next up previous
Next: 12.2 Formulace bez okrajových Up: 12. Cvičení 12: Směrový Previous: 12. Cvičení 12: Směrový

12.1 Formulace úlohy, LMS s okrajovými podmínkami

Chceme propustit signál $ s$ šířící se kolmo na řadu viz. Obr. 12.1a, tedy s DOA (Direction of Arrival) $ \theta = 0^{\circ}$ a ostatní signály (s odlišným směrem šíření, $ \theta \neq 0^{\circ}$) potlačit (například signál $ r$).

Figure 12.1: a struktura Frostova beamformeru b náhradní schéma pro signál $ s[n]$ šířící se kolmo na řadu
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig[a]{a12frost1}\\
\pstexfig[b]{a12frost2}\\
\end{center}
\end{figure}

Za tímto účelem umístíme za senzory řady adaptivní filtr se strukturou viz. Obr. 12.1a. Za každým z $ K$ senzorů řady je umístěn transverzální filtr s $ J$ vahami. Výstupy těchto filtrů jsou pak sečteny do jediného chybového výstupu $ e[n]$. Pro účely dalšího výkladu zaveďme vektor vah $ \mathbf{w}[n]$ a vektor signálů na zpožděních $ \mathbf{x}[n]$

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathbf{w}^T[n] &= [ w_1[n],w_2[n],\ldots,w_{JK}...
...dots ,x_1[n-J+1],x_2[n-J+1], \ldots,x_K[n-J+1]]. \\ \end{aligned}\end{equation*}

Pro chybový výstup platí

$\displaystyle e[n] = \mathbf{w}^T[n]\mathbf{x}[n].$ (12.2)

Otázkou zůstává jak nastavovat váhy $ \mathbf{w}[n]$. Minimalizací rozptylu (výkonu) na chybovém výstupu $ e[n]$, sice docílíme potlačení rušivých signálů, ale triviální řešení (všechny váhy nulové) vede i k potlačení užitečného signálu $ s$. Přidáme tedy okrajovou podmínku na hodnoty vah, aby $ s$ (signál šířící se kolmo na řadu) prošel bez zkreslení.

Jak se struktura chová z pohledu signálu $ s$. Protože se $ s$ šíří kolmo na řadu jsou příspěvky od $ s$ na všech senzorech stejné. Tyto příspěvky se pak v dalších krocích kopírují na další zpoždění. V každém sloupci struktury Obr. 12.1a jsou tedy shodné příspěvky signálu $ s$. Zhlediska $ s$ můžeme tedy sloupce propojit, výsledná struktura je uvedena na Obr. 12.1b, jedná se o jediný transverzální filtr délky $ J$ jehož váhy jsou součtem vah původní struktury v odpovídajícím sloupci.

Okrajovou podmínku získáme tak, že fixujeme váhy vzniklého filtru (impulsovou odezvu filtru z hlediska $ s$) na Dirakův impulz (chceme, aby $ s$ prošel bez zkleslení).

\begin{equation*}\begin{aligned}\sum_{k=1}^{K} w_k[n] &= 1, \\ \sum_{k=K+1}^{2K}...
..., \\ &\vdots\\ \sum_{k=JK-K+1}^{JK} w_k[n] &= 0. \\ \end{aligned}\end{equation*}

Pro účely dalšího výkadu budeme potřebovat přehlednější maticové vyjádření. Zavedeme vektor $ \mathbf{f}$ délky $ J$ mající význam impulsové odezvy pro $ s$ a matici $ \mathbf{C}$ o rozměru $ JK\times J$

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathbf{C} &= [ \mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2,\ldots...
...{f}^T &= [ f_1,f_2,\ldots,f_J] =[ 1,0,\ldots,0], \\ \end{aligned}\end{equation*}

kde $ \mathbf{c}_i$ má tvar

$\displaystyle \mathbf{c}_i = [ \underbrace{0 \ldots 0}_{\text{$K(i-1)$\ nul}}\;...
...ext{$K$\ jedniček}}\;\;\;\; \underbrace{0 \ldots 0}_{\text{$K(K-i)$\ nul}} ] .$ (12.5)

Soustavu (12.3) pak můžeme s použitím značení (12.4) zapsat

$\displaystyle \mathbf{C}^T\mathbf{w}[n] = \mathbf{f} .$ (12.6)

Nyní shrnu předešlé úvahy. Váhy budeme nastavovat tak, abychom minimalizovali rozptyl $ \mathrm{E}[e^2[n]]$ na chybovém výstupu (opět předpokládáme, že proces $ \mathbf{x}[n]$ mé nulovou střední hodnotu), při platnosti okrajové podmínky (12.6). Jedná se vlastně o hledání vázaného extrému. Výsledný adaptivní algoritmus se nazývá LMS s lineárními okrajovými podmínkami.

Trajektorie vah ve váhovém prostoru je naznačena na obrázku Obr. 12.2. Množina přípustných vah je omezena pouze na podprostor $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$ (přímka na obrázku). Váhy se pohybují ve směru vázaného gradientu, jehož hodnoty jsou omezeny pouze na lineární podprostor $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{o}$ (na obrázku přímka procházející počátkem rovnoběžná s přímkou $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$).

Figure 12.2: Problémy LMS s lineárními okrajovými podmínkami
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig{a12chyba}
\end{center}
\end{figure}

Z toho vyplývají špatné numerické vlastnosti LMS algoritmu s okrajovými podmínkami. "Vyjede-li" $ \mathbf{w}[n]$ v důsledku kumulativní chyby (nové váhy se získají jako staré opravené o $ \mu$ násobek vázaného gradientu) z podprostoru $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$ (kde jsou splněny okrajové podmínky) vázaný gradient tuto chybu neumí opravit viz. Obr. 12.2. S rostoucím počtem iterací tedy vzdálenost $ \mathbf{w}[n]$ od podprostoru $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$ stále roste.

Efektivní řešení problému uvedl až Frost (včetně korigovaných horních mezí pro $ \mu$). Navržené řešení spočívá v promítnutí $ \mathbf{w}[n]$ na podprostor $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$ v každé iteraci ( $ \mathbf{w}[n]$ se přiřadí nejbližší váha splňjící okrajovou podmínku $ \mathbf{C}^T\mathbf{w} = \mathbf{f}$).


next up previous
Next: 12.2 Formulace bez okrajových Up: 12. Cvičení 12: Směrový Previous: 12. Cvičení 12: Směrový
Mirek 2006-12-12