ALTERA MAX3000

Vlastnosti

Tabulka è.1) Vlastnosti øady MAX3000
MAX3000 Device Features

Architektura obvodu

Architektura obvodu je založena na následujících prvcích: Obrázek è.1 ukazuje blokové schéma obvodu.


Obr. 1) Blokové schéma MAX3000
 
 MAX3000 Device Block Diagram


Obr. 2) Makrobuòka obvodu MAX3000
MAX3000 Macrocell

Obr. 3) Sdílené expandery obvodu MAX3000
MAX3000 Shareable ExpandersObr. 4) Paralelní expandery obvodu MAX3000
MAX3000 Paralel ExpandersObr. 5) Programovatelné spojovací pole - PIA
MAX3000 PIA Routing


Obr. 6) Blok øízení I/O
MAX3000 I/O Control Block


Programování v systému Programovatelné øízení spotøeby/rychlosti Konfigurace výstupu Výstup typu open-drain Øízení rychlosti nábìhu (slew rate) Zabezpeèení

Toto je poze pøiblížení nejdùležitìjších vlastností obvodu MAX3000. Bližší informace lze nalézt na stránkách firmy ALTERA: www.altera.com