Uživatel:Studerud

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání
Dna.jpg

DNA jako takovou všichni známe. Celým názvem jde o deoxyribonukleovou kyselinu (odtud zřídka česky nazývána také DNK), což je nukleová kyselina, která je nositelem genetické informace téměř všech organismů (vyjma některých nebuněčných), ale také třeba virů. Jaké uplatnění by ale mohla mít v multimediální technice?

Obsah

Datové médium

V dnešní době kdy nároky na úložný datový prostor rostou společně s poptávkou po službách zejména v rámci Internetových sítí, roste pochopitelně i prostor, který tato datová centra zabírají. A proto vědci z oblasti bioinformatiky přišli s nápadem, využít způsobu, jakým ukládá informace právě naše DNA.

Dr Nick Goldman "ukazuje" DNA ve zkumavce

Data se do syntetické DNA zapisují podobně jako do jiných médií. Využívá se při něm Huffmanova algoritmu, založeného na pravděpodobnosti (resp. četnosti) výskytu daného symbolu v řetězci. Čím častější výskyt, tím nižší počet bitů na zakódování a vice versa. Probíhá ve dvou fázích, kdy v první se celý řetězec přečte a vytvoří ze záznam o četnosti jednotlivých symbolů, v druhém se pak vytvoří tzv. huffmanův strom, který je již binární, a používá se dále ke kompresi dat.

Vědci ovšem museli řešit různé překážky, před samotným zápisem. Jedním z nich bylo vytváření dlouhých řetězců syntetické DNA. Nakonec se tento problém obešel jednoduchým způsobem – navazováním kratších úseků DNA. Dlouhá informace je ze segmentů, které se vzájemně přikrývají, všechny jsou stejně dlouhé. V těchto řetězcích je kromě našich dat také značení, které určuje začátek a konec segmentu, a také pořadí v celé dlouhé informaci, aby se pak dala celá informace poskládat dohromady. Tím vzniká asi čtyřnásobná redundance, která ovšem zajišťuje velmi malou chybovost přenesených dat (asi 0,0036%; tedy 10 bytů na každých 280 864).

V dnešní době jsme schopni na takovéto médium uložit ledacos – jako první demonstraci pro veřejnost posloužili Shakespearovy sonety (154 sonetů zapsaných v ASCII kódu), dále pak vědecký článek s vloženým černobílým obrázkem (šlo o přelomový článek o molekulární struktuře nukleonové kyseliny, v PDF). Jako třetí ukázku použili vědci barevnou fotografii průčelí svého ústavu - Evropského institutu bioinformatiky (formát JPEG 2000). Nepřekvapí nás už však ani videozáznam uložený na DNA.

Vědci Washingtonské univerzity a vědci z výzkumu společnosti Microsoft na nedávné konferenci ACM International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS 2016), která se odehrála v Atlantě, prezentovali historicky první kompletní systém, který lze použít k zápisu digitálních dat do molekul DNA, a také k jejich opětovnému získání.


Pro shrnutí:

+ velká kapacita pro ukládání dat

+ velmi malé médium

+ velmi malá chybovost

+ potenciální cenová dostupnost

+ časová stálost média

- malé přenosové rychlosti (zápis a čtení)

- zatím převážně v laboratorních podmínkách

Nanovodiče

Dnaelectro.jpg

Vědcům se v laboratorních podmínkách německého centra Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf (HZDR) a Universität Paderborn, podařilo vytvořit nanodrátky z nukleonové kyseliny, obohacené o částice zlata, kterými následně vedli proud. Dnešní tranzistory se dosahují svou velikostí pouhých 14 nanometrů, přičemž už se ale blížíme fyzikální hranici, a je proto důležité začít hledat jiné způsoby přístupu. Postupy, kterými se dostaneme blíže do nanosvěta – a jedním takovým by mohla být právě technologie samoorganizace komplexních struktur z molekul a atomů.

Jde o naprosto opačný přístup, než dnes běžné tzv. „top-down“ metody, které jsou založeny na ořezávání materiálů, až dostaneme požadovanou strukturu. Kdežto takováto „bottom-up“ metoda je průlomová, vzhledem k tomu že tyto struktury se navazují sami, přirozeně, a my jim jen trochu pomůžeme, aby dosáhli námi požadovaných elektrických vlastností.

Vědci tedy využili syntetických jednořetězcových molekul DNA – jenže samotná DNA není zrovna dobrým vodičem elektrického proudu. Proto tyto nanodrátky chemicky obohatili navázáním nanočástic zlata. Poté použili i něco z top-down metod, a pomocí elektronové litografie (electron beam lithography), která umí vytvořit velmi malé struktury působením svazku elektronů, propojili jednotlivé nanodrátky s podstatně většími elektrodami.

Erbe a jeho spolupracovníci jsou se svými výsledky spokojeni. Učinili prý významný krok směrem k budoucí DNA elektronice. Teď řeší některé dílčí problémy, jako je například závislost fungování nanodrátků s nanočásticemi zlata na teplotě prostředí.

Další možná použití | Budoucnost

DNA-počítače

Existuje podobnost mezi způsobem, jakým buňky využívají databázi DNA k tvorbě bílkovin a způsobem, jakým počítač využívá databázi při řešení konkrétního problému. Na tomto principu již od roku 1994 vznikají počítače, které tehdy zvládali snazší kombinatorické úkony, později i logické operace apod.


Hradlo NAND realizované pomocí DNA

Prvky logických obvodů (hradla)

Logická hradla pochopitelně budou součástí i výše zmíněných počítačů. Ale jistě je vhodné se o nich zmínit zvlášť. Jedním takovým příkladem jsou čtyři britští vědci z londýnské Imperial College, kteří využili běžnou bakterii Escherichii coli (E.Coli) a pro ní cizorodé úseky DNA na „sestavení“ jednotky počítačového logického obvodu – hradla.


SelectaDNA

DNA pistole

Dnes již existují také speciální výzbroj pro policisty - konkrétně jde o pistole (konstrukcí podobné hračkám firmy NERF), jejichž střelivem jsou tzv. SelectaDNA náboje. Těmito speciálními náboji se syntetickou DNA jsou pak policisté schopni označit dané pachatele až na několik týdnů. Označené dotyčné lze poté odhalit pomocí přenosných UV skenerů. Háček je pochopitelně v odolnosti, označení by mělo vydržet několik vyprání oblečení, ovšem ideální případ je, když se označení dostane až na kůži.


Zdroje

https://cs.wikipedia.org/wiki/DNA

http://www.osel.cz/6681-synteticka-dna-v-roli-media-pro-giganticka-uloziste-dat.html

https://en.wikipedia.org/wiki/DNA_digital_data_storage

http://www.gate2biotech.cz/stane-se-z-dna-perfektni-datove-medium/

http://www.osel.cz/9134-dockame-se-elektroniky-z-genetickeho-materialu.html

http://www.osel.cz/4673-jak-dna-pocitace-resi-logicke-ukoly.html

http://www.osel.cz/6737-dna-pistole-oznackuje-podezrele-na-tydny.html

http://www.osel.cz/5950-prvky-logickych-obvodu-z-dna.html

http://www.osel.cz/5140-lacine-a-bleskove-rychle-cteni-dna-na-dohled.html

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje