slyšet (případně akustický spektrálním analyzátorem lze změřit) rezonanční kmitočet a tento rezonanční kmitočet se shoduje s elektrickým rezonančním kmitočtem. Materiál a provedení se určuje podle druhu a velikosti reproduktoru. Například u basových reproduktorů s malou plochou membrány, kde je pro dosažení nízkých frekvencí potřeba velké výchylky se závěs vyrábí z měkkého poddajného materiálu. Pohybem vzniká v závěsu tření, které snižuje účinnost, tedy malé basové reproduktory jsou méně účinné (citlivé). Zároveň odpor, který závěs klade, není lineární a tím vzniká zkreslení. Materiálem na takové závěsy může být třeba pěnový polyetylen. U reproduktorů s menší výchylkou se závěs tvoří pomocí "vlnek" na membráně. U takových reproduktorů bývá zkreslení menší a tření také není tak velké, takže účinnost (citlivost) je vyšší.

Středící membrána

Udržuje membránu v ose se vzduchovou mezerou tak, aby nedocházelo ke styku cívky s pólovými nástavci a jejímu následnému poškození. Měla by být maximálně prodyšná a klást minimální odpor pohybující se membráně.

Prachovka

Jak z názvu napovídá, zabraňuje vniknutí prachu. U dražších modelů může být měděná a zároveň sloužit jako chladič kmitací cívky v tom případě není přilepena k membráně, ale je součástí magnetického obvodu. Problém může způsobovat objem vzduchu uzavřený pod prachovkou, v případě je-li prachovka přilepena k membráně. Požadavek na takovou prachovku je tedy prodyšnost a prachotěsnost.

Vlastnosti

Při výběru reproduktorů do reprosoustavy se zaměřujeme na několik vlastností.

Amplitudová charakteristika

Měří se při příkonu 1VA na vzdálenosti 1m přes celé slyšitelné spektrum, případně pro určitý menší frekvenční rozsah. Reproduktor je umístěn buď v normované ozvučnici, nebo v ozvučnici typu nekonečná rovinná deska. Z této charakteristiky je vhodné zjistit jak moc je zvlněná. Dále můžeme odečíst spodní a horní mezní kmitočet pro určitý pokles. Tento údaj výrobce vždy udává, ale existují případy, kdy je to kmitočtový rozsah pro pokles o 12dB, což už je hodně.

Směrová charakteristika

Zatímco amplitudová charakteristika se měří v ose reproduktoru, tak směrová se měří pro různé úhly od osy. Směrová charakteristika je závislá na kmitočtu, nízké kmitočty jsou směrové a naopak. Platí, čím větší membrána, tím menší směrovost.

Citlivost

Elektrodynamický reproduktor je velmi neefektivní. Případě, že výrobce udává citlivost 102dB je účinnost okolo 10%. Citlivost lze odečíst z amplitudové charakteristiky, výrobci většinou odečítají hodnotu maxima z amplitudové charakteristiky. Basové reproduktory mají zpravidla menší citlivost než výškové, v případě bi-ampingu (pro každý reproduktor je zesilovač zvlášť) to je výhoda, protože pro výškovou sekci je možné použít slabší zesilovač. Pro pasivní reprosoustavy se musí do výhybky zařadit kompenzace citlivosti, většinou pomocí napěťového děliče, tedy je to spíš nevýhoda.

Příkon

Často označovaný jako výkon, což je špatně. Říká, jak velký výkon můžeme do reproduktoru dodávat ze zesilovače. Jmenovitý příkon by měl být takový, který reproduktor bez poškození vydrží alespoň 100 hodin, ale dlouhodobý výkon, tedy střední hodnota, při hudebním signálu je mnohonásobně menší.

Náhradní schéma

Nahradní schéma

Náhradní schéma reproduktoru je rozděleno na tři části, kde každá část reprezentuje buď elektrickou část, mechanickou a akustickou. Elektrická a mechanická část je spojena pomocí gyrátoru. Mechanická a akustická je spojena pomocí transformátoru s převodem 1:S, kde S je plocha membrány. Na elektrické straně najdeme R a L, což jsou elektrické vlastnosti kmitací cívky. Na mechanické straně je mechanický odpor - rm, který odpovídá právě mechanickým ztrátám, dále je tam m-hmotnost, to je hmotnost všeho co kmitá. Poslední součástka na této straně je mechanická poddajnost, která je dána hlavně závěsem membrány. Na akustiké straně nic není, protože akustická impedance vzduchu je vysoká, proto se v náhradním schématu zanedbává, stejně jako ztráty vířivými proudy.

Impedanční charakteristika

Impedanční charakteristika

Impedance reproduktoru není konstantní. Její průběh je možné odhadnout ze zjednodušeného náhradního schématu. Je jednoduché ji změřit a zároveň dává přehled o vlastnostech reproduktoru. Lze z ní vypočítat parametry Small-Thiele, ze kterých je možné aproximovat hodnoty součástek náhradního schématu. Nejdůležitějším bodem je rezonanční frekvence, kdy impedance dosahuje nejvyšší hodnoty, zároveň dosahuje reproduktor nejvyšší výchylky. Rezonanční frekvence je důležitá hlavně pro výškové reproduktory, kde by dělící frekvence mě být alespoň o oktávu výše, aby nedošlo k poškození reproduktoru. Výrobce většinou udává jen jmenovitou impedanci, která je typicky 4, 8, 16 Ohm. Je to taková impedance, pod kterou v celém frekvenčním rozsahu impedance neklesne.

Dělení reproduktorů

Frekvenční pásma

Reproduktory se dělí podle pásem na basové, středové a výškové reproduktory, dále se ještě objevují širokopásmové reproduktory, což jsou vlasně jen štředové reproduktory se širším frekvenčním rozsahem. V případě dvoupásmové reprosoustavy je dělící kmitočet stanoven okolo 3kHz. V případě třípásmové reprosoustavy 500Hz a 4000Hz. Největší požadavky jsou na střední pásmo, protože v této oblasti je lidské ucho nejcitlivější, tedy amplitudová charakteristika by měla být co nejrovnější. Zároveň toto pásmo je nejnamáhanější. Tedy nejvíce vyzářené energie je právě ze středních kmitočtů.

Konstrukce

S kuželovou membránou

Nejznámější konstrukce popsaná výše. Tvary membrány mohou být různé (kulový vrchlík) mění se tím vyzařovací vlastnosti reproduktoru.

Kalotový reproduktor
Kompresní budič

Kalotové

Místo membrány je zde tzv. kalota, která má tvar kulového vrchlíku a je vyplněná tlumícím materiálem, zpravidla látkou. Reproduktor je překryt vrchní deskou, ze které vyčnívá právě kalota. Používají se výhradně jako výškové reproduktory. Používají se hlavně v Hi-Fi.

Kompresní budič

Plocha membrány je větší, než je plocha otvoru, do kterého pracuje, proto se nazývá kompresní. Budič pracuje do nižší impedance, než normální reproduktor. Na budič se montuje horna, která se postupně rozšiřuje, ta zabranňuje odrážení vln, tedy slouží k impednačnímu přizpůsobení a směruje signál. Výhodou je vysoká účinnost a velké výkony. Používá se výhradně ve výkonových reprosoustavách pro ozvučení velkých prostor.

Zdroje

[1] http://www.fyzika.jreichl.com/main.article/view/400-elektrodynamicky-reprodukor

[2] http://www.soundonsound.com

[3] SÝKORA, Bohumil Praktická elektronika - amatérské rádio 10/1997-12/2000 -RNDr. Bohumil Sýkora

[4] Reproduktory a reprosoustavy II, 1. vydání 2010 - Kamil Toman, DEXON

[5] http://www.beyma.com/

[6] http://www.dexon.cz/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje