Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

Algoritmy zpracování signálů

Témata semestrálních prací v letním semestru 2006/2007


Možné varianty semestrálního projektu:

Skupina A - projekt podle zadání z uvedeného seznamu
Skupina B - Individuální zadání (po dohodě s cvičícím)

Způsob zpracování:


Skupina A

 1. Koherenční analýza vícekanálových řečových signálů
  • Určete odhad koherence následujících řečových signálů snímaných ve více kanálech:
   Signály: 2channels-set-1.zip - 2 kanály,
   rec1.wav - 4 kanály - pracovat s libovolnými kombinace,
  • Určete průměrné dlouhodobé koherence mezi signály dostupných kanálů (včetně konfidenčních intervalů).
  • Určete krátkodobé odhady koherence daných signálů a jejich časový vývoj (kohergram).
  • Sledujte časový vývoj koherence průměrované přes kmitočtovou osu.

 2. Robustnost Burgova algoritmu výpočtu parametrů AR modelu
  • Srovnejte robustnost Burgova algoritmu výpočtu parametrů AR modelu se standardním algoritmem na bázi Yuleových-Walkerových rovnic.
  • Určete parametry AR modelu signálu vm0.bin (fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM) oběma metodami.
  • Sledujte rozdíly ve LPC spektru resp. v rozložení pólů syntetizujícího filtru.
  • Kvantifikujte rozdíly v rozložení pólů syntetizujícího filtru mezi oběma metodami.
  • Sledujte vliv různé úrovně šumu pozadí na výsledky modelování, sledujte opět rozdíly v LPC spektru a kvantifikujte rozdíly v rozložení pólů syntetizujícího filtru mezi modelem zašuměného a čistého signálu (viz bod a). SNR volte 0 dB, 5dB, 10 dB, 20 dB.
  • Předcházející bod opakujte pro barevné šumy :
   nc1.bin - (neznámý šum) fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM
   nc2.bin - (neznámý šum) fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM
   nc3.bin - (neznámý šum) fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM

 3. AR model za přítomnosti šumu.
  • Proveďte spektrální analýzu pomocí LPC signálu obsahující jednu nebo dvě sinusovky v bílém šumu pro různá SNR (10 0 -10 dB).
   a) jedna sinusovka : fs=8000 Hz, f=1400 Hz
   a) dvě sinusovky : fs=8000 Hz, f1=1400 Hz, f2=1900 Hz
  • Sledujte vliv volby řádu AR modelu.
  • Podobné výsledky sledujte rovněž pro barevný šum pozadí (šířka pásma překrývající resp. nepřekrývající analyzované sinusovky)

 4. AR modelování EEG signálu.
  • Zvažte možnosti modelování EEG pomocí AR modelu (autokorelační metoda).
  • Určete optimální řád modelu pomocí zvoleného kritéria.
  • Vygenerujte umělý EEG signál na základě určeného modelu a srovnejte s původním signálem.

 5. Potlačování šumu pomocí DCT.
  • Použijte DCT pro potlačování stacionárního šumu v nestacionárním signálu. Implementujte v MATLABu základní algoritmus podle [1]. Odhad šumu realizujte z počátečního úseku bez užitečného signálu.
  • Kvantifikujte úroveň potlačení šumu pomocí SNR kritérií. Analyzujte úroveň potlačení pro vstupní SNR 0dB, 5dB, 10dB, 20dB.
  • Srovnejte výsledky se potlačováním šumu na bázi standardního spektrálním odečítáním pomocí DFT.
  • Diskutujte zejména:
   - dosaženou úroveň potlačení šumu při použití DFT a DCT,
   - významné rozdíly ve vlastnostnech DFT a DCT a jejich důsledky pro algoritmus potlačování šumu,
  • Pro experimentální část použijte následující signály:
   - SA106992.CS0, SA107992.CS0, SA110992.CS0, SA114992.CS0 - fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM
   - Uvažujte 4 různé typy rušení : bílý šum a 3 neznámé barevné šumy nc1.bin,nc2.bin,nc3.bin - binární data bez hlavičky, 16-bit PCM
  [1] Soon et al. Noisy Speech Enahncement Using discrete Cosine Transform. In Speech Communication 1998.

 6. Potlačování šumu pomocí modifikované Wienerovy filtrace.
  • Použijte modifikovanou adaptivní Wienerovu filtraci pro potlačování stacionárního šumu v nestacionárním signálu. Přenosovou funkci Wienerova filtru stanovte na bázi LPC spekter. Odhad šumu realizujte z počátečního úseku bez užitečného signálu.
  • Sledujte úroveň potlačení pro vstupní SNR 0dB, 5dB, 10dB, 20dB.
  • Srovnejte výsledky se potlačováním šumu na bázi standardního spektrálním odečítáním pomocí DFT a zaměřte se na rozdíly ve zkreslení a úrovni hudebních zvuků ve výstupním signálu.
  • Demonstrujte ilustrativní ukázkové poslechy.
  • Pro experimentální část použijte signály ze zadání předcházející úlohy.

 7. Harmonické modelování signálů.
  • Proveďte rozklad signálu do harmonických komponent (řeč, hudba).
  • Syntetizujte signál pomocí harmonických komponent.
  • Kvantifikujte rozdíly v signálech pomocí SNR kritérií.

 8. Energetický detektor na bázi mel-spektra.
  • Implementujte banku Zwikerových filtrů s nelineární frekvenční osou v kmitočtové oblasti (mel-kepstrum).
  • Určete časový vývoj výkonu v jednotlivých pásmech.
  • Realizujte detektor řečové aktivity s adaptivním prahem nezávisle pro každé pásmo.
  • Srovnejte výsledky v jednotlivých pásmech a určete algoritmus detekce řeči pomocí kombinace dílčích výsledků v jednotlivých pásmech.
  • Opakujte postup s bankou filtrů se stejným počtem pásem avšak s lineární kmitočtovou stupnicí.

 9. PLP-kepstrální detektor
  • Určete kepstrální koeficienty na základě kosinové transformace výkonového spektra na výstupu PLP-banky filtrů (Barkova nelineneární frekvenční stupnice).
  • PLP-kepstrální koeficienty použijte pro integrální detektor řeči.
  • Proveďte poslechové testy pomocí vyklíčování detekované řeči.

 10. Vokodér s transversální strukturou syntetizujícího filtru.
  • Proveďte zakódování řečového signálu po segmentech s nulovým překryvem, tj. určete autoregresní koeficienty, výkon chyby predikce a základní periodu řeči (znělost/neznělost).
  • Proveďte zpětnou syntézu řečového signálu.
  • Diskutujte možnosti zvýšení kvality syntetizovaného signálu.


Skupina B - Individuální zadání

 1. Individuální zadání dle vlastního výběru.
  • Vhodné zejména pro diplomanty nebo bakaláře pracující na výzkumných úkolech katedry.
  • Možná jsou i další zadání z jiných aplikačních oblastí.
  • V případě zájmu kontaktujte cvičícího.

 2. Odhad formantů řečového signálu na bázi LPC
  • Navrhněte metodu odhadu formantů řečového signálu na bázi AR modelu.
  • Implementujte průběžný odhad pro delší promluvu
  • Sledujte přesnost detekce ve spektrogramu signálu na bázi DFT.
   [Grill, Zavadil]

 3. Detektor řečové aktivity používaný v telekomunikačních standardech
  • Implementujte algoritmus detekce řeči dle doporučení ITU-T G.729B.
  • Popište významné bloky uvedeného algoritmu.
  • Analyzujte spolehlivost detekce pomocí vhodných kritérií.
   [Jonáš]

 4. Spektrální odečítání s odhadem šumu ze spektrálních minim
  • Implementujte algoritmus spetrálního odečítání s odhadem šumu na bázi spektrálních minim.
  • Srovnejte se standardním spektrálním odečítáním s jednocestným či dvoucestným usměrněním (předvěďte ilustrativní poslechy).
  • Otestujte dosažitelné zlepšení SNR na vybrané množině simulovaných dat.
   [Sandr]

 5. Vokodér s křížovou strukturou syntetizujícího filtru v prostředí s rušivým pozadím
  • Proveďte zakódování řečového signálu po segmentech s nulovým překryvem, tj. určete koeficienty odrazu AR modelu, výkon chyby predikce a základní periodu řeči (znělost/neznělost).
  • Proveďte zpětnou syntézu řečového signálu s křížovou strukturou syntetizujícího filtru.
  • Analyzujte vliv aditivního rušení na kvalitu kódovaného signálu.
  • Implementujte potlačení aditivního šumu pomocí spektrálního odečítání před zakódováním řečového signálu.
  • Analyzujte kvalitu kódovaného signálu s odstraněným aditivním rušením.
   [Svárovský]

 6. Robustnost různých krátkodobých charakteristik řečového signálu na aditivní rušení.
  • Proveďte výpočet následujících krátkodobých charekteristik řečového signálu (tj. po jednotlivých segmetnech):
   • autoregresní koeficienty AR modelu autokorelační metodou
   • koeficienty odrazu AR modelu (opět autokorelační metodou)
   • prvních 20 koeficientů reálného kepstra
   • 16 LPC kepstrálních koeficientů
   • Výstupu banky filtrů s lineárním rozdělením frekvenční osy do 22 pásem
   • Výstupu trojúhelníkové banky filtrů s nelinární mel-frekvenční osou (22 pásem s 50% překryvem).
  • Sledujte robustnost všech výše uvedených charakteristik vůči aditivnímu rušení s odstupem (0 dB, 5 dB a 10 dB).
  • Pro experimentální část použijte následující signály:
   - SA106992.CS0, SA107992.CS0, SA110992.CS0, SA114992.CS0 - fs = 16 kHz, bez hlavičky, 16-bit PCM
   - Uvažujte 4 různé typy rušení : bílý šum a 3 neznámé barevné šumy nc1.bin,nc2.bin,nc3.bin - binární data bez hlavičky, 16-bit PCM
  • Analyzujte Euklidovskou vzdálenost výše uvedených charakteristik mezi čistým řečovým signálem a signálem s aditivním šumem.
   [Pospíšil]