Systém propojování CLB

CLB jsou navzájem propojovány pomocí horizont. a vert. vodičů – tzv Routing channels, popřípadě se spojovacími maticemi PSM ( Programmable Switch Matrix) viz. orb.4. Routing channels jsou 3 druhů:

  1. jednoduché (single-length) – spojují dvě sousední spojovací matice PSM. Slouží rychlému propojení sousedních CLB
  2. dvojté (double-length) – spojují dvě spojovací matice PSM objednu
  3. dlouhé ( longlines) – jsou vedeny horizontálně a vertikálně napříč celé součástky. Slouží pro rozvod kritických signálů.


Obr.4
PROPOJOVACÍ MATICE PSM

Propojovací matice PSM slouží k propojení horizontalních a vertikálních vodičů tak , aby propojení CLB bylo co nejefektivnější. Propojovací matice je znázorněna na obr.6. Průsečík každého horizontálního vodiče s vertikálním je realizováno 6 tranzistory, což zaručuje dobrou propojitelnost.


Obr.6
PROPOJOVÁNÍ I/O BLOKŮ

K propojení I/O bloků je navíc použito ještě 8 double-length a 8 longlines, což ulehčuje tzv. pin-swapping, což je prohození pinů bez změny propojení CLB.
GLOBALNÍ PROPOJOVACÍ SÍŤ

K rozvedení clocků a dalších rozvětvených signálů po součástce s min. zpožděním slouží globální propojovací síť. Ta je tvořena čtyřmi vertikálními longline vodiči pro každé CLB. Tyto vodiče byly přidany ke stavající propojovací síti tzn. longline vodiče zminěné výše + čtyři longline vodiče na každé CLB.

Struktura globalní propojovací sítě pro SPARTAN 5V je na obr.7


Obr.7

SGCK1-4 a PGCK1-4 jsou připojeny k BUFGP – primary global buffer nebo BUFGS – secondary global buffer viz obr.7.