next up previous
Next: 2.3 Extrapolace řady Up: 2. Cvičení 2: Blokový Previous: 2.1 Odtržení rekurentního odhadu

Subsections

2.2 Odhad koeficientů AR modelu

2.2.1 Odhad AR koeficientů obecně (pro nestacionární proces)

Náhodný proces $ x[n]$ je AR (autoregressní) proces řádu $ M$, jestliže platí

$\displaystyle x[n] = -\sum_{m=1}^{M} a_m x[n-m] + v[n],$ (2.1)

kde $ v[n]$ je stacionární bílý gusovský proces s nulovou střední hodnotu a variancí $ \sigma^2$. Typicky se nazývá excitační nebo budící

$\displaystyle v[n] \sim \mathcal{N}(0,\sigma^2).$ (2.2)

Koeficienty $ a_1,\ldots,a_M$ se nazývají AR koeficienty. Rovnice vlastně říkají jak je proces $ x[n]$ pomocí budícího procesu $ v[n]$ atd. namodelován. Proto se používá také označení AR model. Napříkad lze říci, že proces $ x[n]$ je generován AR modelem řádu $ M$, lze mluvit o odhadu koeficientů AR modelu atd.. Takový AR model je znázorněn na obrázku Obr. 2.2 (nakreslili jsme pouze filtr posaný rovnicí (2.1)).
Figure 2.2: Modelování AR procesu
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig{a2syn}
\end{center}
\end{figure}
Určitě jste už řadu AR procesů potkali. Například proces $ x[n]$ na kterém jste zkoušeli odhady momentů v prvním cvičení byl po částech AR řádu 1.

Nyní předpokládejme, že máme k dispozici realizaci procesu $ x[n]$ a známe řád AR procesu. Naším úkolem bude odhadnout jeho koeficienty případně $ \sigma^2$.

Zde stručně uvedeme odhad metodou nejmenších čtverců, který byl uveden (podrobně) na přednášce 2.2. Nejprve nebudu předpokládat nic o stacionaritě případně ergodicitě $ x[n]$, tedy $ x[n]$ může být nyní nestacionární (AR koeficienty případně variance budícího procesu $ \sigma^2$ se mohou měnit v čase).

Rovnice (2.1) vyjádříme budící proces

$\displaystyle v[n] = x[n] + \sum_{m=1}^{M} a_m x[n-m].$ (2.3)

Náš odhad je založen na minimalizaci disperze procesu $ v[n]$. Tedy AR koeficienty odhadneme tak, aby byl minimalizován moment $ \mathrm{E}[v^2[n]]$. Kdybychom $ a_m$ znali můžeme z (2.3) takto budící proces skutečně vypočítat. Bohužel budící proces $ v[n]$ a koeficienty $ a_m$ jsou nám nyní neznámé, jsou předmětem odhadu. Doslova $ a_m$ měníme a hledáme jejich optimální hodnotu s tím se mění i $ v[n]$. Aby bylo zřejmé že nyní $ v[n]$ a $ a_m$ mohou být odlišné od skutečných, označím je jinak. Místo $ v[n]$ použiji označení $ e[n]$ a místo $ a_m$ použiji $ a_m'$. Rovnice (2.3) s použitím nového značení nyní vypadá takto

$\displaystyle e[n] = x[n] + \sum_{m=1}^{M} a_m' x[n-m],$ (2.4)

viz. rovněž Obr. 2.3.
Figure 2.3: Analýza AR procesu
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig{a2an}
\end{center}
\end{figure}
Filtr na obrázku se nazývá analyzující (odhadujeme parametry signálu, tedy analyzujeme signál). Na obrázku je uveden signál $ x_p[n]$, nazveme ho predikce

$\displaystyle x_p[n] = - \sum_{m=1}^{M} a_m' x[n-m].$ (2.5)

S použitím $ x_p[n]$ lze (2.4) zapsat

$\displaystyle e[n] = x[n] - x_p[n].$ (2.6)

Odtud název pro $ e[n]$ chyba predikce. Dříve uvedené kritérium na odhad $ a_m$ má nyní význam minimalizace disperze chyby predikce $ e[n]$. Hledáme tedy $ a_m'$ taková, aby byla minimalizována disperze $ e[n]$ 2.3.

Nyní již samotné odvození. Označme vektor koeficientů a vektor zpožděných vzorků signálu $ x[n]$

\begin{displaymath}
\begin{gathered}
\mathbf{a}^T = [ a_1, \ldots, a_M ], \\
\mathbf{x}^T[n-1] = [ x[n-1], \ldots, x[n-M] ].
\end{gathered}\end{displaymath}

Rovnici (2.6) můžeme nyní zapsat

$\displaystyle e[n] = x[n] + \mathbf{a}^T \mathbf{x}[n-1].
$

Vyjádříme $ e^2[n]$ a aplikujeme operátor $ \mathrm{E}[.]$, dospějeme tak k disperzi

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathrm{E}[e^2[n]] &= \mathrm{E}[x^2[n] + 2 x[n]...
...{r}_p + \mathbf{a}^T \mathbf{R}_{xx} \mathbf{a}, \\ \end{aligned}\end{equation*}

kde jsme v posledním kroku označili autokorelační matici $ \mathbf{R}_{xx}$ a vektor autokorelací $ \mathbf{r}_p$

\begin{displaymath}\begin{gathered}\mathbf{R}_{xx} = \mathrm{E}[ \mathbf{x}[n-1]...
... \mathbf{r}_p = \mathrm{E}[x[n]\mathbf{x}[n-1]]. \end{gathered}\end{displaymath} (2.8)

Hledáme hodnoty $ \mathbf{a}$ pro které je disperze (2.7) minimální. Zderivujeme tedy (2.7) podle složek vektoru $ \mathbf{a}$ výsledky uspořádáme do sloupcového vektoru (gradient) 2.4

$\displaystyle \nabla_{\mathbf{a}} (\mathrm{E}[e^2[n]])
=
\frac{\partial \mathrm...
...2[n]]}{\partial \mathbf{a}}
=
2 \mathbf{r}_p + 2 \mathbf{R}_{xx} \mathbf{a}
.
$

Nyní položíme gradient rovný $ \mathbf{o}$ (nulový vektor) a dostáváme

$\displaystyle \mathbf{a}_{opt} = - \mathbf{R}_{xx}^{-1}\mathbf{r}_p.$ (2.9)

Pro disperzi chyby predikce v případě $ \mathbf{a}=\mathbf{a}_{opt}$ dostáváme

\begin{equation*}\begin{aligned}\mathrm{E}[e^2[n]]_{min} &= \mathrm{E}[x^2[n]] +...
...athrm{E}[x^2[n]] + \mathbf{r}_p^T \mathbf{a}_{opt}. \end{aligned}\end{equation*}

Z kritéria pro odhad zároveň plyne, že tato disperze je minimální odtud označení $ \mathrm{E}[e^2[n]]_{min}$.

Nyní již víme jak z momentů $ x[n]$ AR koeficienty odhadnout otázkou je jak odhadnout momenty $ x[n]$. To jsme ale probíraly na minulém cvičení. Například víte-li, že signál lze považovat za stacionární a ergodický na úsecích nějaké fixní délky, můžete použít blokový odhad atd..

2.2.2 LPC vokodér

V následujících úlohách se stručně podíváme na problematiku komprese řečového signálu. Řečový signál lze zjednodušeně popsat jako AR proces jehož parametry se v čase mění viz. Obr. 2.2. Přenosu řečového signálu naznačuje Obr. 2.4

Figure 2.4: Přenos řečového signálu
\begin{figure}\begin{center}
\pstexfig{a2prenos}
\end{center}
\end{figure}
Řečový signál putuje od mluvčího přes mikrofon A/D převod atd. na vstup analyzujícího filtru. Zpracování probíhá obvykle po blocích. V rámci každého bloku se odhadnou AR koeficienty. AR koeficienty spolu s informacemi o chybě predikce (např. $ \sigma^2$) jdou na vstup přenosové linky. Na druhém konci se z AR koeficientů sestaví syntetizující filtr (inverzní k analyzujícímu) viz. Obr. 2.2 a z informací o chybě predikce se sestaví budící signál (například bílý šum s variancí $ \sigma^2$). Přivedením budícího signálu na vstup syntetizujícího filtru obdržíme jeden blok syntetizovaného řečového signálu.

Stáhněte si nějaký řečový signál například tento a načtěte si jej do MATLABu

x = load("rec.asc");


Cvičení 2.1: Vaším úkolem je blokově odhadnout AR koeficienty (2.9) a varianci budícího procesu (2.10) pro řečový signál $ x[n]$. Předpokládejte fixní řád AR modelu řeči $ M=8$ a dále stacionaritu a ergodicitu řeči na úsecích délky $ L=256$ (použijte bloky délky $ L=256$).Poznámka: K odhadu autokorelační matice použijte vnějšího součinu jako v (2.8)


x = x(:);    % udela z x sloupcovy vektor
N = length(x);
M = 10;     % rad
L = 256;    % delka bloku
B = floor(N/L); % pocet bloku

y = zeros(N,1); e = zeros(N,1); u = zeros(N,1);

for b = 1:B; %B %4
 % kodovani
 x_blok = x( (b-1)*L+1:L*b );
 range = 1+M:L;
 X = zeros(L-M,M+1);
 for k = 1:M+1
  X(:,k) = x_blok(range-k+1);
 end;
 Rxx_ = X'*X/(L-M);  % spocteme autokorelacni matici Rxx_ o rozmeru M+1
 Rxx = Rxx_(1:M,1:M); % vybereme autokorelacni matici Rxx o rozmeru M
 rp = Rxx_(2:M+1,1); % a vektor rp
 a = -inv(Rxx)*rp;
 e_vykon = Rxx(1,1) + rp'*a; % vykon chyby predikce
end


Cvičení 2.2: Pro jeden blok2.5Vyneste predikci $ x_p[n]$ spolu s původním signálem $ x[n]$ a chybou predikce $ e[n]$.


 an_A = [1; zeros(M,1)]; % koeficienty analyzujícího filtru
 an_B = [1;a];      
 xp_blok = -filter([0;a],an_A,x_blok); % predikce
 e_blok = x_blok - xp_blok;      % chyba pridikce
                    % e_blok = filter(an_B,an_A,x_blok);

Figure 2.5: Původní signál $ x[n]$ a jeho predikce $ x_p[n]$
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig4.ps}


Cvičení 2.3: Nyní se pokuste řeč syntetizovat. V každém bloku z odhadnutých AR koeficientů vytvořte syntetizující filtr. Tento filtr vypadá jako na Obr. 2.2 je inverzní k analyzujícímu. Jako jeho buzení $ u[n]$ použijte:

1.
Chybou predikce $ u[n] = e[n]$. Výstup synetizujícího filtru $ y[n]$ by měl být v tomto případě identický s původním řečovým signálem.

2.
Bílý stacionání gausovský proces s nulovou střední hodnotou a variancí rovnou výkonu chyby predikce (2.10).

3.
Posloupnost periodicky se opakujících jednotkových pulsů s periodou $ P = 38$ (Periodu odhadněte podle Vašeho signálu $ x[n]$, stačí orientačně pohledem na modulové DFT spekrum).

Pro každý případ buzení porovnejte výsledek syntézy $ y[n]$ s řečovým signálem $ x[n]$.

Pro každý případ buzení si pro jeden blok vyneste: původní signál $ x[n]$, výsledek syntézy $ y[n]$, chybu predikce $ e[n]$ a buzení syntetizujícího filtru $ u[n]$.

Nevynášejte pouze časové průběhy, ale rovněž výkonová spektra v decibelech (lépe odhady PSD), rovněž si vyneste kvadrát modulu frekvenční charakteristiky syntetizujícího filtru v decibelech, abyste ho mohli porovnat s výkonovým spektrem $ x[n]$, případně $ y[n]$.


Při porovnávání výsledku syntézy $ y[n]$ s původním řečovým signálem $ x[n]$ je dobré si signály poslechnout (např. sound(y)), a vynést. Vyneste si rovněž spektrogramy obou signálů (např. specgram(y)2.6), jde z nich vyčíst více než z časových průběhů.

Figure 2.6: Průběh $ x[n]$, spektrogram $ x[n]$, spektrogram $ y[n]$ (syntetizující filtr je buzen směsí šumu a impulzů)
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig2.ps}

Skript pro syntézu $ y[n]$ zde neuvádím. Zmíním se pouze o vynášení výkonových spekter.

figure
minp = 1e-3; 
W = linspace(0,2*pi,100); % frekvence
% vykonove spektrum v [dB]
plot((0:L-1)/L*2, 10*log10(abs(fft(x_blok)).^2/L+minp), 'b' );
hold on
% modul |H|^2 vynasobeny vykonem chyby predikce v [dB]
plot(W/pi,10*log10(abs(freqz(sy_B*sqrt(e_vykon),sy_A,W)).^2) , 'r');
hold off
title('|X|^2 (modre), |H|^2*sigma')
ylabel('[dB]')
xlabel('norm. frekv. (W/pi)')

Figure 2.7: Průběhy signálů $ x[n]$, $ y[n]$, $ e[n]$, $ u[n]$ a jejich výkonová spektra pro jeden blok, syntetizující filtr je buzen chybou predikce.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig6.ps}

Figure 2.8: Průběhy signálů $ x[n]$, $ y[n]$, $ e[n]$, $ u[n]$ a jejich výkonová spektra pro jeden blok, syntetizující filtr je buzen bílým gausovským šumem s variancí rovnou výkonu chyby predikce.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig7.ps}

Figure 2.9: Průběhy signálů $ x[n]$, $ y[n]$, $ e[n]$, $ u[n]$ a jejich výkonová spektra pro jeden blok, syntetizující filtr je buzen posloupností jednotkových pulsů.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig8.ps}


next up previous
Next: 2.3 Extrapolace řady Up: 2. Cvičení 2: Blokový Previous: 2.1 Odtržení rekurentního odhadu
Mirek 2006-12-12