next up previous
Next: 4. Cvičení 4: Identifikace Up: 3. Cvičení 3: Odhad Previous: 3.1 Generování signálů

Subsections

3.2 LMS prediktor, a jeho použití k odhadu frekvence

K odhadu frekvence signálu $ x[n]$ použijeme LMS prediktor 2. řádu jehož struktura je na Obr. 3.2

Figure 3.2: LMS prediktor, 2. řád
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig{a3lmspred}
\end{center}
\end{figure}

3.2.1 Odvození LMS algoritmu pro prediktor

Z Obr. 3.2 jednoduše sestavíme rovnici filtrace

$\displaystyle e[n] = x[n] + w_1[n]*x[n-1] + w_2[n]*x[n-2].$ (3.1)

Zde budu používat zápisu pomocí vektorů. Důvody jsou takové, že se jednodušeji zobecňuje na vyšší řády a hlavně chci, aby jste vektorové notaci trochu více přivykli (některé věci by se nám později bez ní vysvětlovali podstatně hůře). Definujeme tedy vektory vah a zpožděných vzorků

\begin{displaymath}
\begin{gathered}
\mathbf{w}^T[n] = [ w_1[n], w_2[n] ], \\
\mathbf{x}^T[n-1] = [ x[n-1], x[n-2] ].
\end{gathered}\end{displaymath}

S použitím právě definovaných vektorů zapíšeme rovnici filtrace (3.1) takto

$\displaystyle e[n] = x[n] + \mathbf{w}^T[n] \mathbf{x}[n-1].$ (3.2)

Jak již víte, LMS nahrazuje kritérium minimalizace $ \mathrm{E}[e^2[n]]$ (které jsme rozebírali například minulé cvičení) kritériem minimalizace aktuální kvadratické chyby $ e^2[n]$. Tedy váhy upravuje tak, aby se $ e^2[n]$ zmenšila. Ona úprava spočívá v odečtení nějakého malého násobku gradientu $ e^2[n]$ od vah (pohne tedy vahami proti směru gradientu3.2). Nejprve s použitím (3.2) spočteme gradient $ e^2[n]$ vzhledem k $ \mathbf{w}$

$\displaystyle \nabla_{\mathbf{w}}e^2[n] = \frac{\partial e^2[n]}{\partial \math...
...}
=
2 e[n] \frac{\partial e[n]}{\partial \mathbf{w}}
=
2 e[n] \mathbf{x}[n-1].
$

Nyní napíšeme rovnice pro úpravu vah tak jak bylo popisováno 3.3

$\displaystyle \mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n] - \mu \nabla_{\mathbf{w}}e^2[n] = \mathbf{w}[n] - \mu e[n] \mathbf{x}[n-1].$ (3.3)


Poznámka: Co se tady vlastně děje? Jaký má výsledek vztah k původnímu kritériu minimalizace $ \mathrm{E}[e^2[n]]$. Za předpokladu stacionarity a ergodicity (alespoň na intervalech omezené délky) můžeme tento vztah skutečně najít. Rozepíšeme-li $ K$ kroků rekurze (3.3) dojdeme ke vztahu mezi vahami $ \mathbf{w}[n+1]$ a $ \mathbf{w}[n-K]$

$\displaystyle \mathbf{w}[n+1] = \mathbf{w}[n-K] - \mu \sum_{k=0}^{K} e[n-k] \mathbf{x}[n-k-1].
$

Člen s $ \mu$ má stejný tvar jako gradient z výkonu

$\displaystyle \frac{1}{K+1} \sum_{k=0}^{K} e^2[n-k],
$

až na konstantu, která se dá zase schovat do $ \mu$. Tento výkon je vlastně odhadem $ \mathrm{E}[e^2[n]]$ za předpokladu stacionarity a ergodicity $ e[n]$ na $ n-K,\ldots,n$ (vzpomeňte si, jak jsme odhadovali disperzi v 1. cvičení). Je-li tedy uvedený předpoklad splněn pro dostatečně velká $ K$ (aby byl odhad pokud možno přesný) minimalizuje LMS i $ \mathrm{E}[e^2[n]]$.


3.2.2 Vztah vah u prediktoru 2. řádu a frekvence vstupního signálu

Jelikož se LMS snaží minimalizovat výkon na výstupu (viz. poznámka výše), umisťuje nuly poblíž těch frekvencí $ x[n]$, kde je soustředěn nejvyšší výkon (v případě náhodných procesů bychom měli mluvit o maximech spektrální výkonové hustoty). V případě harmonického signálu tedy na frekvenci harmonického signálu (nikde jinde výkon není). Z toho vychází myšlenka určení frekvence vstupního signálu $ x[n]$ jako polohy nuly (přesně úhlu nuly, při komplexně sdružených nulách) filtru s fixními vahami $ \mathbf{w} = \mathbf{w}[n]$ 3.4

Předně se potřebujeme podívat jak vypadá přenosová funkce takového filtru. Použijeme tedy Z-transformaci na (3.1) (s náhradou $ \mathbf{w}$ za $ \mathbf{w}[n]$ - fixní váhy) a vyjádříme přenosovou funkci

$\displaystyle H(z) = \frac{E(z)}{X(z)} = \frac{z^2 + w_1 z + w_2}{z^2}.$ (3.4)

Při předpokladu komplexně sdružených nul ( $ r e^{j \Theta}$, $ r e^{-j \Theta}$) lze čitatel $ H(z)$ rovněž zapsat

$\displaystyle (z-r e^{j \Theta})(z-r e^{-j \Theta}) = z^2 - 2 r z \cos ( \Theta ) + r^2.$ (3.5)

Porovnáním čitatele (3.4) s (3.5) získáme vztah mezi vahami a úhlem nuly (odhadovaná frekvence) a jejím modulem

\begin{displaymath}\begin{gathered}w_1 = - 2 r \cos ( \Theta ), \\ w_2 = r^2. \end{gathered}\end{displaymath} (3.6)

Tyto vztah jdou jednoduše invertovat

\begin{displaymath}\begin{gathered}r = \sqrt{w_2}, \\ \Theta = \arccos( -\frac{w_1}{2 r} ), \end{gathered}\end{displaymath} (3.7)

kde $ \Theta$ je náš odhad frekvence vstupního signálu $ x[n]$.

3.2.3 Vlastní cvičení


Cvičení 3.1: Implementujte v Matlabu strukturu LMS prediktoru 2. řádu, jako vstupní signál použijte $ x[n]$ vygenerovaný v předchozím cvičení (začněte s A - konstantní úhlová frekvence). Vyneste si průběh vah. Konvergenční konstantu $ \mu$ volte tak aby došlo k ustálení.


Řešení:

x = x(:); % do sloupcoveho vektoru
mu = 0.05; % konvergencni konstanta

M = 2; % rad (nelze menit, ale je to prehlednejsi, nez psat vsude 2)
w = zeros(M,N); % sloupcove vektory vah pro jednotlive casy

w(:,3) = [ 0; 0]; % nulove poc. podminky

for n = 3:N-1
    % filtrace
    xp = - w(:,n)'*x(n-1:-1:n-M); % predikce
    e = x(n) - xp; % chyba predikce
    % uprava vah
    w(:,n+1) = w(:,n) - mu*e*x(n-1:-1:n-M);
end


Cvičení 3.2: Doplňte smyčku LMS algoritmu o odhad frekvence vstupního signálu s použitím aktuálních hodnot vah. Frekvenci odhadněte jako polohu nuly viz. (3.7). Porovnejte odhad frekvence se skutečným průběhem frekvence signálu $ x[n]$. U případů B a C nastavte $ \mu$ tak, aby LMS stíhal sledovat změny frekvence.Poznámka: Před použitím (3.7) nezapomeňte otestovat, zda jsou nuly opravdu komplexně sdružené, nebo násobné.


Vynesení výsledků:

figure(2)
subplot(2,2,1);
plot(1:N,Wchp/pi,'r'); % skutecna frekvence
hold on
plot(1:N,real(Wodhad)/pi,'b'); % odhadnuta frekvence (faze nuly)
hold off
subplot(2,2,3);
plot(1:N,real(rodhad),'b'); % modul nuly
subplot(2,2,2); % prubehy vah
plot(1:N,w(1,:),'b'); 
hold on
plot(1:N,w(2,:),'r');
hold off
subplot(2,2,4); % nuly v polrnich souradnicich
polar(real(Wodhad(3:N-1)),real(rodhad(3:N-1)),'b');

figure(3) % modul prenosove fce filtru
WN = 100;
W = linspace(0,pi,WN);
H = zeros(WN,N);
for n = 1:N % pro kazde n spocteme frekvencni charakteristiku
[H(:,n)] = freqz([1 w(:,n)'],[1 0 0],W)'; 
end
surf(1:N,W/pi,abs(H)) % vykresleni modulu
colormap(jet);
shading interp;
view([-37.5,70]);
Výsledky pro lineární chirp:
Figure 3.3: Průběhy vah a nul pro lineární chirp: (zleva doprava) úhel nuly (odhad frekvence) spolu se skutečnou frekvencí vstupního signálu na čase, časový průběh vah, modul nuly na čase, nuly (přes všechny časy) v polárních souřadnicích. Všimněte si, že odhad je za skutečnou hodnotou frekvence trochu opožděn.
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig2.ps}
Figure: Modulová frekvenční charakteristika filtru (představte si, že se váhy zafixovaly na hodnotě $ \mathbf{w}[n]$) na čase pro lineární chirp
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig3.ps}


Cvičení 3.3: Toto cvičení je věnováno sledování vlivu počátečních podmínek na rychlost konvergence. Jako vstupní signál použijte harmonický signál A. Počáteční podmínky volte

1. nulové.
2. $ w_1 = 2$,$ w_2 = 1$ (nuly na jednotkové kružnici, fáze $ \pi$).
3. $ w_1 = 0$,$ w_2 = 1$ (nuly na jednotkové kružnici, fáze $ \frac{\pi}{2}$, $ -\frac{\pi}{2}$).
4. $ w_1 = -1$,$ w_2 = 1$ (nuly na jednotkové kružnici, fáze $ \frac{\pi}{3}$, $ -\frac{\pi}{3}$).
Vyneste průběhy fáze a modulu nul filtru na čase. Porovnejte časy ustálení pro jednotlivé případy.


Figure 3.5: Průběhy vah a nul filtru pro počáteční podmínky 2. (nuly v $ -1$).
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig10.ps}
Figure 3.6: Průběhy vah a nul filtru pro počáteční podmínky 4. (nuly v $ e^{\jmath \frac {\pi }{3}}$, $ e^{- \jmath \frac {\pi }{3}}$).
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig11.ps}


Cvičení 3.4: Jako vstupní signál použijte harmonický signál A. Přidejte k $ x[n]$ bílý gausovský šum, rozptyl volte $ 0.3^2$. Jak přidání šumu ovlivňuje odhad?


Figure 3.7: Průběhy vah a nul filtru po přidání bílého šumu
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig13.ps}

Figure 3.8: Porovnání modulových frekvenčních charakteristik filtru v ustáleném stavu před a po přidání bílého šumu
\includegraphics[width=10cm]{ada3/obrmat/fig16.ps}


next up previous
Next: 4. Cvičení 4: Identifikace Up: 3. Cvičení 3: Odhad Previous: 3.1 Generování signálů
Mirek 2006-12-12