Uživatel:Lysenvik

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základní myšlenka rozšířené zvukové reality (Augmented Reality Audio - ARA) je známá již roky. Je v podstatě používaná pro obohacení již existujícího reálného zvuku virtuálními obrazy. Základním cílem tohoto systému je uchovat kvalitu a přírodní charakter obou audio komponentů.

Obsah

Rozšířená realita

AR3.jpg

Rozšířená realita (AR – Augmented Reality) je technologií, jež je dnes považována za jeden z vycházejících trendů a řadí se mezi rychle se vyvíjející odvětví oboru virtuální reality. Jde o sloučení skutečné a virtuální reality v jednom okamžiku. AR je chápána jako termín pro přímé či nepřímé zobrazení reálného fyzického prostředí, jehož prvky jsou rozšířeny a sloučeny s virtuálními obrazy, které vytvořila počítačová technologie.Výsledkem je tedy smíšená realita. Důležité je, že rozšíření neboli augmentace probíhá v reálném čase. AR je tedy specifickým druhem virtuální reality, který kombinuje virtuální prostředí s reálným světem. Rozšířená realita si nedává za snahu nahradit reálné prostředí, jak tomu bývá u virtuální reality, ale určitým způsobem doplňuje nebo pozměňuje jeho vnímání. Nedochází k úplnému ponoření uživatele do virtuálního světa. Rozšířená realita se neomezuje pouze na grafiku a zobrazení, což si většina lidí pod tímto pojmem rozumí. Její součástí je také druha nejrozšířenější audio rozšířená realita, která místo grafiky používá zvukové efekty.

Vztah mezi virtuální, rozšířenou a skutečnou realitou

Lidský sluch

Ucho1.jpg

Hlavní výjimečnosti našího sluchu, která dovoluje určit umistění zdroje zvuku v prostoru, je jeho binaurální struktura – ten nevyvratitelný fakt, že člověk má 2 přijímače zvukové informace (uši). Zvukové signály, vnímané našimi uši, jsou zpracovávané v periferní části sluchového systému, podrobují se spektrálně – časové analýze, pak informace se přenáší do příslušných částí mozku, kde se na základě porovnání signálů, přijatých z každého z sluchových kanálů, dospěje se k závěrům o umístění zdroje zvuku. Lidský sluchový aparát je velmi efektivní zařízení, vytvořené přírodou. Překvapující je skutečnost, že pro většinu audio signálů lze určit polohu zdroje s velmi vysokou přesností. Konfigerace ušního boltce umožňuje prostorové dekódování vstupních signálů a přivádí na ušní membránu zvukový signál, který již obsahuje informaci o umístění zdroje v prostoru. Velmi zajímavé je to, že pro určení umístění zdroje zvuku v prostoru sluchový systém použivá ne jeden, ale několik mechanismů, z nichž každý je nejúčinnější pro určité úkoly. Mechanismy sluchového vnímání lze rozdělit na hlavní a vedlejší. K hlavním machanizmům obvykle patří lokalizace (rozdíl amplitud vstupních signálů, časový rozdíl a taky spektrální rozdíl zvuku v pravém a levém sluchových kanáléch). K pomocným machanizmům obvykle patří zvukové odrazy od trupu a ramen člověka, analýza dozvukových efektů a efekt psychologického vnímání, který udělá soulad mezi slyšitelným umistěním zvukového zdroje s jeho umistěním, které vidíme na vlastní oči.

Vnímání zvuku člověkem

Lidské ucho je schopné vnímát zvuk v rozsahu od 16 - 20 Hz do 15 - 20 kHz. Zvuky s frekvencí menší než 20-30 Hz (infrazvuk) není vnímán organem sluchu, ale hmatem, napřiklad prostřednictvím vibrování povrchů. Velmí nízké frakvence mohou být vnímáné prostřednictvím rezonance vnitřních orgánů. Při nízké intenzitě nízkofrekvenční zvuk má navíc emocionální vliv. Snížení rozsahu slyšitelných frekvencí je spojena se změnami ve vnitřním uchu a s věkovou ztratou sluchu. K 60-ti letem slyšitelný rozsah na horní hranici se stává ne vyšší než 10-12 kHz. Moderní člověk je náchylný k negativnímu vlivu okolních hluků, což snižuje jeho citlivost, otupuje horní limity rozsahů dříve, než stane se to kvůli přirozené ztrátě sluchu. Není třeba ignorovat takovou ochranu sluchu, jako špunty do uší. Taky negativně můžou působit nízkofrekvenční zvuky. Vnímání zvuku je individuální, závisí na konfiguraci (tvar) ucha, fyziologických vlastnosti, věku a duševním postoji v určitém okamžiku. V této oblasti vnímání zvuku závisí také na:

Audio rozšiřená realita

V aplikacích rozšířené zvukové reality je reálné zvukové prostředí kolem uživatele doplněno o virtuální zvuky. Možnost poslechu přirozeného akustického prostředí kolem uživatele odlišuje koncept rozšířené zvukové reality od tradičního konceptu virtuální zvukové reality, kde je uživatel vystaven zcela syntetickému akustickému prostoru. Reálný prostor se reprodukuje jako pseudoakustický svět prostřednictvím speciálního setu obsahujícího binaurální mikrofony a sluchátka. Přicházející zvukový signál je snímán miniaturními integrovanými mikrofony, které následně přenesou signál pomocí sluchátek do uší posluchače.
AR5.jpg

Hlavní účel ARA systému spočívá v kombinování reálných a virtuálních akustických objektů v pseudoreálných prostředích. Většina již vytvořených systémů je designována na principu obohacení sluchové scény o informaci, kterou obsahuje virtuální zdroj. Informace může být definována charakterem zdroje, jeho prostorovou polohou atd. Správná funkce systému, jak již bylo zmíněno výše, je podmíněna zpracováním v reálném čase, což prakticky znamená zajištění dostatečně nízké latence. Obecně se rozlišují dva extrémní případy podle požadavků na ARA systém. Buď je soustava navržena tak, aby uživatel nebyl schopen rozeznat reálný zvuk od virtuálního. V druhém případě je naopak požadavek, aby virtuální sluchové scény byly generovány s kvalitou zajišťující jejich odlišitelnost od reálného akustického prostředí .

Využití rozšířené reality

V počátcích byl výzkum technologie AR zaměřen především na vojenské a vědecké účely. V současnosti již AR patří do téměř všech lidských odvětví, její vliv neustále roste. Mezi příklady využití AR systému patří např. nahrané komentáře v muzejních výstavách, telekomunikační vylepšení, asistenční průvodce nebo lékařské aplikace.

Binaurální nahrávání

Obecné schéma konstrukce systémů MARA

Binaurální nahrávání je důležité pro správnou představu systému rozšířené reality. Binaurální nahrávky (z latinského Bini - "Dva" a auricula - "ucho") –nejsou pořizovány klasickým mikrofonem, ale speciálním binaurálním stereo mikrofonem, kterému se říká Dummy head. Tato speciální hlava snímá zvuk vysoce citlivými mikrofony, které jsou ukryté v jejích uších. Tímto způsobem vznikne binaurální nahrávka, která je zaznamenána přesně tak, jak byste zaznamenali hudbu svým sluchem, kdybyste stáli před interpretem.

Další zdokonalení binaurálních nahrávek získalo velmi zajímavý směr. Cílem je vytvořit trojrozměrný zvukový prostor, který kombinuje reálné a syntetizované zvuky. Praktická realizace takového systému otevírá široké možnosti. Díky ní je možné obohatit reálné zvuky dalšími efekty (například, umělou reverberaci), přimíchat další zvuky (například, šum deště) odstranit šum, změnit tón, poslat nějaké další informace, a tak dále. Parametry zachyceného signálu jsou upravené pomocí několika, vybraných z širokého spektra, algoritmů zvukových efektů. Zpracované a nezpracované signály patří do tzv pseudo-reálného prostředí. Nejpůsobivější efekt je dosažen, kdy konečná virtuální akustická informace, je odlišná od skutečného vizuálního vnímání. Například, když reverberace je podobná té, kterou slyšíme v katedrále, je přidaná ke skutečnému prostředí v malé místností. Pak zvukové představení neodpovídá vizuálnímu vnímání velikosti místnosti a hloubky prostoru.
Přenos binaurální informace od jednoho posluchače k druhému

Zdroje

HARMA, A., Augmented reality audio for mobile and wearable appliances, In J. Audio Eng. Soc., 52(6):618-639, 2004.

Jan Stuchlík., Externalizace virtuálních zdrojů zvuku, 2015

LOKKI, T., GAMPER, H., Audio augmented reality in telecommunication through virtual auditory display, In Proceedings of the International Conference on Auditory Display (ICAD 2010), pp. 63-71, 2010.

LIVINGSTON, M. A., GARRET, W. F., HIROTA, G., Technologies for augmented reality systems: realizing ultrasound-guided needle biopsies, in Proceedings of the 23rd Antal conference on Computer graphics and interactive techniques, ACM, pp. 439-446, 1996.

Irina Aldošina., Бинауральная стереофония. Современное состояние исследований., http://www.showmaster.ru/categories/binauralnaya_stereofoniya_sovremennoe_sostoyanie_issledovaniy.html

Storek, Dominik ; Stuchlik, Jan ; Rund, Frantisek., Modifications of the surrounding auditory space by augmented reality audio: Introduction to warped acoustic reality., 2015

http://www.svetsluchatek.cz/clanky/binauralni-nahravky/

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje