Podprogramy

Funkce

Funkce musí být vždy ukončena příkazem return, který vrací hodnotu. Parametry musí být typu in.

function iszero(n : integer) return boolean is
begin
  -- zde jsou příkazy prováděny sekvenčně
  if n = 0 then
    return true;
  else
    return false;
  end if;
end;

entity subprograms is
port
(
  a : in bit_vector (0 to 2);
  m : out bit_vector (0 to 2)
);
end subprograms;

architecture example of subprograms is

  function simple (w, x, y: bit) return bit is
  begin
    return (w and x) or y;
  end;

begin
  process (a)
  begin
    m(0) <= simple(a(0), a(1), a(2));
    m(1) <= simple(a(2), a(0), a(1));
    m(2) <= simple(a(1), a(2), a(0));
  end process;
end example

Procedura

V proceduře může být použito příkazu return, ale nikdy nevrátí hodnotu. Parametry mohou být typu in, out, inout.

procedure count (incr : boolean; big : out bit; num : inout integer) is

begin
  -- zde jsou příkazy prováděny sekvenčně
  if incr then
    num := num + 1;
  end if;

  if num > 101 then
    big := '1';
  else
    big := '0';
  end if;
end;

Poznámka

Výrazem podprogram je označována funkce, procedura a operátor. S operátory se zachází jako se speciálním typem funkce. Je nutné si uvědomit, že není dovoleno deklarovat nové operátory, je však možné vytvořit funkci s odlišnými vstupními parametry. Tato možnost se nazývá technika přetěžování (dva nebo více podprogramů mají stejný název a liší se v počtu nebo typu vstupních parametrů).