Adaptivní systémy - cvičení 4

Adaptivní lineární prediktor s algoritmem LMS


Úloha 4.1

Generujme autoregresní signál podle následujících diferenčních rovnic:

,

,

,

,

,

,

kde v[n] je bílý šum s normálním rozdilením hustoty pravděpodobnosti.


Úloha 4.2

Pro signál x[n] určete koeficienty AR modelu druhého řádu. Použijte blokového zpracování signálu. Průběhy autoregresních koeficientů zobrazte.


Úloha 4.3

Algoritmus LMS (Least Mean Squares) poskytuje metodu pro určení optimálních filtračních koeficientů bez explicitního počítání korelací. Je to v podstatě rekursivní metoda, která hledá minimum střední hodnoty kvadratické odchylky a tudíž vede k nastavení optimálních koeficientů filtru.

Lineární prediktor s LMS algoritmem

S každým novým vzorkem signálu x[n] vstupujícího do adaptivního FIR filtru počítáme odpovídající hodnotu predikovaného signálu (danou lineární kombinací M minulých hodnot) a chybu předpovidi :

, kde M je řád filtru.

Koeficienty filtru aktualizujeme pomocí algoritmu LMS podle rovnice :

, kde k = 0, 1 ... M.

Parametr určuje rychlost konvergence algoritmu. Je-li parametr příliš malý, algoritmus konverguje pomalu, je-li příliš velký, algoritmus se stává nestabilním.

 

a) Napište funkci pro iterativní výpčeet koeficientů adaptivniho filtru 2. řádu
s algoritmem LMS.

Adaptivní FIR filtr 2. řádu

b) Studujte chování adaptivního filtru z úlohy 4.3 a) na signálu x[n] z úlohy 4.1. Sledujte vliv velikosti parametru konvergence na chování algoritmu.

c) Zobrazte a vysvětlete průběh predikčního chybového filtru e[n].

 

mi = 0.0887

mean(err2(800:1000))= 1.0977

std(err2(800:1000)) = 0.1194

mean(err3(800:1000))= 1.0654

std(err3(800:1000)) = 0.1134


Úloha 4.4

a) Napište funkci pro iterativní výpočet koeficientů adaptivniho filtru M. řádu
s algoritmem LMS. (Funkci z předcházejícího příkladu zobecněte.)

b) Studujte chování tohoto algoritmu při ruzném řádu M a ruzných signálech.