Uživatel:Tulacjir

Z MAM wiki

Přejít na: navigace, hledání

Semestralni prace

Semestralni práce má jednoduché zadání-stisknutí tlačítka na maticové klávesnici a následné zobrazení na sedmisegmentovém display.Použil jsem 2 μP ATmega16,z nichž jeden slouží jako vysílač, druhý jako přijímač. Vysílač vysílá u určitých intervalech jeden byte, který se mění v rozsahu 0-255. Vysílání je zahájeno sestupnou hranou přerušení. Přijímač tento byte načte a má za úkol ho zobrazit na sedmisegmentovém display. K vzájemné komunikaci používám jednotku USART.

Atmega16

Čerpal jsem z této literatury.


Vysilac

  
    
 ;ATIKBD.ASM:inteligentní klávesnice
  .nolist
	.INCLUDE "m16def.inc"
	.list 
;	.cseg ;kódový segment  
   .equ baud = 103   ;9600 Bd
	 .def reg0=r16
	 .def reg1=r17
	 .def reg2=r18
	 .def ACC =r19
	 .equ cekani=250
	 ldi reg0,0xff
;	 ldi r26,0xff 
   ldi r16,low(ramend);nastav zásobník
	 out spl,r16
	 ldi r16,high(ramend)	 
	 out sph,r16

	 ldi r16,0x00
   out ddra,r16
	 ldi r16,0xff  ;pull up pro tlačítka
	 out porta,r16
;inicializace usart pro vysílání
   
   sbi ddrd,1         ;TxD je výstup
   ldi r16,high(baud)     ;nastavení
	 out ubrrh,r16        ;přenosové 
	 ldi r16,low(baud)      ;rychlosti 
	 out ubrrl,r16
	 ldi r16,(1<<txen);povol vysílání
	 out ucsrb,r16
	 ldi r16,(1<<ursel)|(3<<ucsz0);8dat bitů + 1 stop bit
	 out ucsrc,r16
   sbi ddrd,2
   sbi portd,2
	 sbi portd,1
	    

smycka0:
   rcall klav
   
   cbi portd,2    ;sestupná hrana přerušení int0	          
   out udr,r16    ;vysílání přes usart

  
   cekej1:        ;čekání na 
   sbis ucsra,udre  ;vyprázněný bufer
   rjmp cekej1
   cbi ucsra,udre   ;nulování příznaku
   sbi portd,2    ;konec vysílání vzestupná hrana


rjmp smycka0
 
;klavesnice 4x4 na portb, v acc je pozice, v r0 je kod znaku,r2-docasny vysledek,r1-pomoc.promenna
;reg r16,r17,r18,r19,r0   
klav: 
	
smycka:	RCALL CKLAV	;čti znak

	TST ACC	;nula bez stisku klávesy
	breq smycka ;Z=1(acc=0), chyba
	
;k adrese tabulky přičítám 0 až 15
	DEC ACC	;sniž kód
	LDI R30,LOW(ADRTAB)	;Z ukazuje
	LDI R31,HIGH(ADRTAB)	;na tabulku
	ADD R30,ACC	;posuň
	CLR REG0	;na načtený znak
	ADC R31,REG0	
	LPM	r16,z;přečti kód z tabulky

	ret

;na spodní řádek klavesnice se dá jednička v inverzi nula
;tato jednička(nula) se bude posouvat a tím se postupně budou nulovat
;další řádky a hledat nulu ve sloupcích		
CKLAV:	LDI REG0,$01	;maska na první řádek

;v reg2 se utváří číslo 1 až 16 což odpovídá nějaké klávese
	CLR REG2	;nuluj dočasný výsledek

;obsah si dám do pomocné proměnné
CTIRAD:	MOV REG1,REG0

;reg0 použiji na definici výstupu a vstupu-bude tam vždy jeden výstup
;ostatní vstup(bude to čteno)
;znegovaný reg1 se použije na aktivací nuly pro daný řádek	
	COM REG1	
	OUT DDRa,REG0	;aktivuj jeden řádek
	OUT PORTa,REG1	;log. 0

;čtu jaký je stav na portu kde je připojena klávesnice, zda je propojen vynulovaný
;řádek s nějakým sloupcem
	IN ACC,PINa	;čti stav do ACC
;počkám neboť při stisku jsem mohl stisknout nechtěně vícekrát, což je takzvaný zákmit
;tlačítka 
	LDI REG1,CEKANI	;počkej
CTICEK:	DEC REG1	
	BRNE CTICEK	

;čtu znova aby se dala tato hodnota v REG1 porovnat s minulou v ACC
	IN REG1,PINa	;čti stav do REG1
	CP ACC,REG1	;porovnej

;pokud se nerovnají tak znova od CTIRAD
	BRNE CTIRAD	;A=REG1->jdi dál

;neguji acc aby se dalo pracovat s jedničkou
	COM ACC	;neguj

;bude mě zajímat zda ve sloupcových bitech je jednička tzn. zda je zmáčknuta
;nějaká klávesa
	ANDI ACC,$F0	;vymaskuj sloupce

;pokud není tak se připraví na nulování dalšího řádku
	BREQ CDALR	;Z=1->nic není, čti další řádek
	LDI REG1,1	;nastaveni pozice

;posouvám jedničku v horních sloupcových bitech do leva až se mně objeví
;ve stavovém registru sreg v příznaku přetečení bitu C
CSLOUP:	LSL ACC	;posuň do C
	BRCS CTEST	;C=1->proveď test

;každý posun načítám do reg1
	INC REG1	;jinak zvyš pozici
	RJMP CSLOUP	;a znovu

;provádím další ošetření zákmitu
;v acc nula jinak se zmáčkly najednou 2 tlačítka
CTEST:	BRNE CCHYBA	;ACC musí být 0
;reg2 musí být vynulován jinak dostanu hodnotu větší než 1 až 16
	TST REG2	;REG2 musí být 0
	BRNE CCHYBA

;pozici sloupce dám do reg2 a k tomu přičítám pozici řádku + 4
;tím každému tlačítku přiřadím číslo 1 až 16		
	MOV REG2,REG1	;pozice je výsledek
	MOV REG1,REG0	;zjisti řádek
	LDI ACC,4

;zde zjišťuji pozici řádku rotací do prava ve spodních 4 řádkových bitech
;až se mě objeví v příznaku přetečení C
CRADI:	LSR REG1	;posouvej masku
	BRCS CDALR	;C=1->konec
	ADD REG2,ACC	;přičti k pozici 4
	RJMP CRADI	;a znovu

;zde nahazuji jedničku(nulu) na další řádek a testuji zda není v příznaku přetečení
CDALR:	LSL REG0	;příprava na další řádek
	CPI REG0,$10	;test konce
	BREQ CKON		
	RJMP CTIRAD	;jinak na další řádek

;načtený hodnoty 1 až 16 dám do acc
CKON:	MOV ACC,REG2	;ulož výsledek do ACC
	RET
CCHYBA:	CLR ACC	;vynuluj ACC
	RET
		;tabulka znaků
;k adrtab přičítám hodnotu 0 až 15
		;tabulka znaků      ;klavesa
TAB:	.DB 0b00011001,0b00000100	;hvezdicka,0
	.DB 0b11110100,0b11110110	;hash,D
	.DB 0b00110110,0b00000000	;7,8
	.DB 0b00010000,0b00010000	;9,C
	.DB 0b11010010,0b00011000	;4,5
	.DB 0b00001000,0b11111110	;6,B
    .DB 0b11110110,0b00100001	;1,2
	.DB 0b00110000,0b00010000	;3,A
	.EQU ADRTAB=(2*TAB)	;adresa tabulky

přijímač


	.NOLIST	
	.INCLUDE "m16def.inc"	
	.LIST	

	.EQU BAUD=103	;tj. 9600 Bd
		
	.CSEG
	RJMP RESET	;inicializace
	.ORG URXCaddr
	RJMP PRIJEM	;obsluha RXC
	
	;inicializace:	
RESET:	LDI R16,LOW(RAMEND)	;nastav
	OUT SPL,R16	;SPL
	LDI R16,HIGH(RAMEND)	;nastav
	OUT SPH,R16	;SPH
	
	LDI R16,255	;port a
	OUT DDRa,R16	;je výstupní
	OUT PORTa,R16	;zhasne LED
	OUT PORTA,R16	;A má pull-upy  
	cBI DDRD,0	;rXD je vstup
	cbi ddrd,2  ;přerušení int0
	LDI R16,HIGH(BAUD)	;nastavení
	OUT UBRRH,R16	;přenosové
	LDI R16,LOW(BAUD)	;rychlosti
	OUT UBRRL,R16	;do UBRR
	
	LDI R16,(1<<RXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXEN)	;povol příjem+vysílání
	OUT UCSRB,R16	;a RXC přerušení

	LDI R16,(1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)	;8 datových bitů
	OUT UCSRC,R16	;+1 stop-bit

	SEI	;I=0
	RJMP PC	;čekej


	;obsluha URXC:	
PRIJEM: IN R16,UDR	;načti bajt1
	OUT PORTa,R16	;na LED	 	
;	OUT UDR,R16	;odešli bajt
	RETI	;konec


 

Ukol na klavesnici

.INCLUDE "2313def.inc"

 

 // Nastavení vstupù a výstupù pro klávesnici
  cbi   DDRD, 2   // nastavení vstupů pro klávesnici (sloupec 1 - 3)
  cbi   DDRD, 3
  cbi   DDRD, 4

  sbi   PORTD, 2   // nastavení pull-upù
  sbi   PORTD, 3
  sbi   PORTD, 4

  sbi   DDRB, 7   // nastavení výstupù pro klávesnici (øádek 1 - 4)
  sbi   DDRB, 6
  sbi   DDRB, 5
  sbi   DDRB, 4

  cbi   PORTB, 7  // nastavení log. nuly na všech rádcích
  cbi   PORTB, 6
  cbi   PORTB, 5
  cbi   PORTB, 4


// Ètení klávesnice


// Stisknutí klávesy 0
KL0:
   ;sbi R17, 2
   ;cp R16, R17
  
  sbi  PORTB, 7  // nastavení jednièky pro první øádek
  sbi  PORTB, 6  // nastavení jednièky pro druhý øádek
  sbi  PORTB, 5  // nastavení jednièky pro tøetí øedek
  cbi  PORTB, 4  // nastavení nuly pro ètvrtý øádek (* 0 # D)
  
  sbic  PIND, 3    // pokud je na druhém sloupci (2 5 8 0) nula, pøeskoè následující instrukci
  rjmp  KL1    // pokraèuj na KL1 (testuj, jestli je zmáèknutá 1)
  ldi  R16, 0
  RCALL COLOR2  // zapiš do registru R16, že byla stisknuta 0
  rjmp   STISK    // pokraèuj na èást STISK, kde dojde k vypnutí výstupù

// Stisknutí klávesy 1
KL1:
  cbi  PORTB, 7  // log. nula na prvním øádku (1 2 3 A)
  sbi  PORTB, 6  // log. jednièka na ostatních øádcích
  sbi  PORTB, 5
  sbi  PORTB, 4

  sbic  PIND, 2    // pokud je na prvním sloupci (1 4 7 *) nula, pøeskoè následující instrukci
  rjmp  KL2    // pokraèuj na KL2 (testuj, jestli je zmáèknutá 2)
  ldi  R16, 1    // zapiš do R16, že byla stisknuta 1
  rjmp  STISK    // pokraèuj na èást STISK

// Stisknutí klávesy 2
// Výstupy máme nastavené od KL1, pouze testujeme vstup
KL2:
  sbic   PIND, 3   // pokud je na druhém sloupci (2 5 8 0) nula, preskoc následující instrukci
  rjmp   KL3    // pokraèuj na KL3 (testuj, jestli je zmáèknutá 3)
  ldi  R16, 2    // zapiš do R16, že byla stisknuta 2
  rjmp   STISK    // pokraèuj na STISK

// Stisknutí klávesy 3
// Výstupy máme nastavené od KL1, pouze testujeme vstup
KL3:
  sbic  PIND, 4    // pokud je na tøetím sloupci (3 6 9 #) nula, pøeskoè následující instrukci
  rjmp  KL4    // pokraèuj na KL4 (testuj jestli je zmácknutá 4)
  ldi   R16, 3    // zapiš 3 do R16
  rjmp  STISK    // pokraèuj na STISK
  
// Stisknutí klávesy 4
KL4:
  sbi    PORTB, 7  // log. jednièka na prvním øádku
  cbi    PORTB, 6  // log. nula na druhém øádku (4 5 6 B)
  sbi   PORTB, 5  // log. jednièka na tøetím a ètvrtém øádku
  sbi   PORTB, 4

  sbic  PIND, 2    // jestli je na prvním sloupci (1 4 7 *) nula
  rjmp  KL5
  ldi  R16, 4    // zapiš 4 do R16
  rjmp  STISK

// Stisknutí klávesy 5
KL5:
  sbic   PIND, 3    // jestli je na druhém sloupci (2 5 8 0) nula
  rjmp  KL6
  ldi   R16, 5    // zapiš 5 do R16
  rjmp  STISK

// Stisknutí klávesy 6
KL6:
  sbic   PIND, 4    // jestli je na tøetím sloupci (3 6 9 #) nula
  rjmp  KL7
  ldi   R16, 6    // zapiš 6 do R16
  rjmp   STISK

// Stisknutí klávesy 7
KL7:
  sbi   PORTB, 7  // log. jednièka na prvním, druhém a ètvrtém rádku
  sbi  PORTB, 6
  cbi  PORTB, 5  // log. nula na tøetím øádku (7 8 9 C)
  sbi  PORTB, 4

  sbic  PIND, 2    // jestli je na prvním sloupci (1 4 7 *) nula
  rjmp  KL8
  ldi  R16, 7    // zapiš 7 do R16
  rjmp  STISK

// Stisknutí klávesy 8
KL8:
  sbic  PIND, 3    // jestli je na druhém sloupci (2 5 8 0) nula
  rjmp   KL9
  ldi  R16, 8    // zapiš 8 do R16
  rjmp  STISK

// Stisknutí klávesy 9
KL9:
  sbic   PIND, 4    // jestli je na tøetím sloupci (3 6 9 #) nula
  rjmp  STISK
  ldi  R16, 9    // zapiš 9 do R16

// část STISK, která vynuluje výstupy
STISK:
  cbi PORTB, 7  // log. nula na všech øádcích
  cbi  PORTB, 6
  cbi  PORTB, 5
  cbi  PORTB, 4
  retCOLOR2:
  SBI PORTB, 0
  CBI PORTB, 1
  RET
 

1.domaci ukol

.NOLIST	
	.INCLUDE "m16def.inc"	
	.LIST	
	.CSEG	         ;kódový segment
	RJMP RESET      	
	.ORG $000C	
	RJMP palubka     	;vektor $000C
		
reset:	ldi r16,low(ramend)	;nastav zasobnik
  	out spl,r16	     
  	ldi r16,high(ramend)
  	out sph,r16
   ;nastavení portd
  
	ldi r16,0b00110001    ;pull-up na pinu 0,4,5
  out portd,r16
	ldi r16,0b00110000    ;PORTD.5(0C1A),portd.4(0C1B),portd.0(dveře)
	out ddrd,r16

	        	
	;čítač/časovač 1
	LDI r16,$10     	;povol přerušení OCIE1A
	OUT TIMSK,r16    	;při přetečení č/č 1

	ldi r16,0b00001100    ;řídící registr B
	out tccr1b,r16      ;8bitový, předdělička 256 
	SEI           ;povol přerušení
	ldi r16,0b00000001    ;řídící registr A č/č 1
	out tccr1a,r16

	;adc převodník
	ldi r16,0b00100000;zarovnání do leva v adch
	out admux,r16
	ldi r16,0b00000000;volný běh
	out sfior,r16
  
smycka:

  sbic pind,0 ;dveře otevřené 
  rjmp konec

  ldi r18,12  ;vyloučení zákmitu dveřního spínače cca 150ms
	rcall cekej
	ldi r17,0b00110001 ;zapni pwm
	out tccr1a,r17
  ldi r17,0xff
  out ocr1bl,r17   ;rozsvícení stropu pwm B
smycka3:	
  sbis pind,0
	rjmp smycka3

  ldi r18,200 ;cekej 5s
  rcall cekej
	ldi r18,200
  rcall cekej 
  ldi r17,0xff
cekej2:

  out ocr1bl,r17          
  ldi r18,4      ;stmívání 2s
  rcall cekej  
  subi r17,5
  	
  brsh cekej2     ;cekej 2s, větší nebo shoda
  ldi r17,0b00000001
	out tccr1a,r17    ;vypni pwm B
	  
konec:
       
rjmp smycka

   ;čekací smyčka
cekej:  
	ldi r19,0
	ldi r20,0
cekej1:
  dec r20
  brne cekej1
  dec r19
  brne cekej1
  dec r18
  brne cekej1
	ret

   ;obsluha přetečení č/č 1	
palubka:
  ldi r16,0b11100011 ;zapnutí a start adc převodu
            ;hodinový kmitočet 2 MHz,autospouštění
	out adcsra,r16
  in r16,adch     ;načtení změřené hodnoty z adc

	cpi r16,1      ;nastavení minimální hodnoty
	brsh zapni
	in r21,tccr1a    ;vypni pwm A
	andi r21,0b00111111
	ori r21,0b00000000
	out tccr1a,r21
	rjmp konec1
zapni: 
   in r21,tccr1a
	 andi r21,0b00111111
   ori r21,0b11000000
   out tccr1a,r21
   out ocr1al,r16 ;vložení do porovnávacího registru č/č 1;
konec1:
   RETI	;konec obsluhy
 
Osobní nástroje