Uživatel:Slegldav

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Obsah

Echolokace

Echolokace je postup měření vzdálenosti předmětu pomocí zvuku. Princip spočívá v odrazu vyslaného signálu od předmětu zpět k jeho zdroji, kde se změří doba za kterou zvuk dráhu překonal. Ze známé rychlosti v dané prostředí se pak jednoduše vypočítá vzdálenost od předmětu. Díky Dopplerovu jevu je také možné zjistit směr a rychlost neboť odrazem od pohybujícího se předmětu se změní frekvence signálu.

400px-Sonar Principle-cs.svg.png

Šíření zvuku

Jak již bylo zmíněno, aby bylo možno ze změřené doby vypočítat vzdálenost, musíme znát rychlost zvuku pro prostředí ve kterém se nacházíme. Ve vzduchu je rychlost šíření zvuku přibližně 340 m/s, ale ve vodě je rychlost zvuku okolo 1500 m/s, z čehož je patrné, že měření vzdálenosti ve vodě bude mnohem efektivnější než ve vzduchu. Na rychlost šíření zvuku má také vliv teplota prostředí. Dalším parametrem ovlivňující šíření zvuku je jeho frekvence. Pro echolokaci se využívají frekvence od 10 Hz (ponorky) až do 18 MHz (Lékařská Ultrasonografie). Zvuky s vyšší frekvencí se ve vodě šíří do kratších vzdáleností než s frekvencí nižší, které se šíří až do vzdálenosti desítek i stovek kilometrů. Čím je vysílací frekvence nižší, tím je vlnová délka větší. Má-li se zvuková vlna od nějakého předmětu odrazit, musí být její vlnová délka menší než tento předmět. Ve vodě se dále šíří zvuk čtyřikrát rychleji než na souši, čili i vlnová délka určité frekvence je ve vodě čtyřikrát delší. Pro zajímavost: vlnová délka ve vodě je při frekvenci 20 Hz asi 75 m, při frekvenci 1 kHz asi 1,5 m, při frekvenci 10 kHz asi 150 mm, při frekvenci 100 kHz asi 15 mm a při frekvenci 280 kHz asi 4,5 mm.

Dělení

Echolokaci můžeme rozdělit podle typu prostředí ve kterém se používají. Nejčastěji je echolokace používána pod vodou - mluvíme o SONARu. Jeho výhoda je, že rádiové vlny (RADAR) mají pod vodou výrazně menší dosah než ve vzduchu a (ultra)zvuk naopak větší. Dalšími typy echolokace je SODAR - pro zvuk ve vzduchu, a lékařská sonografie, která se zabývá odrazem zvuku od biologických tkání.

Dále můžeme tuto skupinu rozdělit podle způsobu funkce na pasivní a aktivní zařízení. Aktivní používá vysílač signálu, který se odráží od okolních objektů, a dokáže tak vytvořit 3D obraz okolního prostředí. Pasivní požívá soustavu několika mykrofonů (hydrofonů) a pouze snímá zvuky přicházející z okolí. Ty se pak zanalyzují srovnávací metodou a rozdělí na přírodní a způsobené člověkem. Pasivní echolokátory poskytují pouze informace o směru objektu. Jejich velkou výhodou oproti aktivním lokátorům však je, že zjistí lokaci daného objektu bez toho aniž by na sebe museli upozornit. To se hodí pro ponorky, které musí zůstat nepříteli co nejdéle neviditelné.

Aktivní sonar
Pasivní sonar

Historie

První pokusy o využití echolokace byly už v roce 1490, kde se jednalo o ponořenou trubku do vody a při přiložení ucha k druhému konci, by měly být slyšet blízké lodě. Následně vznikly první sonary, pasivní, které byly vyvinuty kolem roku 1916 ve Spojených státech a Británii a tvořily je mikrofony vlečené za loděmi. O dva roky později se objevil ASDIC (Anti-Submarine Detection Investigation Device), aktivní sonar na zjišťování německých ponorek. Dlouhou dobu však neprobíhal žádný výraznější vývoj této technologie, a to až do druhé světové války, kdy se však rozšířil boj mezi ponorkami a tak se posunul vývoj dopředu. Od té doby také pochází zkratka SONAR (SOund Navigation And Ranging). Následně se v 50. letech na výzkum rozšířil i do oboru lékařství.

ASDIC.png

Technologie a využití

Prurez srdce

Lékařství

Sonda

Frekvenční rozsah: 1-18MHz

Využívá různé akustické impedance tkání v těle, která má za následek to, že na rozhraní mezi tkáněmi se část signálu má šanci na částečný odraz vlnění. Záchyt odraženého paprsku umožňuje rozlišení struktur do různé hloubky. Například pro srdce je hloubka 15cm. Dále je využíván dopplerovský princip k posouzení průtokových parametrů. Měří se jak intenzita odraženého vlnění, tak doba od vyslání signálu k jeho příjmu. Z toho se poté může vykreslit 3D obraz.

Měkké tkáně se chovají jako tekutina, ultrazvukové vlnění je jen podélné s průměrnou rychlostí 1540 m/s. Zdrojem vlnění je piezoelektrický krystal v ultrazvukové sondě, která zároveň slouží i jako přijímač.

Výhody: nehrozí ionizující ani vysokoenergetické ozáření, široká škála uplatnění, samotné vyšetření je mnohem levnější než ostatní srovnatelné metody


Sonarograf.jpg

Sonar v ponorkách

Frekvenční rozsah: 10 Hz - 10kHz

Ke zjišťováních zvukových signálů pod hladinou používají ponorky tři druhy zařízení, hydrofony, projektory a transduktory. Hydrofony slouží k naslouchání zvuků, projektory k šíření zvuků a transduktory slouží k oběma účelům. Celkově je systém sonarů v ponorce složen ze vzájemně propojených skupin hydrofonů a trasduktorů, které jsou zaměřeny jak na šíření, tak i na příjímání zvukových signálů. Ponorky bývají obvykle vybaveny třemi druhy sad – sférickou sadou sonarů v přídi ponorky, bočními sadami sonarů a vlečnou sadou sonarů. Každá sada pokrývá velký prostor ale žádná z nich nepokryje celých 360°, protože tomu brání trup samotné ponorky.

Sonar.gif

Echolokace v přírodě

V přírodě pozorujeme orientaci u kytovců a netopýrů.

U netopýrů je frekvenční rozsah 0 - 60kHz. Využívají své schopnosti pro orientaci v jeskyních a pro lov hmyzu. K efektivnějšímu lovu dokonce používá Dopplerův jev.

U kytovců slouží pro echolokaci zvuky znějící jako cvakání. Frekvenční rozsah toho "cvakání" je 10 - 280 kHz. Časový interval mezi dvěma cvaknutími může být až 1 ms. Kytovci tyto intervali dokáží měnit podle toho jak moc se blíží. Čím blíže jsou k nějakému objektu, tím je frekvence vyšší.

Zajímavosti

Vědcům z University v Illinois se podařilo vytvořit hliníkový kruhový kryt s otvorem ve středu, do kterého když se vloží předmět, stane se pro sonar neviditelný. Jedná se vlastně o kotouč s propojenými kanálky, jechž šířky byly navrženy tak, aby rychlost ultrazvuku směrem do středu narůstala. Přechod do vnitřních drah ale vyžaduje energii pro vyšší rychlost, proto se ultrazvukové vlny snaží procházet zejména vnějšími drážkami, čímž obcházejí stíněný objekt.

Stínítko funguje však jen pokud je se zdrojem zvuku a akustickým hydrofonem v jedné rovině, tudíž je směrově závislé. Frekvení je omezeno na 52 - 64 kHz.

1294480957.jpg

Zdroje

Co sonar „nevidí“)

https://en.wikipedia.org/wiki/Sonar

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Diagnostické_užití_ultrazvuku

http://www.med.muni.cz/dokumenty/pdf/uvod_do_ultrasonografie1.pdf

http://www.uboat.cz/tech/sonar/sonar.htm

https://cs.wikipedia.org/wiki/Lékařská_ultrasonografie

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje