Semestralni prace

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Ovládání hlasitosti pomocí PGA2320/11:

 • Vyčítání dvou potenciometrů - Volume & balance
 • výpočet hodnot hlasitosti pro levý a pravý kanál
 • Data se posílají pouze při změně natočení potenciometrů
 • Odeslání dat po SPI

Soubor:mam.jpg

/*
 * spi3.asm
 *
 * Created: 17.5.2012 3:11:14
 *  Author: Dlouhy & Petrik
 */ 
;.include "m328def.inc"
.def pot1=r20	; stav potenciometru - volume
.def pot2=r21  ; stav potenciometru - balance
.def pot1p=r22	; stav potenciometru - volume v predchozim prevodu
.def pot2p=r23  ; stav potenciometru - balance v predchozim prevodu
.def volR=r24	;
.def volL=r25	;

.org 0x000
    rjmp begin
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; vektory přerušení
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.org ADCCaddr
    rjmp PREVODNIK  ;obsluha interruptu z ADprevodniku

;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;start programu
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.org 0x100
begin:
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
;inicializace stack pointeru
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ldi   r16,low(RAMEND)
        out   SPL,r16
        ldi   r16,high(RAMEND)     ;na konec ramky (RAMEND)
        out   SPH,r16
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; nastaveni ADC
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/*
ADC  - ADC0
    - left justified, reference ne AVCC na AREF je kondenzator
    - povoleny interrupt po konverzi, zapnute ADC.
    - je treba ho rucne poustet - free running !
*/
    ldi   r16, 1<<adlar|1<<refs0  ; left jsutified| AVCC with external capacitor at AREF pin
    sts   ADMUX, r16

    ldi   r16, 1<<aden|1<<ADIE   ; adc enabled| AD interrupt enable
    sts   ADCSRA, r16

    clr   r16
    sts   ADCSRB, r16       ; trigger mode - free runing

    ldi   r16, 1<<ADC0D
    sts   DIDR0, r16        ; ADC0D digital buffer off
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; nastaveni SPI
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
/*
SPI - 	master mode
		f_SCK=f_osc2/64
		MSB first
		rising edge - sample
*/

    clr   r16
    in   r16,ddrb
    ori   r16,(1<<DDB3)|(1<<DDB5)|(1<<DDB2) ; portb2,3,5 jako vystup
    out   ddrb,r16 

						
		ldi   r18, 1<<SPE|1<<MSTR|1<<SPR0|1<<SPR1 ; | SPI enable | master mode |f/64
		out   SPCR, r18
		
	

;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
; vlastni program
;----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    sei   ;globalni povoleni int.
  
    lds   r17, ADCSRA   ; spusteni samotne konverze ADC
    ori   r17, (1<<ADSC)
    sts   ADCSRA, r17

loop:

    nop
    nop
    nop

rjmp loop


PREVODNIK:
		lds		r17,ADMUX
			sbrc r17,0
			rjmp PREVODNIK2
			
		
	  lds   pot1,ADCH     ; vycteni dat z prevodniku
    	  
    ori   r17, 1<<MUX0		; vstup prevodniku = ADC1
    sts   ADMUX, r17
	  
	  lds   r17, ADCSRA
    ori   r17, 1<<ADSC
    sts   ADCSRA, r17   ; zapnuti adc  
	  	  
reti
PREVODNIK2:
	 lds   pot2,ADCH
	 
	 mov		r17,pot1
	 mov		r18,pot2
	 sub		r17,pot1p
	 sub		r18,pot2p
		
	 add		r17,r18
	 clr		r16
	 cpse		r17,r16
   rcall SPI

	 lds   r17, ADMUX 
   andi  r17, ~((1<<MUX0))		; vstup prevodniku = ADC0
   sts   ADMUX, r17

	 lds   r17, ADCSRA
   ori   r17, 1<<ADSC
   sts   ADCSRA, r17   ; zapnuti adc
reti


SPI:
	mov pot1p,pot1
	mov	pot2p,pot2

	subi pot2,127 ; pot2-127

	lsr pot2 ; /2
	lsr pot2 ; /2

	in r19, sreg
	

	sbrc r19, 2
		add pot1, pot2
		mov volR, pot1
	sbrc r19, 2
		sub pot1, pot2
		mov volL, pot1
	sbrs r19, 2
		add volL, pot2
		mov volL, pot1
	sbrs r19, 2
		sub volR, pot2
		mov volR, pot1


	out SPDR,volR
		rcall Wait_transmit
	out SPDR,volL
		rcall Wait_transmit
ret


Wait_transmit:
		in r16,SPSR
		sbrs r16, SPIF
	  rjmp Wait_transmit
ret


Soubor:scope.jpg

Osobní nástroje