Uživatel:Rousemar

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Magnetická média pro záznam obrazových signálů

Magnetický záznam - Úvod do problematiky

U magnetického záznamu hrají důležitou roli 4 faktory:

1. Kvůli velké šířce pásma obrazových signálů je nutná vysoká relativní záznamové rychlost, neboli rychlost pohybu štěrbiny záznamové (reprodukční) hlavy vůči magnetickému nosiči. Proto je téměř vyloučen podélný záznam.

2. Není možno zaznamenávat obrazový signál v základním pásmu. Vzhledem k velkému poměru jeho mezních kmitočtů fomax / fomin = cca 6*106/50 Hz ≈ 17 oktáv a omezenému dynamickému rozsahu rychlostního magnetického záznamu (cca 90 dB ) není možno zaznamenávat obrazový signál v základním pásmu. Proto je nutno zaznamenávaný signál nejdříve kmitočtově modulovat! Nositelem obrazové informace je tedy pouze kmitočtový zdvih a rychlost změny zaznamenávaného obrazového signálu Modulační charakteristiky kmitočtových modulátorů.

3. Útlum zaznamenávaného (reprodukovaného) signálu při oddálení nosiče od štěrbiny (např. vlivem nečistot) je značný a závisí na kmitočtu.

4. Při magnetickém záznamu dochází ke vzniku chyb časové základny, způsobených kolísáním rychlosti posuvu pásu, které se projevují v obraze malými změnami začátků řádků a v případě kvadraturně modulovaných kompozitních signálů (soustavy NTSC, PAL) i chybami barevného tónu reprodukovaného obrazu. Tyto chyby je nutno korigovat korektory časových nestabilit.


Analogový magnetický záznam

Ampex - první profesionální záznamový stroj
Cívka používaná ve stroji Ampex

2"

(Ampex, 1965)

Je to nejstarší profesionální studiový záznam s velkou relativní záznamovou rychlostí. U nás se začal používat v roce 1971. Tento záznamový formát se stal prakticky na dvacet let jediným profesionálním záznamovým standardem. Používal cívky o hmotnosti 15 kg a stopáži 1,5 hod, 4 rotující hlavy pro záznam a přehrávku, hmotnost celého stroje byla cca 600 kg. Jeho výrobu a patent držela americká firma Ampex. Díky němu nastala revoluce ve výrobě pořadů: Nebylo nutno vysílat vše živě, začala existovat možnost okamžité kontroly natočené klapky a tedy i oprav nepodařené sekvence při natáčení, možnost repríz pořadu, možnost jednoduchého nástřihu - velký kvalitativní skok s dopadem jak na techniku, tak i tvůrčí štáby v tehdejší době. Uspořádání záznamových stop jsou na obr. 1. K hlavním nevýhodám, které způsobily, že příčný záznam použitý u tohoto stroje, byl později nahrazen záznamem v šikmých stopách (zkráceně šikmým záznamem), patří nutnost vysokého počtu otáček disku, nutnost přepínání hlav a jejich shodných vlastností a zejména nemožnost jednoduchého střihu či reprodukce obrazu při zastaveném posuvu (zobrazuje se pouze 18 řádků).

Počet hlav na rotačním disku	4 postupně přepínané universální (pro záznam i reprodukci)
Šířka magnetického pásu	        50.8 mm (2”)
Počet otáček disku s hlavami	15000 min-1
Rychlost posuvu pásu	        m.s-1
Cívka pro záznamový formát 1"
Záznamový stroj Bosch BCN 50 pro záznam 1"

1"

(Více výrobců, polovina osmdesátých let) Nástupcem systému Ampex se staly stroje s poloviční šířkou pásky - 1“. Na rozdíl od 2“ již 1“ vyrábělo více firem, mezi nejznámější s tímto systémem patřil U-matic a U-matic High Band firmy Sony, systém VCR od Philipsu, dále Lineplex firmy Bosch, a také Chromatrack, neboli M formát, který byl vyvinut společnostmi RCA a Panasonic. Hlavním jejich rozdílem bylo kromě šířky pásky i zápis do šikmých stop. Tím byly odstraněny všechny nevýhody příčného záznamu. Na šikmé stopě je zaznamenán obsah jednoho půlsnímku (Obr. 4). Je tedy možná reprodukce statického obrazu i při zastaveném posuvu pásu. Vedení magnetického pásu při šikmém záznamu (systém ovinu Ω) je znázorněn na obr. 2. Je patrné, že v případě jediné hlavy na rotačním disku existuje krátký časový úsek půlsnímku, který nelze zaznamenat, protože hlava není ve styku s pásem. Tato nevýhoda se původně řešila další hlavou posunutou na disku vůči hlavní o 30°, kterou se nahrávala chybějící část záznamu (půlsnímkový zatemňovací interval) na tzv. synchronizační stopu ve standardu C (obr. 3). Problém neúplného ovinu byl definitivně vyřešen až šikmým záznamem se dvěma hlavami pootočenými na rotačním disku o 180°. Jedna zaznamenává či reprodukuje obrazový signál lichého a druhá sudého půlsnímku (v televizních normách 625/50 trval jeden půlsnímek 20 ms). V tomto případě stačí úhel ovinu jen o málo větší jak 180°, aby bylo možné zaznamenat celý video signál.

Kazeta pro formát BETACAM
Záznamový stroj Thomson TTV-3535p od firmy Sony pro záznam BETACAM

BETACAM a BETACAM SP

(Sony, 1982) Dosud vyráběné záznamové formáty byly určeny vždy pro záznam analogového kompozitního signálu. S rozvojem postprodukčního zpracování natáčených pořadů značně narůstala potřeba vícenásobných přepisů záznamu. Zde se ale začal velmi projevovat vliv degradace kvality obrazového signálu při větším počtu přepisů. S řešením přišla firma Sony se svým systémem BETACAM a BETACAM SP. Ten zaznamenává jasový signál Y a dva rozdílové chrominanční signály R-Y a B-Y. BETACAM SP používá pásek ½“ uložený na kazetách, na kterých jsou umístěny šikmé stopy nesegmentovaných půlsnímků. Pro jeden půlsnímek jsou použity 2 stopy. Časová komprimace je v poměru 2:1. Na okraji jsou ještě 4 stopy - 2 zvukové (20 Hz až 20 KHz, odstup s/š 80 dB), 1 časová a 1 řídící. Rychlost posuvu pásku je 10,15 cm/s, záznamová rychlost hlavy vůči pásku pak asi 5,75 m/s (Obr. 5). Záznamový formát využívá 2 velikosti kazet - na menší lze nahrát cca 30 minut záznamu, na větších až 90 minut.

Kazeta pro formát VHS
Záznamový stroj JVC_HR_4100EG od firmy JVC pro záznam S-VHS-CVHS

(Video Home System fy.JVC) a S-VHS (Super-VHS) jsou poloprofesionální standardy pro analogový magnetický záznam obrazových signálů s rozlišením cca 240 bodů na řádek (VHS) a téměř 480 bodů na řádek (S-VHS) vyvinuté firmami JVC a Panasonic v roce 1975. Rychlost posuvu pásky je 2,34 cm/s a relativní rychlost hlav proti povrchu pásky je 4,86 m/s. Varianty pro camcordery (kombinace přenosné kamery a magnetoskopu) jsou plně kompatibilní standardy VHS-C a S-VHS-C (C jako zkratka pro Compact). Liší se pouze miniaturní kazetou. Další velmi frekventovaný standard, vyvinutý firmou Sony výhradně pro camcordery, je standard VIDEO 8 a jeho poloprofesionální verse Hi-Band VIDEO 8 (zkráceně Hi 8) se složkovým záznamem (luminanční a chrominanční složky se zaznamenávají do dvou sousedních stop). Má jednoduchý servo-systém pohonů, protože využívá systém dynamického sledování stop DTF. K jeho výhodám patří i dlouhá doba záznamu, možnosti pro SP (Standard Play) a LP (Long Play - až 120 minut záznamu), menší kazeta a možnost velmi kvalitního stereofonního digitálního (PCM) záznamu zvukového doprovodu do šikmých stop


Přehled a specifikace nejznámějších standardů pro analogový magnetický záznam obrazuDigitální magnetický záznam

Představuje novou kvalitu v technice magnetického záznamu. Původní verse magnetického záznamu obrazových signálů, digitalizovaných dle doporučení CCIR ITU- R 601 vyžadovaly vysoké relativní záznamové rychlosti, protože nebyly známy účinné a rychlé kompresní algoritmy pro snížení potřebné bitové rychlosti datového toku (pro kompositní signál až 216 Mbitů/s při uvažování lineární PCM). Zvýšení relativní záznamové rychlosti je možné v podstatě čtyřmi způsoby: 1. Zvýšením rychlosti posuvu pásu (neekonomické - zvyšuje se spotřeba záznamového materiálu). 2. zvětšením počtu otáček disku s hlavami (nevýhodné, protože na stopě již není zaznamenán obsah celého půlsnímku, čímž se ztrácí největší výhoda šikmého záznamu). 3. zvětšením průměrů disku s hlavami (zvětšení rozměrů a hmotnosti disku), 4. vícestopým záznamem (bitový tok je dělen na sekce a je zaznamenán více paralelními hlavami)

Nejčastějším způsobem řešení je č.4. Snížení přeslechů mezi hlavami se dosahuje pomocí tzv. azimutového záznamu (štěrbiny jednotlivých paralelních hlav jsou vůči sobě pootočených o azimutový úhel α. Tato technika se užívá i u složkového analogového magnetického záznamu. Problém potřebné vysoké relativní záznamové rychlosti se v moderních standardech digitálního záznamu řeší kompresí digitálních obrazových dat před záznamem pomocí rychlých kompresních algoritmů (MPEG atd.). Základní výhodou digitálního magnetického záznamu je podstatně vyšší kvalita, nezávislost na počtu kopií a zejména větší odstup obrazových i zvukových (jsou rovněž nahrávány do šikmých stop) signálů od šumu (ve srovnání s analogovým záznamem je nejméně o 10 dB vyšší).


Kazeta pro formát D1
Záznamový stroj VTR pro záznam D1

D1

(1986) Jedná se o první profesionální digitální záznam. Jde o záznam digitálního složkového signálu vzorkovaného 4 : 2 : 2 s kvantizací 8 bitů (Některé stroje uměly i 4 : 4 : 4). Zaznamenává datově nekomprimovaný signál. Použití získal pouze ve studiové praxi, zejména k archivaci pořadů pro pozdější použití. Na okraji má 3 podélné stopy – řídící, časová a analogová zvuková stopa. Rychlost posuvu pásky je 28,68 cm/s a relativní rychlost hlav proti povrchu pásky je 35,6 m/s.


Kazeta pro formát D3
Záznamový stroj VCR od firmy Panasonic pro záznam D3

D3

(1991) Jedná se o nejúspěšnější a nejrozšířenější D-formát, a to díky jeho menší náročnosti oproti ostatním formátům. Dosahoval rychlosti posuvu pásky 8,388 cm/s a relativní rychlost hlav proti povrchu pásky je 23,88 m/s. Na okraji má 3 podélné stopy – řídící, časová a analogová zvuková stopa. D formáty neodstranili práci s analogovým signálem, protože ten pouze převáděli do digitální podoby, zaznamenávat ho digitálně ještě neuměly.

Seznam standardů SMPTE řady D - jedná se o nekomprimované digitální data
Kazeta pro formát BETACAM Digital
Záznamový stroj VTR 500A od firmy SONY pro záznam BETACAM Digital

BETACAM Digital

(Sony 1993) Jednalo se o špičkový profesionální záznamový standard využívající digitální složkový azimutální záznam. Postupně vytlačil nejrozšířenější analogový BETACAM SP. Může zaznamenat komprimovaná obrazová data ve formátu 4 : 2 : 2 při činiteli komprese 1,6 : 1 až do rychlosti 125,6 Mbit/s. Používá pás šířky 12,7 mm s kovovou vrstvou, který se posouvá rychlostí 96,7 mm/s. Při 10800 ot/min. disku o průměru 74,4 mm je relativní záznamová rychlost cca 16,6 m/s. Na jeden půlsnímek připadá 6 stop audio/video šířky 26 μm. Dosažitelný odstup signálu od šumu S/N ≥ 52 dB. Na standardní kazetu se vejde záznam 124 minut (na kazetu mini 40 minut). Magnetoskopy tohoto standardu jsou schopny přehrávat i analogové záznamy standardů BETACAM a BEATACAM SP. Vyrábí se pro přenosné camcordery i studiové střihové stroje.BETACAM SX

(Sony 1995) Je opět složkový segmentovaný azimutální kazetový záznam komprimovaných obrazových a zvukových dat (komprese 10 : 1) pro rychlost až 18 Mbitů/s. Je určen pro levnější poloprofesionální stroje. Pás šířky 12,7 mm se posouvá rychlostí 59,57 mm/s. Při 4500 ot/min disku o průměru 74,4 mm je relativní záznamová rychlost 17,5 m/s. Na standardní kazetu se vejde záznam 184 minut, na kazetu mini 60 minut.


Kazeta pro formát DV
Záznamový stroj DSR-11 pro záznam DV

DV (Digital video)

(1996) Je digitální složkový azimutální záznam určený původně pro neprofesionální aplikace. Používá pásek Šířky ¼“. Na standardní kazetu rozměrů 125x75x14,6mm lze nahrát až 4 hodiny záznamu (na menší kazetu 66x48x12,2mm 2 hodiny). Obrazová data jsou v poměru cca 10 : 1 pomocí algoritmů Intra Frame DCT a VLC (25 Mbitů/s). Každý snímek je nahrán na 12 (PAL) nebo 10 (NTSC) šikmých stop o šířce 10 μm (segmentovaný záznam). Každá stopa má čtyři sekvence (obr.7-16). První ITI (Insert Track Information) se využívá při následném inzertním střihu nebo přepisu záznamu, druhá obsahuje komprimovaná digitální audiodata (pro dva kanály je vzorkovací kmitočet 48 kHz při 16ti bitovém kvantování), třetí obsahuje komprimovaná digitální videodata a na čtvrté (Subcode) je informace o celkovém nastavení kamery a časový kód (VITC). Při rychlosti posuvu pásu 19 mm/s. a 9000 ot/min disku průměru 21,7 mm) je relativní záznamová rychlost vrel ≈ 10 m/s. To umožňuje rozlišení až 500 bodů na řádek. Odstup signálu od šumu audio S/N ≥ 85 dB a odstup video S/N ≥ 54 dB. V režimu Photos lze na menší kazetu zaznamenat až 500 statických obrazů. Dvoukanálová zvuková data jsou zaznamenána do šikmých stop.


Kazeta pro formát DVCPRO25
Záznamový stroj DVCPRO VCR od firmy Panasonic pro záznam DVCPRO

DVCPRO a DVCPRO50

(Panasonic, 1995) Je odvozen ze standardu DV (používá stejné kazety) a je určen pro profesionální aplikace. Používá širší stopy (18 μm) odpovídající vyšší rychlosti posuvu pásu - 33,8 mm/s (u standardu DVCPRO50 67,6 mm/s.). Obrazová data jsou komprimována v poměru 5 : 1 (25 Mbitů/s) a u standardu DVCPRO50 3,3 : 1 (50 Mbitů/s). Ostatní parametry jsou totožné se standardem DV. Na standardní kazetu se vejde 123 minut a na menší 63 minut záznamu (u standardu DVCPRO50 90/40 minut).
Kazeta pro formát DVCAM
Záznamový stroj DVCAM DSR-25P od firmy SONY pro záznam DVCAM

DVCAM

(Sony, 1995) Je profesionální variantou formátu DV. Systémově se oba tyto formáty liší pouze v posuvné rychlosti pásku, která je u DVCAM zvýšena na 2,82 cm/s. Není problém s přehráním i klasického DV na strojích pro DVCAM. Reprodukovaný signál splňuje kritéria vysílací kvality pro méně náročné pořady (zpravodajství, publicistika apod.). Problémy mohou díky datové kompresi obrazového signálu nastat při náročnějších režijních operacích.

Kazeta pro formát DVCAMZáznamové formáty HDTV na magnetickém pásku

Prvním vážným pokusem o záznam o televizního signálu HDTV byl záznamový stroj pro analogovou soustavu MUSE 1125/60/1 japonské společnosti NHK v 80. Letech minulého století. Jednalo se o analogový cívkový záznamový formát s páskem o šířce 1“. Stejně jako uvedená soustava MUSE je i tento záznamový formát pouze historickou záležitostí.


Kazeta pro formát D6
Záznamový stroj Toshiba 1000 HDD VTR pro záznam D6

D6

(1994) Jedná se o první digitální kazetový záznamový formát HDTV, který principiálně navázal na formát D1, což byl ve své době špičkový formát pro záznam nekomprimovaného digitálního signálu SDTV. Podobně také záznamový formát D6 je určen pro záznam nekomprimovaných obrazových signálů, tentokrát s vysokou rozlišovací schopností (HDTV). Ze záznamového stroje formátu D1 převzal základní principy transportního mechanizmu a rozměry kazety. Ve své době byl formát D6 prakticky jediný použitelný formát pro záznam signálů HDTV. Formát D6 vznikl již v průběhu 90. let minulého století, kdy byly reálné úvahy o systému HDTV s rozkladovým rastrem 1250/50/2 (nově 1152i25) a poměrem stran obrazu 4 : 3 v rámci programu EUREKA 95. Jedná se o obraz s rozlišením 1920x1152 pixelů v aktivní oblasti. Stroje pro tento formát jsou schopny zaznamenat i signály modernějších soustav. Vzorkovací frekvence jasového signálu je 74,25 MHz, rozdílové složky mají vzorkovací frekvenci poloviční, tj. 37,125 MHz. Zaznamenává se celkový bitový tok 1,26 Gb/s rozdělený do 8 paralelních kanálů s datovým tokem cca 150 Mb/s. Záznam užívá pásek o šířce ¾“ s posuvnou rychlostí 49,742 cm/s

Kazeta pro formát D11 (HDCAM)
Záznamový stroj D11 VCR od firmy SONY pro záznam D11 (HDCAM)

D11

(1997) Jde o formát založený na transportním mechanizmu Digital betacam. Díky tomu je možná kompatibilita s dalšími půlpalcovými formáty firmy SONY. Signály jsou vzorkovány 4 : 2 : 2, tedy 1920 : 960 : 960 vzorků v aktivní části řádku. Na pásek je však zaznamenáváno pouze 1440 : 480 : 480 vzorků, jde tedy . o modifikované převzorkování v poměru 3 : 1 : 1. Signál je komprimován v poměru cca 7 : 1 a bitový tok zaznamenávaný na pásek je cca 144 Mb/s. Vstupní a výstupní obrazové signály jsou však v obvyklých standartech HDTV a kvalita obrazu je posuzována jako vynikající. Stroje jsou dodávány jako multistandardní pro snímkové frekvence 24, 25 a 50. Čtyři zvukové kanály 48 kHz/20 bitů jsou datově nekomprimované a podobně jako u formátu D5 HD je zde možnost záznamu signálů kódovaných v systému DOLBY E.HDV

(2003) Tento formát využívá stejného transportního mechanizmu jako profesionální stroje původního formátu DVCAM/DV a rovněž stejné kazety. To pak umožňuje záznam signálu HDTV na kazetu DV/DVCAM. Díky těmto vlastnostem jsou stroje formátu HDV běžně kompatibilní s formátem DVCAM/DV. Bitový tok signálu, který je zaznamenáván, je výrazně snížen datovou kompresí MPEG 2 s velmi dlouhým GOP. Výsledný kompresní poměr je pak cca 40:1.


D12 (DVC PRO HD)

Také označovaný jako DVC PRO HD, má bitový tok 100 Mb/s, který zaznamenává do čtyřnásobného počtu stop než je tomu u DVC PRO 25. Vzorkování je 4 : 2 : 2 a datová komprese je v poměru 7 : 1. Popisovaný formát je určen pro záznam HD signálů v e standardech 1080i, popř. 1035i, kdy ovšem zaznamenává po převzorkování pouze 1280 pixelů v aktivní době řádku. Tím je ostatně dosaženo poměrně nízkého bitového toku. Zaznamenává rovněž až 8 zvukových kanálů bez datové komprese, skryté titulky a další data. Podobně jako původní formát D7 dokážou špičkové stroje akceptovat také kazety typu DV.

Digi.jpg

HDCAM SR

(2003) Jedná se o špičkovou variantu formátu HDCAM, která slouží především v oblasti digitálního filmu. Stroje jsou kompatibilní s formátem D11 (HDCAM) a mohou být kompatibilní i s dalšími půlpalcovými formáty firmy SONY. Formát dokáže zaznamenat i HD signály RGB vzorkované 4 : 4 : 4. Komprese je založena na algortimu MPEG 4 a umožňuje několik stupňu s bitovými toky 440 Mb/s a 880 Mb/s. Stroje jsou schopny zaznamenat až 12 digitálních zvukových signálů v nekomprimované formě.


Reference

Zahradník, J.: Televizní technika I, 3. vydání, SPŠST, 2008, 120

Zahradník, J.: Televizní technika II, 2. vydání, SPŠST, 2007, 116

Prog. Ing. Václav Říčný, CSc.: Videotechnika, 2006, 125

www.little-archives.net/guide/content/formatsindex.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje