Elektronicky zabezpecovaci system se senzorem:Alois Regnard, Tomas Barath

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Alois Regnard a Tomas Barath

Obsah

[editovat] Elektronický zabezpečovací systém

[editovat] Zadání semestrální práce

Při indikaci z externího vstupu (log1 nebo log0) se vyhodnotí na mikroprocessoru ATtiny2313 narušení a po dobu vymezenou na zadání kodu z klávesnice. Sepne (při špatném kodu), nebo nesepne (správný kod) výstupní relé na další signalizaci

[editovat] Princip funkce

Celý systém se skládá ze dvou základních částí. Obvodu signalizace přerušení (obvod s optoelektronickým senzorem TCST 1103) a obvodem pro vyhodnocení (s mikroprocesorem ATTINY 2313) a následném zpracování (sepnutí relé). Systém se nachází v jednom z možných stavů. Každý stav je indikován specifickým blikáním zelené LED diody.

Odemčeno	  Ignoruje detekci narušení
Zamčeno	      Pohotovostní režim čekání na narušení
Příchodový stav	  Čas na zadání kódu v zamčeném stavu
Odchodový stav	  Čas na odchod po zadání kódu v odemčeném stavu
Poplach	      Nezadán, nebo špatný kód po narušení v zamčeném stavu – relé sepnuto
 • Po zapnutí (restartu) je systém v zamčeném stavu – bezpečnější pro případ výpadku napájení.
 • Při narušení (otevřené okno, dveře atd...) se spouští příchodový čas, během kterého uživatel může zadat přístupový kód (nastaven: 1234). Pokud se nezadá správně, nebo nebude zadán vůbec v daném časovém intervalu, tak se systém přepne do stavu poplachu a sepne relé.
 • Pokud se systém nachází v odemčeném stavu, můžeme zadat kód a tím dá systém čas na odchod, během kterého nedetekuje narušení a po uplynutí této doby se přepne do stavu pohotovosti.

Optoelektronický senzor vyhodnocuje 2 stavy činností:

 • Zakryto stav log 0 (0.038V) – sledovaný objekt zavřen (kontakt přerušen)
 • Odkryto stav log 1 (5V) – sledovaný objekt otevřen (kontakt uvolněn)

Kód má pevně danou délku a skládá se pouze z číslic. Vyhodnocení je pouze pro správnou zadanou sekvenci kódu (pro daný případ 1234). Vyhodnocení správné kombinace potvrdí červená LED dioda krátkým zablikáním a změnou stavu zelené diody. V případě špatné kombinace delším bliknutím. Kód lze zadávat po dobu časového intervalu neomezeně, avšak pokud se zadá špatné číslo, musí se doplnit na celkový počet 4 číslic a začít znova. Každý stisk klávesnice je potvrzen krátkým bliknutím červené LED diody.

[editovat] Schema zapojení vyhodnocovacího obvodu

Soubor:Obvody.JPG

[editovat] Schema zapojení optického senzoru

Soubor:Obvody1.JPG

[editovat] Zdrojový kód

;          __________                      
;      PA2 o--|  \/  |--o VCC
;   (LED) PD0 <--|     |--> PB7 (klavesnice sl. 3)
;   (LED) PD1 <--|     |--> PB6 (klavesnice sl. 2)
;      PA1 o--|     |--> PB5 (klavesnice sl. 1)
;      PA0 o--|     |--> PB4 (klavesnice sl. 0)
;  (cidlo) PD2 -->|     |<-- PB3 (klavesnice r. 3)
;      PD3 <--|     |<-- PB2 (klavesnice r. 2)
;      PD4 o--|     |<-- PB1 (klavesnice r. 1)
;      PD5 o--|     |<-- PB0 (klavesnice r. 0)
;      GND o--|__________|--o PD6
;          ATTiny2313

;To do a 16-bit write, the high byte must be written before the low byte. For a 16-bit read, the low
;byte must be read before the high byte.

.include "tn2313def.inc"

; ----------------------------------------------------------------------------
; pouziti registru ke specialnim ucelum
; ----------------------------------------------------------------------------

.undef XL          ; nechceme warning u redefinice r26
.def  r_event   = r20  ; aktualni event
.def  r_status  = r21  ; aktualni stav EZS
.def  r_timeout  = r22  ; pocitadlo timeoutu stavu
.def  r_delayo  = r23  ; delay
.def  r_delayi  = r24  ; delay
.def  r_code   = r25  ; stav zadavani kodu (ff - zadavani nezacalo, 00 - chyba, 01 - zatim ok)
.def  r_blink   = r26  ; aktualni blikaci "program"
; r29, r28 (Y) - ukazatel na aktualni znak pristupoveho kodu ve flash

; ----------------------------------------------------------------------------
; vektory preruseni
; ----------------------------------------------------------------------------

.cseg
.org 0x0000
  rjmp    start
.org 0x0004
  rjmp    timer1_top
.org 0x000b
  rjmp    pcint_change

; ----------------------------------------------------------------------------
; definice konstant a maker
; ----------------------------------------------------------------------------

;.equ  Timer1Top    = 975    ; TOP hodnota casovace Timer1 -> tik cca 1x za sekundu
.equ  Timer1Top    = 244    ; TOP hodnota casovace Timer1 -> tik cca 4x za sekundu
.equ  blink_delay   = 60;11     ; casova konstanta pro zpozdeni kratkeho bliknuti

; mozne udalosti
.equ  evt_code_good  = 0x01    ; zadan spravny kod
.equ  evt_code_bad  = 0x02    ; zadan spatny kod
.equ  evt_timeout   = 0x03    ; vyprsel timeout daneho stavu
.equ  evt_detect   = 0x04    ; detekovano naruseni

; kody stavu, musi korespondovat s tabulkou "ezs_status"
.equ  st_unlocked   = 0x00    ; stav odemceno
.equ  st_locked    = 0x01    ; stav zamceno
.equ  st_enter    = 0x02    ; stav prichodovy cas
.equ  st_leave    = 0x03    ; stav odchodovy cas
.equ  st_alarm    = 0x04    ; stav poplach

.equ  st_default   = 0x01    ; vychozi stav po resetu

; pojmenovani ruznych PINu
.equ  pin_keyboard  = 0
.equ  pin_status   = 1
.equ  pin_detect   = 2
.equ  pin_relay    = 6

; ----------------------------------------------------------------------------
; definice pevnych dat
; ----------------------------------------------------------------------------

.cseg

; tabulka stavu EZS (timeout, blikacka)
ezs_status:   .db   0x00, 0b11110000     ; odemceno
        .db   0x00, 0b10000000     ; zamceno
        .db   0x40, 0b10101010     ; prichod
        .db   0x40, 0b10101010     ; odchod
        .db   0x01, 0b11111110     ; poplach

; tabulka zmen stavu:  vychozi stav    + udalost     -> cilovy stav 
ezs_transition: .db   st_unlocked | (evt_code_good << 4),   st_leave
        .db   st_locked  | (evt_code_good << 4),   st_unlocked
        .db   st_locked  | (evt_detect  << 4),   st_enter
        .db   st_enter  | (evt_code_good << 4),   st_unlocked
        .db   st_enter  | (evt_timeout  << 4),   st_alarm
        .db   st_leave  | (evt_code_good << 4),   st_unlocked
        .db   st_leave  | (evt_timeout  << 4),   st_locked
        .db   st_alarm  | (evt_code_good << 4),   st_unlocked
        .db   0x00,                  0x00

; tabulka prevodu z 'radek, sloupec' na 'klavesa' (tabulka je konstantni, proto je ve flashi (CSEG))
kbrd_table:   .db   0x81, 0x82, 0x83, 'A'
        .db   0x84, 0x85, 0x86, 'B' 
        .db   0x87, 0x88, 0x89, 'C'
        .db   '*', 0x80, '#', 'D'

; pristupovy kod (zakonceny nulou a zarovnany na sudy pocet bajtu)
code:      .db   0x81, 0x82, 0x83, 0x84, 0x00, 0x00

; ----------------------------------------------------------------------------
; vstupni bod programu
; ----------------------------------------------------------------------------

start:

   ; nastav stack-pointer na konec RAM
  ldi   r16, low(RAMEND)
  out   SPL, r16         ; nastav stack-pointer na konec RAM
 
   ; nastaveni Timer1 casovace
  ldi   r16, 0b01000000
  out   TIMSK, r16        ; povol preruseni pri dosazeni TOP
  ldi   r16, 0b00001101
  out   TCCR1B, r16       ; preddelicka casu 1024
  ldi   r16, 0b00000000
  out   TCCR1A, r16       ; CTC mod, TOP je OCR1A

  out   TCNT1L, r16     
  out   TCNT1H, r16       ; vynuluj counter

  ldi   r16, high(Timer1Top)
  out   OCR1AH, r16       ; nastav TOP hodnotu
  ldi   r16, low(Timer1Top)
  out   OCR1AL, r16

   ; nastav preruseni pri zmene log. urovne na klavesnici
  ldi   r16, 0b00001111
  out   PCMSK, r16
  ldi   r16, 0b00100000
  out   GIMSK, r16

   ; nastav I/O porty
  ldi   r16, 0b11110000
  out   DDRB, r16
  ldi   r16, 0b00001111
  out   PORTB, r16     
  ldi   r16, 0b01000011
  out   DDRD, r16      
  ldi   r16, 0b00000100
  out   PORTD, r16

   ; nastav vychozi hodnoty specialnich registru
  ldi   r_code, 0xff
  ldi   r_status, st_default
  rcall  ezs_status_init

   ; povol preruseni a jed
  sei

main_loop:
  
  rjmp  main_loop

; ----------------------------------------------------------------------------
; obsluha dovrseni citace (pravidelne "tiky")
; ----------------------------------------------------------------------------

timer1_top:

   ; zkontroluj, zda bezi timeout
  tst   r_timeout        ; je r_timeout nulovy?
  breq  detect_test       ; je, timeout tedy nebezi, bez rovnou testovat naruseni
  dec   r_timeout        ; timeout bezi, sniz citac
  brne  detect_test       ; pokud timeout jeste nevyprsel do nuly, neres ho
  ldi   r_event, evt_timeout   ; timeout vyprsel, nastav udalost ...
  rcall  ezs_event        ; ... a zpracuj ji

detect_test:

   ; pokud je detekovano naruseni, opakuj udalost naruseni
  sbis  PIND, pin_detect     ; pokud je detekovano naruseni, vynech nasledujici instrukci
  rjmp  blink_test        ; naruseni detekovano neni, preskoc rovnou na blikani
  ldi   r_event, evt_detect   ; naruseni -> nastav udalost "evt_detect" ...
  rcall  ezs_event        ; ... a zpracuj ji

blink_test:

   ; blikej podle blikaciho programu
  lsl   r_blink         ; rotuj blikaci program a nejvyssi bit vysun do C
  brcc  blink_off        ; pokud nejvyssi bit byl 0, skoc na vypnuti LED

   ; zapni indikaci stavu
  sbi   PORTD, pin_status    ; rozsvit LED
  ori   r_blink, 0x01      ; dopln nejvyssi vysunuty bit zpatky na zacatek, at muzem blikat naveky
  reti

blink_off:
  
   ; vypni indikaci stavu
  cbi   PORTD, pin_status
  reti

; ----------------------------------------------------------------------------
; obsluha EZS udalosti
; ----------------------------------------------------------------------------

ezs_event:

   ; vytvor kod z akt. stavu a udalosti pro vyhledavani v tabulce prechodu
  lsl   r_event
  lsl   r_event
  lsl   r_event
  lsl   r_event
  or   r_event, r_status
  ldi   ZH, high(2*ezs_transition)
  ldi   ZL, low(2*ezs_transition)

ezs_event_search:
  
  lpm   r16, Z+         ; nacti kod stavu a udalosti v tabulce
  tst   r16           ; je nulovy?
  breq  ezs_event_end      ; ano, konec tabulky
  lpm   r17, Z+         ; nacti potencialni cilovy stav
  cp   r16, r_event       ; porovnej kod z tabulky s hledanym kodem
  brne  ezs_event_search     ; pri nerovnosti hledej dal
  mov   r_status, r17      ; prislusny prechod nalezen - menime stav

ezs_status_init:

   ; inicializace noveho stavu (blikacka, timeout...)
  ldi   ZH, high(2*ezs_status)  ; adresa zacatku ...
  ldi   ZL, low(2*ezs_status)  ; ... tabulky s informacemi o stavech
  mov   r16, r_status      ; priprav si index aktualniho stavu
  lsl   r16           ; vynasob ho dvema (kazdy zaznam v tabulce ma dva bajty)
  add   ZL, r16         ; a pricti ho k Z, abychom...
  clr   r16           ; ... se dostali ...
  adc   ZH, r16         ; ... na prislusny zaznam
  lpm   r_timeout, Z+      ; nacti novou hodnotu casoveho citace stavu
  lpm   r_blink, Z+       ; nacti novy blikaci "program"

   ; sepni nebo vypni rele podle typu stavu (0-ty bit timeoutu)
  sbrs  r_timeout, 0
  rjmp  ezs_event_relay_off
  
  sbi   PORTD, pin_relay
  rjmp  ezs_event_end

ezs_event_relay_off:
  
  cbi   PORTD, pin_relay

ezs_event_end:

  ret

; ----------------------------------------------------------------------------
; obsluha klavesnice
; ----------------------------------------------------------------------------

pcint_change:

   ; priprava pro cteni stisknutych klaves
  ldi   ZH, high(2*kbrd_table)  ; uloz do Z adresu zacatku tabulky klaves (ve flash)
  ldi   ZL, low(2*kbrd_table)  ; pozdeji se budes do tabulky pomoci Z neprimo odkazovat
  clr   r19           ; kod stisknute klavesy
  ldi   r16, 0x10        ; maska pro OUT

kbrd_scan_column:

   ; precti radek klavesnice pro dany sloupec do bitu 0-3 registru r17
  com   r16           ; zvoleny pin tlac na log. 0, ostatni nech vstupni
  out   PORTB, r16        ; nastav vybrany sloupec
  com   r16           ; vrat puvodni hodnotu r16, zaroven "sync latch" pred in
  in   r17, PINB        ; nacti hodnotu na radcich sloupce
  ldi   r18, 4          ; zkoumejme prectene 4 bity
  
kbrd_scan_rows:

   ; otestuj postupne bity 0-3 registru r17, precteneho jako radek klavesnice
  lsr   r17           ; vysunme si nejnizsi bit do C flagu
  brcs  kbrd_continue      ; C = 1, klavesa tedy neni stisknuta, pokracuj

   ; prislusna klavesa je stisknuta  
  tst   r19           ; byla uz nalezena stisknuta klavesa drive?
  brne  kbrd_stop        ; ano, jsou tedy stisknuty minimalne 2, spatny konec :-(
  lpm   r19, Z          ; ne, nacti kod stisknute klavesy z tabulky

kbrd_continue:

   ; prejdi na dalsi klavesu v rade
  adiw  ZL, 1          ; presun se na dalsi pozici v tabulce kodu klaves
  dec   r18           ; sniz citac neotestovanych bitu
  brne  kbrd_scan_rows      ; pokud jsou jeste bity k testovani, jed znovu

   ; radek byl docten, posun se na dalsi sloupec
  lsl   r16           ; posun masku na dalsi sloupec  
  brne  kbrd_scan_column     ; pokud mam jeste sloupce k testovani, jed znovu

   ; prozkoumany vsechny klavesy - otestuj, byla-li nejaka stisknuta
  tst   r19
  breq  kbrd_stop        ; zadna stisknuta nebyla - skonci

  sbi   PORTD, pin_keyboard
  rcall  delay
  cbi   PORTD, pin_keyboard

  sbrs  r19, 7          ; je-li nastaven nejvyssi bit kodu klavesy, jedna se o cislici
  rjmp  kbrd_stop        ; neslo o cislici, nic zajimaveho

   ; byla stisknuta cislice, zadavame tedy pristupovy kod
  cpi   r_code, 0xff       ; zadavani kodu jeste nezacalo?
  brne  kbrd_code_next      ; uz zacalo, zpracuj dalsi cislici
  ldi   r_code, 0x01       ; zadani je zatim spravne
  ldi   YH, high(2*code)     ; uloz do Y adresu nasledujiciho ...
  ldi   YL, low(2*code)     ; ... znaku pristupoveho kodu

kbrd_code_next:

  movw  ZL, YL          ; ukazatel na kod presun do Z (kvuli instrukci lpm)
  lpm   r16, Z+         ; nacti ocekavany znak kodu (a posun Z na dalsi)
  movw  YL, ZL          ; vrat Z do Y
  cp   r16, r19         ; porovnej ocekavany znak s kodem zrovna stisknute klavesy
  breq  kbrd_code_ok       ; pokud jde o spravny znak, pokracuj ...
  clr   r_code          ; ... v opacnem pripade nastav, ze kod je spatny

kbrd_code_ok:

  lpm   r16, Z          ; koukni na pristi ocekavany znak kodu
  tst   r16           ; otestuj ho na nulu
  brne  kbrd_stop        ; pokud nejde o konec kodu, skonci
  tst   r_code          ; jsme na konci kodu, otestuj spravnost zadaneho kodu
  brne  kbrd_code_entered    ; kod byl zadan spravne, zpracuj udalost

   ; kod byl zadan nespravne
  ldi   r_code, 0xff       ; resetuj sledovac zadavaneho kodu
  ldi   r_event, evt_code_bad  ; nastav udalost "evt_code_bad" ...
  rcall  ezs_event        ; ... a zpracuj ji

   ; loserovske bliknuti
  rcall  delay
  sbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  rcall  delay
  cbi   PORTD, 0

kbrd_stop:

   ; konec obsluhy klavesnice
  ldi   r16, 0x0f
  out   PORTB, r16        ; vrat klavesnicovy port do puvodniho stavu
  nop               ; nech ustalit vstup
  nop               ; (aneb dalsi sync-latch)
  ldi   r16, 0x20        ; ignoruj zmeny, ktere probehly na portu B behem obsluhy preruseni...
  out   EIFR, r16        ; ... zapisem log. 1 do bitu PCIF tento priznak vynuluj
  reti

kbrd_code_entered:

   ; kod byl zadan spravne, vyvolej udalost
  ldi   r_code, 0xff
  ldi   r_event, evt_code_good  ; nastav udalost "evt_code_good" ...
  rcall  ezs_event        ; ... a zpracuj ji

   ; vitezny blikot
  rcall  delay
  sbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  cbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  sbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  cbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  sbi   PORTD, 0
  rcall  delay
  cbi   PORTD, 0

  rjmp  kbrd_stop

; ----------------------------------------------------------------------------
; pomocne rutinky
; ----------------------------------------------------------------------------

; kratke aktivni cekani (urcene hlavne pro kratke bliknuti LED)
; mimo preruseni volat *pouze* mezi cli a sei
delay:
  ldi   r_delayo, blink_delay

delay_loop_outer:
  clr   r_delayi

delay_loop_inner:
  dec   r_delayi
  brne  delay_loop_inner
  dec   r_delayo
  brne  delay_loop_outer
  ret

[editovat] Obrázek zapojení

Soubor:Obvody3.jpg

Osobní nástroje