next up previous
Next: 7.7 Odvození rekurze pro Up: 7. Cvičení 7: Konvergenční Previous: 7.5 Úvod do vlastního


7.6 Konvergence střední hodnoty váhového vektoru v LMS

Rovnice pro úpravu vah v LMS vypadá (identifikace)

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathbf{w}[n+1] &= \mathbf{w}[n] + \mu \mathbf{x...
...] - \mathbf{x}[n] \mathbf{x}^T[n] \mathbf{w}[n] ) . \end{aligned}\end{equation*}

Nyní provedu stejné úpravy jako v části o RLS 7.2. Doporučuji tuto část přečíst předem. Rekurzi pro střední hodnotu váhového vektoru $ \mathrm{E}[\mathbf{w}[n]]$ získám uplatněním operátoru střední hodnoty na obě strany (7.50). Vzniklý moment 3. řádu $ \mathrm{E}[\mathbf{x}[n] \mathbf{x}^T[n] \mathbf{w}[n]]$ rozložím použitím předpokladu o nezávislosti $ \mathbf{x}[n]$ a $ \mathbf{w}[n]$ (dostatečně malé $ \mu$) na součin dvou momentů $ \mathrm{E}[\mathbf{x}[n] \mathbf{x}^T[n]]$ a $ \mathrm{E}[\mathbf{w}[n]]$. Zavedu značení

\begin{displaymath}\begin{gathered}\mathbf{R}_{xx} = \mathrm{E}[\mathbf{x}[n] \m...
...\mathbf{r}_{xd} = \mathrm{E}[\mathbf{x}[n]d[n]]. \end{gathered}\end{displaymath} (7.51)

Od obou stran vzniklé rovnosti odečtu optimální hodnotu váhového vektoru $ \mathbf{w}_{\mathrm{opt}} = \mathbf{R}_{xx}^{-1}\mathbf{r}_{xd}$ a zavedu vektor

$\displaystyle \mathbf{v}[n] = \mathrm{E}[\mathbf{w}[n]] - \mathbf{w}_{\mathrm{opt}} .$ (7.52)

Výsledná rovnost pak vypadá

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathbf{v}[n+1] &= \mathbf{v}[n] + \mu ( \mathbf...
... (\mathbf{E} - \mu \mathbf{R}_{xx}) \mathbf{v}[n] . \end{aligned}\end{equation*}

Jelikož autokorelační matice $ \mathbf{R}_{xx}$ je reálná symetrická existuje z lematu 7.5 její vlastní rozklad $ \mathbf{R}_{xx} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T$. Dosadím do (7.53) a použiji ortogonalitu $ \mathbf{V}$

$\displaystyle \mathbf{v}[n+1] = (\mathbf{E} - \mu \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V...
...hbf{v}[n] = \mathbf{V}(\mathbf{E} - \mu \mathbf{D})\mathbf{V}^T \mathbf{v}[n] .$ (7.54)

Zavedu vektor

$\displaystyle \mathbf{u}[n] = \mathbf{V}^T \mathbf{v}[n] .$ (7.55)

Rovnost (7.54) vynásobím zleva $ \mathbf{V}^T = \mathbf{V}^{-1}$ a dostanu rekurzi pro $ \mathbf{u}[n]$

$\displaystyle \mathbf{u}[n+1] = (\mathbf{E} - \mu \mathbf{D}) \mathbf{u}[n] .$ (7.56)

Z lemmatu 7.5 $ \mathbf{D}$ tvar $ \mathbf{D} = \mathrm{diag}([\lambda_1,\ldots,\lambda_N])$, kde $ \lambda_1,\ldots,\lambda_N$ jsou všechna vlastní čísla $ \mathbf{R}_{xx}$ včetně násoností. Mohu tedy (7.56) rozepsat jednoduše pro jednotlivé složky $ \mathbf{u}$

$\displaystyle u_k[n] = (1-\mu\lambda_k)^n u_k[0], \;\;\;\; k = 1,\ldots,N .$ (7.57)

Aby konvergovaly pro $ n \rightarrow \infty$ $ u_k[n]$ k nule, z (7.55) $ \mathbf{v}[n]$ k $ \mathbf{o}$ a z (7.52) $ \mathrm{E}[\mathbf{w}[n]]$ k $ \mathbf{w}_{\mathrm{opt}}$, musí být z (7.57) nutně všechna vlastní čísla $ \mathbf{R}_{xx}$ ostře větší než 0 ($ \mu$ je kladná konstanta), což je splněno pro regulární $ \mathbf{R}_{xx}$, viz. (7.48) a současně musí platit

$\displaystyle \mu < \frac{2}{\lambda_k}, \;\;\;\; k = 1,\ldots,N .$ (7.58)

Nejrestriktivnější z pohledu na horní mez pro $ \mu$ (7.58) je největší vlastní číslo. Proto postačuje $ \mu < \frac{2}{\lambda_{max}}$, které můžeme pro stacionárního náhodný proces $ x[n]$ shora omezit podle (7.49). Horní mez pro $ \mu$ se pak zjednodušší na

$\displaystyle \mu < \frac{2}{N r_{xx,0}}, \;\;\;\; k = 1,\ldots,N ,$ (7.59)

což už se trochu podobá námi užívané horní mezi (7.1), která je ale stále o něco restriktivnější. Je to dáno tím, že nepostačuje, konverguje-li vektor vah pouze ve střední hodnotě k optimu, musí konvergovat i ve varianci (k nule). Z analýzy konvergence ve varianci právě vyplyne námi používaná horní mez (7.1).

Dále si všiměte, že z (7.57) jde střední hodnota váhového vektoru k optimu po přímce pouze pro shodná vlastní čísla (tedy pokud $ \mathbf{R}_{xx}$ má jedno vlastní číslo násobnosti $ N$). To ale platí pouze pro bílé stacionární náhodné procesy. Pro barevné (různá vlastní čísla) se průběh střední hodnoty váhového vektoru může od přímky značně odlišovat. Např. díky různým vlastním číslům může v jedné složce vektoru $ \mathbf{u}$ zkovergovat velice rychle a v jiné velice pomalu, jak jste ostatně již pozorovali.


next up previous
Next: 7.7 Odvození rekurze pro Up: 7. Cvičení 7: Konvergenční Previous: 7.5 Úvod do vlastního
Mirek 2006-12-12