next up previous
Next: 3. Cvičení 3: Odhad Up: 2. Cvičení 2: Blokový Previous: 2.2 Odhad koeficientů AR

2.3 Extrapolace řady


Cvičení 2.4: Stahněte si nějaký signál o kterém si myslíte, že se chová jako AR proces. Můžete použít úsek řečového signálu z předchozí úlohy. Označme signál $ x[n]$ a jeho délku signálu $ N$ (ořízněte na maximálně 200 vzorků) Rozdělte úsek na dvě části, kde prvou $ x[1],\ldots x[Z]$ budeme považovat za známou a druhou $ x[Z+1],\ldots x[N]$ za neznámou.

Z prvé části odhadněte AR koeficienty (viz. (2.9)) a sestavte syntetizující filtr. Povšiměte si, že počáteční podmínky na zpožděních syntetizujícího filtru mají význam minulých vzorků syntetizovaného signálu. Nastavte tedy počáteční podmínky na hodnoty $ x[Z-M+1],\ldots x[Z]$ (pozor na pořadí) a vstupu filtr buďte nulami na výstupu by jste měli dostat signál, který se alespoň z počátku podobá neznámé polovině signálu (jde-li skutečně o AR proces).

vyneste si $ x[n]$ spolu s extrapolací pro různé $ Z$, a řády modelu $ M$, u řeči zkuste také vyšší řád něž perioda.


Figure 2.10: Původní signál a extrapolace, známá část má délku 100, řád AR modelu byl zvolen $ M=10$.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig10.ps}

Figure 2.11: Původní signál a extrapolace, známá část má délku 100, řád AR modelu byl zvolen $ M=40$.
\includegraphics[width=10cm]{ada2/obrmat/fig11.ps}


next up previous
Next: 3. Cvičení 3: Odhad Up: 2. Cvičení 2: Blokový Previous: 2.2 Odhad koeficientů AR
Mirek 2006-12-12