Uživatel:Svihajan

Z HPM wiki
Přejít na: navigace, hledání

Téma semestrální práce: Technologie Motion Capture

Obsah

Motion Capture

Úvod

Reálné studio pro snímání pohybu – Bohemia Interactive Studios – Mníšek pod Brdy – optické systémy. Převzato z [4]

Motion capture (MoCap), neboli snímání pohybu, je velmi rychle rozvíjející se technologie, která umožňuje digitálně zaznamenávat pohyby. Pomocí správného použití této technologie lze velmi rychle, jednoduše a především detailně zaznamenat pohyby lidí, zvířat nebo předmětů. S těmito zaznamenanými pohyby lze pak v počítači pomocí speciálních programů pracovat jako s digitálním modelem. V praktickém světě je tato technologie využívaná především pro tvorbu filmů a počítačových her a nalézá uplatnění i ve vědě, zdravotnictví a vojenském odvětví. Snímání pohybu lze provádět několika různými systémy, které se liší provedením, vlastnostmi a cenou. Jde především o optické, mechanické, inerční a magnetické systémy pro snímání pohybu. Dále se využívají i systémy optoelektrické, které neměří samotný pohyb, ale změnu svítivosti optického vlákna vznikající při jeho deformaci. Tento systém se využívá v datových rukavicích, kde měří pohyby prstů, jelikož ostatní metody zde nejsou tolik přesné.

Požadavky

Dále je určitě kladen důraz na další požadavky jako jsou váha a rozměry, odolnost, spotřeba energie, schopnost snímat co nejvíce objektů.

Přehled využívaných systémů

Optické systémy

Kamera (jednotka zachycení a zpracování snímku) OptiTrack FLEX převzato z [5]
Prostor pro snímání pohybu optickým systémem. Převzato z [5]

Optické systémy ke snímání pohybu využívají CCD nebo CMOS kamery (od 4 až do desítek), které si svým rozmístěním vytvoří vlastní prostor, ve kterém bude snímání probíhat. U většiny optických systému jsou pevně umístěny na svých pozicích a snímaný objekt se pohybuje v zorných úhlech všech těchto kamer, rozmístěných tak, aby každá zabírala objekt z jiné perspektivy. Na snímaný objekt jsou pak připevněny retroflexivní markery (kuličky) – ty buď světlo samy vyzařují, nebo pouze odrážejí (aktivní / pasivní systémy). Jelikož systém má informace o tom, kde a jak je každá jednotlivá kamera umístěna, tak pak využitím fotogrammetrie zjistí, kde se v daném okamžiku vyskytuje kterýkoli z markerů. Práce s markery, odrážející světlo, pak probíhá v infračerveném spektru, jelikož s viditelným spektrem je zde několik problémů (proměnlivé podmínky, optický šum). U aktivních systému jsou zdroje infračerveného záření umístěny přímo v markerech (značkách) umístěných na obleku - aktivní systémy lze používat na větší vzdálenosti než systémy pasivní, u kterých je zdroj IR záření umístěn v těle kamery nebo v jejich bezprostřední blízkosti a markery (značky) pak toto IR záření pouze odrážejí. Nastává zde problém s tzv. "Line Of Sight", kdy je potřeba aby byl každý marker v každém snímaném okamžiku viditelný alespoň dvěmi kamerami pro správnou rekonstrukci pohybu. Optické systémy jsou o přes velké množství nevýhod nejvíce využívaným způsobem snímání pohybu. Díky náročnému post-processingu lze z této metody získat velmi přesnou rekonstrukci pohybu. V současnosti jsou na trhu s tímto systémem na nejvyšší úorvni firmy Viscon a Motion Analysis, které poskytují systémy pro velké filmové produkce a herní vývojáře. Levnějším řešením jsou pak produkty firmy NaturalPoint a jejich systém OptiTrack zobrazený na snímích v této kategorii.
Je ale vyvíjen optický systém, který nepotřebuje ke své činnosti speciální značky a oblečení. Tento systém využívá speciální počítačové algoritmy, které z kamer identifikují objekt a jeho pohyb. Tato technologie funguje poměrně přesně na větší pohyby, ale má problémy s menšími pohyby jako jsou prsty, rotace končetin a mimika. Optické systémy patří mezi přesnější a flexibilnější systémy.
Mechanické systémy

Mechanický systém snímání pohybu - Gypsy. Převzato z [6]

Mechanické systémy využívají takzvaného exoskeletonu (v podstatě jde o umělou kostru), který je tvořen pevnými částmi (odpovídající jednotlivým končetinám) propojenými klouby. U této metody tedy lze měřit pohyb lidí nikoliv objektů a zvířat. I přestože je tato metoda pořád vyvíjena a zlepšována tak zde dochází k omezení pohybu snímané osoby. Pevné části exoskeletonu tedy sledují pohyb těla a v nejlepším případě svírají stejné úhly jako lidské kosti. Úhly jsou měřeny pomocí elektromechanických transduktorů, nejčastěji potenciometrů nebo Hallových senzorů. Tato měření jsou odeslána do počítače, kde jsou v reálném čase pomocí relativně jednoduchých výpočtů získány pozice a rotace jednotlivých končetin a následně celého těla. Problémem je zde určení polohy vzhledem k okolnímu světu, který je většinou řešen pomocí externího pozičního systému. Mezi jeho výhody patří relativně nízká cena, vysoká rychlost, schopnost měření v reálném čase, nezávislost na okolních podmínkách (světelných nebo elektromagnetických) a prakticky neomezená velikost prostoru, ve kterém snímáme. Poměrně větší komplikací je zde poměrně nezbytné upravení exoskeletonu pro každou snímanou postavu tak, aby měření bylo co nejpřesnější.Inerční systémy

V těchto systémech jsou využívány gyroskopy a akcelerometry. Gyroskopy jsou zde pro zaznamenání úhlového zrychlení a jsou tedy schopné určit, jak rotoval sledovaný objekt. Akcelerometry zaznamenají pohybové zrychlení pro určení polohy sledovaného objektu. Jelikož je potřeba zaznamenat zrychlení ve třech osách, je potřeba využít tří gyroskopů (umístěné ve třech vzájemně ortogonálních rovinách) a tří akcelerometrů (ideálně každý v rovině jednotlivých gyroskopů). Zde však dochází ke sledování pouze změny polohy a tak je potřeba znát počáteční souřadnice sledovaného objektu. Tyto senzory jsou ve formě malých čipů připevněny přímo na sledovaném objektu a získaná data jsou opět pomocí kabelu nebo bezdrátově přenášena do počítače, kde jsou dále zpracovávána. Jako akcelerátory a gyroskopy se zde využívají malé MEMS čipy, které pro vyhodnocení náklonu a akcelerace využívají změnu kapacity. Tyto systémy mají výhodu v tom, že není již zapotřebí dalšího zařízení, jako jsou kamery, osvětlení nebo generátory magnetického pole. Tyto senzory mají nízkou latenci a velmi vysokou, řádově tisíce za vteřinu, obnovovací frekvenci. Jejich nevýhodou je však akumulace chyb - lineární zvětšování odchylky naměřených hodnot se skutečnými s rostoucí dobou měření. Pokud by měl jeden akcelerometr chybu měření 1 mili-g, pak by s každým měřením vznikala určitá odchylka, a po 30ti vteřinách měření by se naměřené hodnoty mohly od reálných lišit až o 4,5 metru. Pro zkvalitnění je tento systém využíván především v kombinaci s ultrazvukem nebo s mikrovlnami a pak se systém blíží vlastnostem optického systému. Mezi inerční systémy by se však dali zařadit i systémy využívající optického vlákna. Použitá technologie se nazývá FOG - Fiber Optic Gyroscoope a pracuje se změnou fáze přijatého signálu od signálu vysílaného do optického vlákna. Výhodou inerčních systémů jako takových je především schopnost zaznamenávat velké množství objektů najednou, jelikož zde kromě speciálních obleků neni třeba většího množství zdrojů nebo kamer a také zde nezvniká žádné rušení.

Inerční systém firmy XSENS spolu s názorným obrázkem rozmístění senzorů. Převzato z [7]

Magnetické systémy

Zdroj a senzory používané pro elektromagnetické snímání pohybu - firmy Nest Of Birds. Převzato z [8]

Magnetické systémy využívají stacionárního zdroje, který produkuje elektromagnetické pole. Zdroj se skládá ze tří, vzájemně ortogonálních cívek, které jsou uzavřeny ve feromagnetickém obalu. Napájené cívky generují, tři vzájemně ortogonální elektromagnetické pole. Senzory, také obsahující tří vzájemně kolmé cívky (u DC systémů magnetometry), na snímaném objektu jsou pak připojeny k řídící jednotce (především pomocí kabelů), která na základě změřeného napětí generovaného elektromagnetickou indukcí v cívkách určí relativní pozici a orientaci senzoru vůči zdroji pole. Řídící jednotka poté předává naměřená data počítači k dalšímu zpracování. Tato metoda lze na rozdíl od optického systému přesně rozpoznat rotaci markeru. Oproti optickému systému zde odpadá problém se zakrytím snímaných bodů, jelikož lidské tělo nebrání šíření elektromagnetického pole. Vzniká zde ale bohužel problém s elektromagnetickým polem. Jelikož generované elektromagnetické pole může dosahovat na okolní kovové předměty, v kterých dochází k indukci elektromagnetického náboje a pak jsou tedy sami zdrojem elektromagnetického pole a dochází k interferenci se zdrojem původním. Dalším problémem je poměrně omezený dosah (pracovní prostor) a napájení snímaných bodů. V těchto systémech se ještě rozlišují dva druhy – AC a DC. AC (alternující elmag. pole) využívá čtvercové pulzy a DC (pulzující elmag. pole) pulzy sinusové. Pro korekci magnetického pole Země a dalších kovových předmětů je prováděno i měření bez tři generovaných polí. Tyto systémy se využívají především tam, kde se nedají kvůli rušení použít systémy optické. Tento systém využívá menší počet senzorů (značek, markerů) pro určování polohy a to zhruba 2/3 než systém optický.

Reference

[1] Motion Capture - Wikipedia [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [1]
[2] VINKLER, Michal. Snímání a rekonstrukce pohybu postavy [online]. Brno, 2009. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Fakulta informatiky. [vid 7.12.2014]. Dostupné z [2]
[3] FURNISS, Maureen. Motion Caputre [online]. MIT Communications Forum. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [3]


Použité obrázky

[4] Bohemia Interactive Studios - popis stuida [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [4]
[5] OptiTrack FLEXV100 - produktové stránky [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [5]
[6] Gypsy 6 [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [6]
[7] XSENS 3D [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [7]
[8] Machine design - motion tracker [online]. [vid 4.12.2014]. Dostupné z [8]

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Navigace
Nástroje