next up previous
Next: 11. Cvičení 11: Dokončení Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 9. Cvičení 9: Adaptive

10. Cvičení 10: Separace nezávislých náhodných procesů - pouze s použitím statistik 2. řádů

10.0.0.0.1 Úkol separace:

Mějme nezávislé náhodné procesy $ s_1[n],\ldots,s_K[n]$, $ n=0,\ldots,N-1$ (k dispozici máme pouze segment délky $ N$) s nulovou střední hodnotou a nenulovou variancí10.1.

Uspořádejme procesy do vektorů

$\displaystyle \mathbf{s}^T[n] = [ s_1[n], \ldots, s_K[n] ], \;\;\;\; n=0,\ldots,N-1 .$ (10.1)

K dispozici máme pouze náhodné procesy (většinou pouze jednu realizaci) $ x_1[n],\ldots,x_K[n]$, $ n=1,\ldots,N-1$, které mají význam směsí původních nezávislých procesů. Přesněji

$\displaystyle \mathbf{x}[n] = \mathbf{M}\mathbf{s}[n], \;\;\;\; n=0,\ldots,N-1 ,$ (10.2)

kde $ \mathbf{x}^T[n] = [ x_1[n], \ldots, x_K[n] ]$, $ n=0,\ldots,N-1$. Matice $ \mathbf{M}$ se nazývá mixážní matice. Budeme připouštět pouze regulární $ \mathbf{M}$. Naším úkolem je z $ \mathbf{x}[n]$, $ n=0,\ldots,N-1$ získat původní nezávislé procesy $ \mathbf{s}[n]$, $ n=0,\ldots,N-1$.

Tedy najít něco jako inverzi k $ \mathbf{M}$ ( $ \mathbf{M}^{-1}\mathbf{x}[n] =
\mathbf{M}^{-1}\mathbf{M}\mathbf{s}[n] = \mathbf{s}[n]$) Protože máme k dispozici pouze nezávislost složek $ \mathbf{s}[n]$ nelze doufat v obnovení pořadí a měřítek jednotlivých složek jako u inverze 10.2.

Definice 10.1   Budeme tedy hledat matici $ \mathbf{S}$ (nazveme ji separační matici k $ \mathbf{M}$) takovou, aby součin $ \mathbf{S}\mathbf{M}$ ( $ \mathbf{S}\mathbf{x}[n] = \mathbf{S}\mathbf{M}\mathbf{s}[n]$) měl následující vlastnosti: Součin $ \mathbf{S}\mathbf{M}$ obsahuje v každém řádku a sloupci právě jeden nenulový prvek 10.3.

Jinými slovy vektor $ \mathbf{S}\mathbf{M}\mathbf{s}[n]$ se od původního $ \mathbf{s}[n]$ liší pouze pořadím a měřítky složek.

10.0.0.0.2 Zjednodušení:

Vektory náhodných procesů zde nebudu již značit $ \mathbf{x}[n]$, $ n=0,\ldots,N-1$, ale zavedu značení $ \mathcal{X}_N = \{\mathbf{x}[n]\}_{n=0}^{N-1}$, podobně pro $ \mathcal{S}_N$, abych lépe rozlišil vektor náhodných procesů $ \mathcal{X}_N$ od jeho hodnoty v čase $ n$, kterou budu značit i nadále $ \mathbf{x}[n]$ (náhodný vektor).

Nyní si úkol trochu zjednoduššíme, od vektorů (délky $ K$) náhodných procesů $ \mathcal{S}_N$, $ \mathcal{X}_N$ přejdeme k náhodným vektorům $ \mathbf{s}$, $ \mathbf{x}$ (délky $ K$). Náhodné vektory $ \mathbf{s}$, $ \mathbf{x}$ dodefinujeme tak, abychom realizaci $ \mathcal{X}_N$ mohli chápat jako $ N$ realizací $ \mathbf{x}$, a aby nezávislost složek $ \mathcal{S}_N$ přešla na nezávislost složek $ \mathbf{s}$. Bude to vyžadovat další omezení na $ \mathcal{S}_N$ a příjdeme tím o část informace, kterou bychom mohli použít, ale věc se tím podstatně zjednodušší:

Jednu možnost jak $ \mathbf{s}$ a $ \mathbf{x}$ dodefinovat nyní popíšu. Jednu realizaci $ \mathbf{s}$ a $ \mathbf{x}$ vygeneruji následuji následujícím způsobem. Vygeneruji realizaci $ \mathcal{S}_N$, pak vygeneruji časový index $ n$ z rovnoměrného rozdělení na $ 0,\ldots,N-1$. $ \mathbf{s}$ zvolím jako hodnotu právě vygenerované realizace $ \mathcal{S}_N$ v čase $ n$

$\displaystyle p(\mathbf{s}) = \sum_{n=0}^{N-1} p(n) p(\mathbf{s}\vert n) = \sum_{n=0}^{N-1} \frac{1}{N} p(\mathbf{s}[n]) .$ (10.3)

Náhodný vektor $ \mathbf{x}$ pak obdržím

$\displaystyle \mathbf{x} = \mathbf{M} \mathbf{s} .$ (10.4)

Uvedená konstrukce za jistých předpokladů ergodicity skutečně splňuje požadované podmínky (realizaci $ \mathcal{X}_N$ můžeme chápat jako $ N$ realizací $ \mathbf{x}$).

Postup je pak takový se od složek $ \mathbf{x}$ snažíme přejít k původním složkám $ \mathbf{s}$, za předpokladu jejich nezávislosti a tak odhadnout separační matici $ \mathbf{S}$ k mixážní matici $ \mathbf{M}$. Je-li $ \mathbf{S}$ skutečně separační k $ \mathbf{M}$ 10.4nic nám již nebrání jí použít na procesy $ \mathcal{X}_N$ a získat tak původní procesy $ \mathcal{S}_N$.

K tomu je ale nutné vědět, zda nezávislost $ \mathcal{S}_N$ vede na nezávislost $ \mathbf{s}$ (je-li možné nezávislost $ \mathbf{s}$ při separaci z $ \mathbf{x}$ použít). Zmíněnou implikaci lze pro uvedenou konstrukci $ \mathbf{s}$ skutečně dokázat pro stacionární $ \mathcal{S}_N$ a za jistých dodatečných přijatelných předpokladů i pro $ \mathcal{S}_N$ nestacionární.

10.0.1 Separace pomocí 2. řádů

Nyní se podívejme na situaci z hlediska statistik 2. řádů (korelačních matic). Z předpokladu nezávislosti složek $ \mathbf{s}^T = [s_1,\ldots,s_K]$ plyne jejich nekorelovanost tedy korelační matice náhodného vektoru $ \mathbf{s}$

$\displaystyle \mathbf{R}_{ss} = \mathrm{E}[\mathbf{s}\mathbf{s}^T] = \mathrm{diag}([ \mathrm{E}[s_1^2], \ldots, \mathrm{E}[s_K^2] ])$ (10.5)

je diagonální. S použitím (10.5) a (10.4) jednoduše určíme korelační matici náhodného vektoru $ \mathbf{x}$

$\displaystyle \mathbf{R}_{xx} = \mathrm{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^T] = \mathrm{E}...
...M}\mathbf{s}\mathbf{s}^T\mathbf{M}^T] = \mathbf{M}\mathbf{R}_{ss}\mathbf{M}^T .$ (10.6)

10.0.1.1 Podobnost s vlastním rozkladem, ortogonální mixážní matice

Chceme-li obnovit nezávislost musíme složky $ \mathbf{x}$ určitě dekorelovat (z nezávislosti plyne nekorelovanost). Problém je že dekorelací obecně nezávislost nezajistíme (opačná implikace neplatí). Těžko tedy můžeme doufat, že pouze s pomocí statistik 2. řádů dosáhneme separace pro jakouko-li regulární $ \mathbf{M}$.

Úlohu si tedy trochu zjednoduššíme a omezíme se (alespoň v této části) pouze na ortogonální mixážní matici $ \mathbf{M}^T = \mathbf{M}$ a dálé budeme předpokládat, že $ \mathbf{R}_{xx}$ nemá násobná vlastní čísla.

Z ortogonality $ \mathbf{M}$ a diagonality $ \mathbf{R}_{ss}$ použitím lematu 7.5 plyne, že (10.6) je vlastním rozkladem $ \mathbf{R}_{xx}$. Vypočtu tedy vlastní rozklad $ \mathbf{R}_{xx}$ - určím ortogonální matici $ \mathbf{V}$ a diagonální matici $ \mathbf{D}$ tak, aby

$\displaystyle \mathbf{R}_{xx} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T .$ (10.7)

Budou-li se vlastní rozklady $ \mathbf{R}_{xx}$ lišit pouze málo ( $ \mathbf{M}$ a $ \mathbf{V}$ budou hodně podobné) mohl bych se pokusit určit separační matici jako $ \mathbf{V}^{-1} = \mathbf{V}^T$.

Sestrojíme tedy součin $ \mathbf{V}^T\mathbf{M}$ a ověřme zda je $ \mathbf{V}^T$ skutečně separační k $ \mathbf{M}$. Jelikož připouštíme pouze různá vlastní čísla $ \mathbf{R}_{xx}$ (všechny mají násobnost právě jedna) přísluší podle lemmatu 7.4 každému vlastnímu číslu $ \lambda_i$ právě jeden lineárně nezávislý vlastní vektor $ \mathbf{v}_i$. Jelikož jsme se omezili pouze na $ \Vert\mathbf{v}_i\Vert = 1$, je $ \mathbf{v}_i$ příslušný $ \lambda_i$ určen jednoznačně až na znaménko $ \Vert-\mathbf{v}_i\Vert = 1$. Oba rozklady $ \mathbf{R}_{xx} = \mathbf{M}\mathbf{R}_{ss}\mathbf{M}^T
= \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T$ se tedy mohou lišit pouze pořadím (permutací) vlastních čísel (na diagonálách $ \mathbf{R}_{ss}$ a $ \mathbf{D}$) a vlastních vektorů (v maticích $ \mathbf{M}$ a $ \mathbf{V}$). Vlastní vektory se navíc mohou lišit znaménkem. Označme sloupcové vektory $ \mathbf{V} = [\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_K]$. Z ortogonality $ \mathbf{V}$ pro skalární součiny $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{v}_j$ plyne $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{v}_j = 0$ pro $ i \neq j$ a $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{v}_i = 1$. Označme sloupce $ \mathbf{M} = [\mathbf{m}_1,\ldots,\mathbf{m}_K]$. Z uvedeného plyne, že se jedná pouze o permutované vektory $ \mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_K$ s případnou změnou znaménka. Skalární součiny $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{m}_j$, z nichž se skládá zkoumaný součin $ \mathbf{V}^T\mathbf{M}$, mají pouze následující hodnoty $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{m}_j = 0$ (pro $ \mathbf{m}_j \neq \mathbf{v}_i$, $ \mathbf{m}_j \neq -\mathbf{v}_i$) $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{m}_j = 1$ (pro $ \mathbf{m}_j = \mathbf{v}_i$) nebo $ \mathbf{v}_i^T\mathbf{m}_j = -1$ (pro $ \mathbf{m}_j = -\mathbf{v}_i$). Jelikož kopie $ \mathbf{v}_i$ (včetně případné změny znaménka) se v $ \mathbf{M}$ vyskytuje právě jednou, je v každém řádku $ \mathbf{V}^T\mathbf{M}$ právě jeden nenulový prvek ($ 1$ nebo $ -1$). V každém sloupci rovněž (v uvedené úvaze obratíme úlohu $ \mathbf{M}$ a $ \mathbf{V}$). Matice $ \mathbf{V}^T$ je tedy podle definice 10.1 separační k $ \mathbf{M}$ a

$\displaystyle \mathbf{v} = \mathbf{V}^T\mathbf{x} = \mathbf{V}^T\mathbf{M}\mathbf{s}$ (10.8)

se tedy od $ \mathbf{s}$ liší pouze permutací případně znaménkem jednotlivých složek. Povšiněte si, že korelační matice náhodného vektoru $ \mathbf{v}$

$\displaystyle \mathbf{R}_{vv} = \mathrm{E}[\mathbf{v}\mathbf{v}^T] = \mathbf{V}...
...athbf{V} = \mathbf{V}^T\mathbf{V}\mathbf{D} \mathbf{V}^T\mathbf{V} = \mathbf{D}$ (10.9)

je diagonální, což znamená, že složky $ \mathbf{v}$ jsou dekorelovány. To musí být samozřejmě pravda, neboť složky $ \mathbf{v}$ jsou nezávislé ( $ \mathbf{V}^T$ je separační).

10.0.1.1.1 Mixážní matice s ortogonálními sloupci

K separaci použitím $ \mathbf{V}^T$ dojde i pro trochu obecnější $ \mathbf{M}$. Nechť $ \mathbf{M}$ má tvar

$\displaystyle \mathbf{M} = \mathbf{M}_1\mathbf{M}_2 ,$ (10.10)

kde $ \mathbf{M}_1$ je ortogonální a $ \mathbf{M}_2$ je diagonální (pouze nenulové prvky na diagonále - připouštíme pouze regulární $ \mathbf{M}$). Aby $ \mathbf{V}^T$ byla separační k $ \mathbf{M}$. Musíme ukázat, že součin $ \mathbf{V}^T\mathbf{M}
= \mathbf{V}^T\mathbf{M}_1\mathbf{M}_2$ má opět požadované vlastnosti. Pro součin $ \mathbf{V}^T\mathbf{M}_1$ jsme to již ukázali ( $ \mathbf{M}_1$ je ortogonální). Požadovaná vlastnost součinu (v každém řádku a sloupci je právě jeden neulový prvek) zůstává zachována i po přenásobení diagonální maticí $ \mathbf{M}_2$ (mění se pouze měřítka sloupcových vektorů - nulové prvky zůstávají nulové a nenulové zůstávají nenulové). Oproti případu ortogonání $ \mathbf{M}$, kde nenulové prvky součinu byly omezeny na $ -1$ a $ 1$ (separovaný vektor $ \mathbf{v}$ se od původního $ \mathbf{s}$ liší pouze permutací případně změnou znaménka složek), se nyní může změnit i měřítko složek (nenulové prvky jsou libovolná reálná čísla různá od 0).

Jelikož těžko můžeme doufat v obnovení měřítek ( $ \mathbf{M}_2$ je neznámá) normují se většinou rozptyly výsledku na $ 1$. To lze zařídit přenásobením $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}$ (diagonální matice, která má na diagonále odmocniny převrácených hodnot diagonálních prvků $ \mathbf{D}$ viz. (10.7), tedy $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{D} \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} = \mathbf{E}$)

$\displaystyle \mathbf{u} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{v} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T\mathbf{x} ,$ (10.11)

což jednoduše nahlédneme výpočtem korelační matice náhodného vektoru $ \mathbf{u}$

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathbf{R}_{uu} &= \mathrm{\mathbf{u}\mathbf{u}^...
...}\mathbf{D}\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} = \mathbf{E} . \end{aligned}\end{equation*}

10.0.1.2 Regulární mixážní matice

V předešlém textu jsme hledání separační matice založili na podobnosti vyjádření $ \mathbf{R}_{xx}$ pomocí $ \mathbf{R}_{ss}$ a vlastního rozkladu. To nám dovolilo najít případy (tvary $ \mathbf{M}$) pro které je $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T$ skutečně separační maticí.

Nyní uvažujme obecnou regulární mixážní matici. Máme k dispozici předpoklad nezávislosti složek $ \mathbf{s}$. Složky $ \mathbf{S}\mathbf{x}$, kde $ \mathbf{S}$ označuji separační matici musí být rovněž nezávislé. Z (10.12) vidíme, že volba $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T$ vede na dekorelaci složek (nejsou zde potřeba žádé restrikce na tvar $ \mathbf{M}$ kromě regularity). To ale ještě neznamená nezávislost složek. Transformace $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T$ tedy vždy složky $ \mathbf{x}$ dekoreluje, ale jenom někdy (viz. výše diskutované tvary $ \mathbf{M}$ (10.10)) je i rozseparuje.


Cvičení 10.0: $ \mathbf{s}^T[n] = [ s_1[n], s_2[n] ]$, $ n = 1,\ldots,N$ modelujte:

A
$ s_1[n]$ modelujte jako harmonický signál s frekvencí $ 0.05\pi$ a efektivní hodnotou 1. $ s_2[n]$ modelujte jako realizaci bílého stacionárního procesu s rovnoměrně rozloženými vzorky na $ <-1,1>$. Délku obou signálů volte $ N=1000$.
B
$ s_1[n]$ modelujte jako realizaci bílého stacionárního gausovského procesu s nulovou střední hodnotou a variancí $ 2^2$. $ s_2[n]$ modelujte jako realizaci bílého stacionárního gausovského procesu s nulovou střední hodnotou a variancí 1. Délku obou signálů volte $ N=1000$.
C
$ s_1[n]$ volte jako tento řečový signál, $ s_2[n]$ volte jako tento řečový signál. Délku obou signálů volte $ N = 6000$.
Vždy upravte střední hodnotu na signálů na 0. Mixážní matici volte
1
ortogonální:

$\displaystyle \mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc}
\cos\alpha & -\sin\alpha \\
\sin\alpha & \cos\alpha
\end{array}\right], \;\;\;\; \alpha=\frac{\pi}{3}
,
$

2
regulární neortogonální

$\displaystyle \mathbf{M} = \left[\begin{array}{cc}
1 & -2 \\
1 & -0.3
\end{array}\right]
.
$

Vytvořte směs $ \mathbf{x}[n]$, viz. (10.2).

Určete korelační matici $ \mathbf{R}_{xx} = \mathrm{E}[\mathbf{x}\mathbf{x}^T]$ vektoru $ \mathbf{x}$ (jak bylo popsáno vzorky $ \mathbf{x}[n]$ pro jednotlivé časy považujete za realizace náhodného vektoru $ \mathbf{x}$). Vypočtěte ortogonální matici $ \mathbf{V}$ a diagonální matici $ \mathbf{D}$ vlastního rozkladu matice $ \mathbf{R}_{xx} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T$. K tomu lze použít volání [V,D] = eig(Rxx).

Vypočtěte $ N$ realizací $ \mathbf{u}$

$\displaystyle \mathbf{u} = \mathbf{V}^T \mathbf{x}.$

a $ N$ realizací $ \mathbf{v}$

$\displaystyle \mathbf{v} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{v}.$

Pro všechny případy A1, A2, B1, B2, C1, C2 vyneste realizace náhodných vektorů $ \mathbf{s}$, $ \mathbf{x}$, $ \mathbf{u}$, $ \mathbf{v}$. Do grafu pro $ \mathbf{s}$ si vyneste standardní bázi a vyneste si také jak transformuje. Do grafů si rovněž vyneste závislost variance na směru. Vyneste si výsledné průběhy $ \mathbf{v}[n]$.


Uvádím skript pro vynesení realizací náhodného vektoru $ \mathbf{s}$ , standardní báze, a variance na směru pro náhodný vektor $ \mathbf{s}$:

figure(1)
subplot(2,2,1)
plot(s(1,:),s(2,:),'g.'); % realizace
hold on
Bs = diag([1;1]); % standardni baze
plot([ 0 Bs(1,1) ],[ 0 Bs(2,1) ] ,'b-');
plot([ 0 Bs(1,2) ],[ 0 Bs(2,2) ] ,'b-');

% variance na smeru
wN = 50
w = [cos(linspace(0,2*pi,wN));sin(linspace(0,2*pi,wN))]; % smerove vektory
var  = zeros(1,wN);
for n = 1:wN;
  p = w(:,n)'*s;
  m1 = sum(p)/N;
  m2 = sum(p.^2)/N;
  var(n) = m2 - m1^2;
end;
plot( var.*w(1,:), var.*w(2,:),'r-');

title("s");
xlabel("s_1");
ylabel("s_2");
axis('equal')
hold off

10.0.1.2.1 Výsledky pro A1:

Figure: Úloha A1 harmonicý signál a realizace bílého stacionárního procesu s rovnoměrně rozloženými vzorky, ortogonální mixážní matice: (zleva doprava) graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{s}$ (zelene) a nezávislé směry (standardní báze - modře), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{x}=\mathbf{M}\mathbf{s}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru s vlastními směry (červeně), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{u}=\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru (červeně), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{v}=\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) dale variance (červeně) a špičatost (fialová) na směru.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig1.ps}

Figure: Úloha A1 harmonicý signál a realizace bílého stacionárního procesu s rovnoměrně rozloženými vzorky, ortogonální mixážní matice: časové průběhy po aplikaci $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T$, vidíme, že došlo k separaci.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig2.ps}

10.0.1.2.2 Výsledky pro A2:

Figure: Úloha A2 harmonicý signál a realizace bílého stacionárního procesu s rovnoměrně rozloženými vzorky, regulární-neortogonální mixážní matice: (zleva doprava) graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{s}$ (zelene) a nezávislé směry (standardní báze - modře), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{x}=\mathbf{M}\mathbf{s}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru s vlastními směry (červeně), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{u}=\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru (červeně), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{v}=\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) dale variance (červeně) a špičatost (fialová) na směru.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig3.ps}

Figure: Úloha A2 harmonicý signál a realizace bílého stacionárního procesu s rovnoměrně rozloženými vzorky, regulární-neortogonální mixážní matice: časové průběhy po aplikaci $ \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} \mathbf{V}^T$ ( $ \mathbf{v}[n]$), vidíme, že k separaci nedošlo.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig4.ps}

10.0.1.2.3 Výsledky pro B2:

Figure: Úloha B2 realizace bílých stacionárních gausovských procesů, regulární-neortogonální mixážní matice: (zleva doprava) graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{s}$ (zelene) a nezávislé směry (standardní báze - modře), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{x}=\mathbf{M}\mathbf{s}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru s vlastními směry (červene), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{u}=\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru (červene), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{v}=\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) dale variance (červene) a špičatost (fialová) na směru.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig5.ps}

10.0.1.2.4 Výsledky pro C2:

Figure: Úloha C2 řečové signály, regulární-neortogonální mixážní matice: (zleva doprava) graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{s}$ (zelene) a nezávislé směry (standardní báze - modře), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{x}=\mathbf{M}\mathbf{s}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru s vlastními směry (červene), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{u}=\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) a variance na směru (červene), graf realizací náhodného vektoru $ \mathbf{v}=\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ a nezávislé směry (modře) dale variance (červene) a špičatost (fialová) na směru.
\includegraphics[width=10cm]{ada10/obrmat/fig6.ps}

U případu s ortogonální mixážní maticí Obr. 10.1 vidíme, že se již po alikaci $ \mathbf{V}^T$ podařilo obnovit původní signály včetně měřítek viz. Obr. 10.2. Pro neortogonální regulární k separaci již nedojde (nezávislé směry neodpovídají standardní bázi $ \mathbf{v}$) viz. Obr. 10.3 a Obr. 10.4, Obr. 10.5, Obr. 10.6. Nicméně vidíme, že vždy dojde k vybělení (velikost variance nezávisí na směru - červené kružnice v grafu realicací $ \mathbf{v}$). Také je patrné, že k separaci již stačí pouze otočení (nezávislé směry v grafu realicací $ \mathbf{v}$ svírají pravý úhel). Všiměte si že úhel tohoto otočení lze vyčíst z průběhu špičatosti na směru, kromě případu gausovských šumů (normální rozdělení má nulovou špičatost). Pouze s použitím nezávislosti zde nelze původní nezávislé směry obnovit, neboť jakékoli dva ortogonální směry jsou zde nezávislé (jedná se o centrálně symetrické normální rozdělení).Subsections
next up previous
Next: 11. Cvičení 11: Dokončení Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 9. Cvičení 9: Adaptive
Mirek 2006-12-12