Uživatel:Sioratan

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Otisk prstu

Jedná se o unikátní prostorovou kresbu vyvýšenin povrchové struktury pokožky každého prstu, tzv. papilární linie. Tato kresba vznikla evolučními pochody pro zlepšení schopnosti úchopu a hmatového čití na všech končetinách. Kromě nejvyšších primátů ji můžeme nalézt právě jen u člověka. Informace o struktuře těchto útvarů je důmyslně zabudována až v nejhlubších úrovních pokožky, zárodečné vrstvě kůže. Z tohoto důvodu ji tedy nelze snadno odstranit bez použití velmi násilných postupů. Tato informace odolá povrchovému mechanickému poškození i poleptání. Po čase potřebném ke zhojení se tato kresba opět regeneruje, pokud nedojde k nevratnému poškození zárodečné vrstvy kůže.

Papilární linie

Obr.1. Schéma kůže s pailárními liniemi

Papilární linie (PL) nebo také dermatoglyfy jsou útvary, které se vytváří na kůži na vnitřní straně rukou a spodní straně chodidel již v prenatálním období (utváření začíná ve 3. měsíci těhotenství a je ukončeno v 6. měsíci). Kůže (derma) se skládá ze tří hlavních vrstev: pokožka, škára a podkožní vazivo. Ve škáře (dermis) se nacházejí výběžky tvořící zvlnění neboli papily. Papily tvoří papilární linie, které se formují ve složité obrazce a jejich význam je především spojený s citlivostí pokožky a hmatovými schopnostmi, ale přesný účel obrazců ještě není znám. Papilární linie tvoří vyvýšené reliéfy vysoké 0,1-0,4mm a široké 0,2-0,7mm. Řez kůží lze vidět na obr.1.

Možnost využití papilárních linií pro identifikaci se opírá o tři základní zákony:

1. Zákon o neměnnosti papilárních linií. Obrazce tvořené papilárními liniemi jsou během celého života relativně neměnné. Tzn. během růstu člověka se u otisku prstu změní jen absolutní velikost otisku, případně se mohou vyskytnout vrásky, které ale nemění sled, návaznost a skladbu papilárních linií.

2. Zákon o neodstranitelnosti papilárních linií. Běžným mechanickým poškozením konečků prstů se po zahojení objeví papilární linie v původních tvarech. Odstranit se dají pouze poškozením zárodečné vrstvy, která je vidět na obr.1.

3. Zákon o individuálnosti papilárních linií. Neexistují dva jedinci s naprosto stejnými otisky prstů. Pouze v některých případech jednovaječných dvojčat si můžou být obrazce papilárních linií velmi podobné, ale nikdy ne totožné.

Singularity

Obr.2. Otisk prstu s označeným bodem jádra delty
Obr.3. Šest klasifikačních tříd (modré tečky jsou jádra, červené tečky jsou body delta)


Každý otisk je uspořádaný v určitém globálním tvaru, který je dán polohou a počtem singulárních bodů . Singulární body jsou dva, označují se jako jádro a delta.

Podle umístění jednotlivých singulárních bodů se otisk zařazuje do klasifikačních tříd tzv. singularit. Základní klasifikační třídy jsou podle Henryho klasifikace [2] tři: oblouk, smyčka a závit. Tyto tři klasifikační třídy lze rozšířit na mnoho dalších tříd, v praxi je ale obtížné otisk do specifičtější třídy zařadit, a proto jej využívá jen policie. Komerční řešení využívají nejčastěji šesti základních tříd, které jsou zobrazeny na obr.3

Klasifikační třídy jsou definovány takto:

1. Oblouk neobsahuje žádnou singularitu

2. Klenutý oblouk obsahuje jeden bod jádra a jeden bod delty, jádro je přímo nad bodem delty.

3. Smyčka vlevo obsahuje jeden bod jádra a jeden bod delty, delta je vpravo od bodu jádra.

4. Smyčka vpravo obsahuje jeden bod jádra a jeden bod delty, delta je vlevo od bodu jádra.

5. Závit obsahuje jeden bod jádra a dva body delty, přičemž bod jádra je mezi dvěma body delty.

6. Dvojitá smyčka obsahuje dva body jádra a dva body delty. Rozložení bodů je stejné jako u závitu, proto se někdy považují za jednu třídu.

Díky těmto třídám dá značně urychlit prohledávání obrovské databáze, tím že se nejprve otisky rozřadí do tříd. Poté se u zkoumaného otisku zjistí třída a porovnávají se pouze otisky se stejnou klasifikační třídou.


Markanty

Obr.4. Vybrané typy markantů
Obr.5. Vybrané typy markantů

Markanty jsou charakteristickým rysem každého otisku, v podstatě se jedná o tvar jednotlivých papilárních linií. V otisku se jich může nacházet i několik desítek. Každý markant má dva parametry, typ markantu a směr.

Markanty jsou u každého člověka jiné a tudíž vzájemně nezaměnitelné.


Snímače otisku prstu

Obr.6. Blokový diagram obecného typu snímaře otisků prstu

Dříve bylo jediným způsobem jak zachytit a uchovat otisk prstu použití inkoustu. Inkoust byl nanesen na prst a poté otisknut na papírovou kartu. Tato karta pak byla později pomocí skeneru digitalizována. Takový druh získání otisku se nazývá offline snímání. Dnes je daleko rozšířenější metoda zachycení otisku prstu pomocí elektronického snímače, nazývaného také čtečka otisků prstu. Stavbu obecného snímače lze rozdělit na několik základních bloků (obr.7). Senzor snímá strukturu papilárních linií z povrchu vloženého prstu a za pomoci A/D převodníku konvertuje analogový signál senzoru do digitální podoby. Modul rozhraní má za úkol realizovat komunikaci mezi snímačem a externím zařízením. Tímto zařízením může být např. PC (osobní počítač).
Parametry snímače

Nejdůležitejší parametry snímačů jsou :

1. Rozlišení: počet bodů nebo pixelů na palec (dpi), podle FBI je nejnižší hodnota, při níž ještě lze detekovat markanty 250-300dpi.

2. Plocha snímače: jde o velikost snímací plochy senzoru. Velikost 1 x 1 palec (palec = 2,54cm) je dostatečná k sejmutí celého otisku prstu.

3. Počet pixelů: tento parametr lze odvodit z rozlišení (R) a plochy snímače (výška (v) x šířka (š)): počet pixelů = R . v x R . š

4. Dynamický rozsah: počet bitů, ve kterém jsou kódovány stupně šedi pixelů obrazu. Nejčastější dynamický rozsah je 8bitů.

5. Geometrická přesnost: specifikována jako maximální geometrické zkreslení, které způsobuje snímač. Vyjadřuje se v procentech ve směrech x a y.

Typy snímače

Můžeme dělit snímače podle typu sejmutí otisku na 2 typy : - Kontatkní - Bezkontaktní

Kontaktní snímače

Snímá se otisky prstu přímým kontaktem. Nejdůležitější snímače jsou optické snímače a polovodičové snímače.

Optické snímače

FTIR
Obr.7. Schéma principu FTIR snímače

FTIR (Frustrated Total Internal Reflection) je první a v dnešní době nejvíce užívaný typ snímaní otisku prstu. Princip tohoto snímače je založen na vlastnostech světla, které dopadá na rozhraní dvou látek. Prst se přiloží na horní stranu skleněného nebo plastového hranolu. Hřebeny papilárních linií jsou v kontaktu s hranolem, zatímco údolí jsou od hranolu vzdálena. Do jedné strany hranolu vniká difúzní světlo emitované nejčastěji sadou LED diod. Toto světlo dopadá na rozhraní prst-hranol, kde je odraženo nebo rozptýleno. Světlo je rozptylováno v místech hřebenů tedy na přechodu kůže-sklo a na přechodech vzduch-sklo je odráženo. Odražené světlo vystupuje z druhé strany optického hranolu, kde je zaostřeno čočkou tak aby dopadalo na CCD nebo CMOS senzor. Princip lze vidět na obr.8. Ve výsledném obraze jsou hřebeny tmavá místa a údolí světlá místa.

Velkou výhoda tohoto snímače se může označit snímání trojrozměrné plochy, a proto nemůže být systém narušen útočníkem, který by použil fotografii nebo dvojrozměrný duplikát otisku prstu. Kvalita obrazu otisku prstu tohoto snímače je velmi dobrá. Nevýhoda je určité geometrické zkreslení. Nejvíce patrný je tzv. keystone efekt. Což je jev vznikající při snímání obrazu pod úhlem. Toto zkreslení lze odstranit vhodným softwarem. Problém se snímáním může také nastat, pokud je prst příliš suchý. Poté nevzniká jednotný a konzistentní kontakt hranolu s hřebeny na celé ploše prstu. To má za následek odraz světla na přechodu hranol-hřeben. Tento problém je u některých snímačů vyřešen nanesením silikonové vrstvy na dotykovou část hranolu. Další nevýhodou tohoto snímače je jeho velikost, jelikož musí být zachována určitá vzdálenost mezi hranolem a snímačem, kvůli možnému vzniku optického zkreslení na okraji obrazu. Další nevýhodou je, že na dotykové části mohou zůstávat stopy potu a mastnoty, což může vést k nesprávné identifikaci osoby.


Elektroluminiscenční snímač
Obr.8. Schéma elektroluminiscenčního snímače

Tento snímač se skládá ze dvou vrstev (obr.9). První vrstva dokáže emitovat světlo, pokud je polarizována správným napětím. Emitující světlo závisí na potenciálu aplikovaném na dotykovou stranu. Hřebeny papilárních linií jsou s polymerem v kontaktu, zatímco údolí nikoliv. To způsobuje, že potenciál na ploše polymeru, kde je umístěn prst, není všude stejný. Tím pádem i světlo emitované polymerem není po celé ploše stejné a mění se v závislosti na dotyku papilárních linií s polymerem [4]. Tím vznikne světelný obraz, který reprezentuje otisk prstu. V druhé vrstvě, která je pevně spojená s první, se nachází pole fotodiod. Fotodiody zachytávají světlo emitované polymerem a převádějí ho na digitální obraz.

Výhody  : terminály mají miniaturní rozměry a nabízejí velmi dobrý poměr poskytovaného rozlišení k prodejní ceně. Terminály dovedou číst při srovnatelné kvalitě i extrémně suché otisky. Nevýhody : jsou dány konstrukčním řešením: menší odolnost proti mechanickému poškození, náchylnost proti znečištění prachem či vodou.


Polovodičové snímače

Hlavním důvodem vývoje polovodičových snímačů bylo snížení ceny a zmenšení velikosti, jelikož tyto dva atributy bránili ve větším využívání otisků prstů v komerční sféře. Všechny polovodičové senzory jsou složeny z pole malých samostatných senzorů, které poté reprezentují jednotlivé pixely v obraze.

Kapacitní snímač
Obr.10. Schéma kapacitního snímače
Obr.11. Skládání nasnímaných obrazů do výsledného otisku

Nejpoužívanější polovodičový snímač, který pracuje na principu mikrokondenzátorů. Ve snímači je pole uspořádaných mikroelektrod. Druhou část mikrokondenzátorů tvoří kůže přiloženého prstu. Mezi mikroelektrodou snímače a kůží vzniká malý elektrický náboj, jehož velikost závisí na vzdálenosti kůže od mikroelektrody. Tedy v případě hřebenu papilární linie je vzdálenost od elektrody menší než vzdálenost údolí-mikrolelektroda (viz. obr.10). Čím menší je vzdálenost, tím větší náboj se v kondenzátoru kumuluje a naopak. Velikosti nábojů v jednotlivých mikrokondenzátorech pak určují intenzitu pixelu v obraze otisku.

Kapacitní snímače se vyrábějí ve dvou variantách. Buď jako plošný senzor, který zachytí celý prst najednou nebo jako průtahový snímač. Průtahový snímač je realizován jako úzký pruh, přes který se prstem přejede a výsledný otisk je pak skládán z jednotlivých nasnímaných proužků. Princip skládaní nasnímaných proužků do výsledného obrazu je vidět na obr.11. Průtahové snímače jsou díky svým malým rozměrům využívány v přenosných počítačích a mobilních zařízeních typu PDA. Velká výhoda průtahového snímače spočívá v posunu prstu po senzoru, který je tak každým sejmutím otřen takže na něm nezůstávají nečistoty ani stopy potu. Výhodou kapacitních snímačů je i to že snímají trojrozměrný povrch, takže nelze použít fotografie nebo duplikátu otisku prstu na papíře. Nevýhodou je poměrně krátká životnost tohoto snímače a citlivost na elektrostatické výboje ze špičky prstu.

Teplotní snímač

Senzory tohoto typu jsou vyrobeny z pyroelektrického materiálu. Takový materiál má tu vlastnost, že generuje elektrický náboj v závislosti na teplotních rozdílech. Senzor je předehřán na vyšší teplotu než je teplota prstu. Hřebeny papilárních linií jsou v kontaktu se senzorem, a proto nastává jiná teplotní diference než u údolí, která nejsou se senzorem v kontaktu. Intenzity pixelů v obraze otisku prstu jsou pak závislé na teplotní diferenci. Jelikož ale obraz brzy zmizí z důvodu vyrovnání teplot mezi prstem a senzorem, jsou tyto snímače realizovány jako průtahové. Výhodou jsou malé rozměry, vyšší bezpečnost z důvodu nutnosti přítomnosti prstu a snímač není citliví na elektrostatické výboje. Nevýhodou je horší kvalita obrazu otisku prstu oproti ostatním snímačům.

Tlakový snímač

Tyto snímače jsou vyrobeny z piezoelektrického materiálu. Tento pružný materiál vytváří elektrický signál při jeho mechanickém namáhání. Velikost signálu závisí na velikosti tlaku, který je na materiál aplikován. Při přiložení prstu na snímač tak hřebeny papilárních linií vyvíjí na senzor větší tlak než údolí. Výhoda tohoto typu snímače je možnost jeho velké miniaturizace a nezáleží na suchosti ani vlhkosti prstu.

Bezkontaktní snímače

Optické snímače

Obr.12. Schéma bezkontaktního optického snímače

Používá se přímé zachycení prstu, pomocí snímacího prvku s vysokým rozlišením, např. fotoaparátu. Prst je osvětlován nejčastěji ze dvou stran zdroji světla a snímací prvek je umístěn naproti snímanému prstu (obr.12). Snímač je většinou vybaven konstrukcí, která pomáhá uživateli udržet prst v konstantní vzdálenosti. Výhodou těchto snímačů je možnost dosažení velmi vysokého rozlišení obrazu prstu. Jelikož se prst přímo nedotýká senzoru, nedochází k nanesení potu, mastnot a nečistot na senzor. Z toho vyplývá, že je tento snímač hygieničtější. Nastávají zde však problémy se získáním vysokého kontrastu mezi hřebeny a údolími papilárních linií.
Ultrazvukové snímače

Obr.13. Základní princip ultrazvukového snímače

Tento typ snímačů se skládá ze dvou hlavních částí: vysílač a přijímač. Vysílač posílá proti prstu krátké akustické pulsy a přijímač zachycuje odražená echa (obr.13). Pomocí echo signálu lze vypočítat obraz, ve kterém intenzita pixelů závisí na reliéfu prstu, tedy na struktuře papilárních linií. Echa vznikají odrazem na rozhraní prostředí a nejdůležitější z nich je třetí echo, které vzniká odrazem na škáře. Díky tomu, že je v podstatě snímána struktura pod pokožkou, nečistoty ani mastnota na prstu nehrají žádnou roli. Stejně tak otisk neovlivní ani přílišná suchost nebo vlhkost prstu. Tato metoda dokáže sejmout otisk i z prstu v rukavici. Tyto snímače mají však i nevýhody. Mezi nejhlavnější patří velké rozměry, vysoká pořizovací cena a doba snímaní otisku (až několik sekund).

Literatura a zdroje

[1] RAK, Roman, MATYÁŠ, Václav, ŘÍHA, Zdeněk a kol. Biometrie a identita člověka ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha: Grada Publishing, 2008. ISBN 978-80-247-2365-5. [2] Biometrie otisků prstu [online] http://www.biometricke-ctecky.cz/biometriky/otisk-prstu/ [3] STRAUS, Jiří, et al. Kriminalistická daktyloskopie. Vyd. 1. Praha : Vydavatelství PA ČR, 2005. 285s. ISBN 80-7251-192-0. [4]Keystone effect. [online] http://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_effect

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje