next up previous
Next: 11.1 Statistiky vyšších řádů Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 10. Cvičení 10: Separace

11. Cvičení 11: Dokončení separace - použití statistik vyšších řádů

Shrňme nejprve závěry z minulého cvičení věnovanému separaci pomocí statistik 2. řádů. Máme k dispozici směs nezávislých procesů. Směs je reprezentována náhodným vektorem $ \mathbf{x}$

$\displaystyle \mathbf{x} = \mathbf{M}\mathbf{s},$ (11.1)

kde $ \mathbf{M}$ je jakákoli regulární matice (mixážní matice) a náhodný vektor $ \mathbf{s}$ s nezávislými složkami reprezentuje ony nezávislé procesy. $ \mathbf{M}$ i $ \mathbf{s}$ nejsou známy. Naším cílem je najít transformaci (separační matici), která ze směsi obnoví původní nezávislé procesy (s pomocí reprezentujících náhodných vektorů: která z $ \mathbf{x}$ separuje původní složky $ \mathbf{s}$). Používáme k tomu nezávislost složek $ \mathbf{s}$. Hledáme tedy transformaci, která transformuje $ \mathbf{x}$ na náhodný vektor s nezávislými složkami. To že nalezená transformace skutečně separuje původní složky $ \mathbf{s}$ nemusí být pravda viz. příklad s normálními rozděleními viz. Obr. 10.5, ale je-li transformace nezávislostí složek výsledku určena jednoznačně, až na permutaci a měřítka složek 11.1, pak musí separovat původní složky $ \mathbf{s}$ ( $ \mathbf{M}^{-1}$ má také uvedené vlastnosti, tak to musí být z jednoznačnosti ona, až na permutci a měřítka).

Označme $ \mathbf{V}$ ortogonální matici a $ \mathbf{D}$ diagonální matici vlastního rozkladu korelační matice $ \mathbf{R}_{xx}$

$\displaystyle \mathbf{R}_{xx} = \mathbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T .$ (11.2)

Bylo ukázáno, že transformace

$\displaystyle \mathbf{v} = \mathbf{D}^{-\frac{1}{2}}\mathbf{V}^T\mathbf{x}$ (11.3)

složky $ \mathbf{x}$ vždy dekoreluje, což lze nahlédnout výpočtem korelační matice výsledku

$\displaystyle \mathbf{R}_{vv} = \mathrm{E}[\mathbf{v}\mathbf{v}^T] = \mathbf{D}...
...hbf{V}\mathbf{D}\mathbf{V}^T \mathbf{V}\mathbf{D}^{-\frac{1}{2}} = \mathbf{E} .$ (11.4)

To samozřejmě ještě neznamená, že $ \mathbf{v}$ musí mít nezávislé složky. Zbývá tedy najít transformaci (matici) $ \mathbf{W}$

$\displaystyle \mathbf{z} = \mathbf{W}\mathbf{v} ,$ (11.5)

která transformuje $ \mathbf{v}$ na vektor s nezávislými složkami (označen $ \mathbf{z}$). Z nezávislosti složek $ \mathbf{z}$ plyne jejich nekorelovanost (změny měřítek mě opět nezajímají, proto se místo diagonální omezuji opět na jednotkovou korelační matici)

$\displaystyle \mathbf{R}_{zz} = \mathbf{E} .$ (11.6)

Korelační matici můžeme vyjádřit rovněž pomocí (11.5) a (11.4)

$\displaystyle \mathbf{R}_{zz} = \mathrm{E}[\mathbf{z}\mathbf{z}^T] = \mathbf{W}...
..._{vv}\mathbf{W}^T = \mathbf{W}\mathbf{E}\mathbf{W}^T = \mathbf{W}\mathbf{W}^T .$ (11.7)

Z (11.6) a (11.7) dostáváme omezující podmínku na možné $ \mathbf{W}$

$\displaystyle \mathbf{W}\mathbf{W}^T = \mathbf{E} .$ (11.8)

Hledaná matice $ \mathbf{W}$ tedy musí být ortogonální. Dekorelace (vybělení) složek $ \mathbf{x}$ tedy nevede obecně k separaci, ale úlohu značně zjednodušší (při hledání vhodné matice $ \mathbf{W}$ nemusíme vybírat mezi všemi regulárními maticemi, ale stačí se soustředit na ortogonální matice).Subsections
next up previous
Next: 11.1 Statistiky vyšších řádů Up: Cvičení k předmětu ADA Previous: 10. Cvičení 10: Separace
Mirek 2006-12-12