ALTERA MAX5000

Vlastnosti

Tabulka 1) Souhrn vlastností øady MAX5000
MAX5000 Features Table

Tabulka 2) Pøehled rychlostních tøíd

MAX5000 Device Speed Grades

Architektura obvodu

Architektura obvodu je tvoøena následujícími prvky:
Obr. 1) Blokové schéma MAX5000

MAX5000 Architecture


Obr. 2) Makrobuòka obvodu MAX5000
MAX5000 Macrocelly
Obr. 3) Sdílené expandery obvodu MAX5000
MAX5000 Expander Product Terms

 
  Obr. 4) Blok øízení I/O
MAX5000 I/O Control Block

Zabezpeèení


Toto je poze pøiblížení nejdùležitìjších vlastností obvodu MAX5000. Bližší informace lze nalézt na stránkách firmy ALTERA: www.altera.com