Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8856-2 (Latin-2)

X31CZS - Číslicové zpracování signálů - cvičení
zimní semestr 2007/2008

Pomůcky pro práci ve cvičení:
On-line příručka maticového počtu v angličtině
Databáze signálů
Funkce pro načtení binárních dat do MATLABu: loadbin.m, loadwav.m
Užitečné informace lze nalézt též na stránkách kolegy Čmejly pro předmět CSS - Číslicové signály a soustavy či na stránkách k předmětu UCZ - Úvod do číslicového zpracování signálů

Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

1. týden - Úvod. Modelování signálů
- Seznámení s harmonogramem cvičení, pomůcky pro práci ve cvičení, MATLAB.
- Modelování signálů - bílý šum, barevný šum, směs signálů.
Doporučuji dva odkazy na předměty dobíhajícího studia CSS: Rychlý úvod do MATLABu a Generování základních posloupností v MATLABu

2. týden - Potlačování nekorelovaných signálů v časové oblasti.
- Příprava signálů k simulaci.
- Metoda kumulačních součtů v čase.
- Kritéria klasifikace zvýraznění signálů.
- Návod ke cvičení

3. týden - DFT-I, základní vlastnosti.
- Spektrální rozlišení a popis frekvenční osy.
- Prosakování ve spektru.
- Vliv různých váhovacích oken.
- Návod ke cvičení
+ Úsporný výpočet pro reálnou posloupnost.

4. týden - DFT-II, periodicita ve spektru.
- Doplnění nulami při výpočtu DFT.
- Detekce periodicity v DFT spektru.
- Odhad f_o u reálných řečových signálů
- Návod ke cvičení

5. týden - Řešení diferenčních rovnic, přenosová funkce systému.
- Blokové schéma diskrétního systému a diferenční rovnice.
- Výpočet impulsové odezvy a přenosové funkce diskrétního systému.
- Zobrazení nulových bodů a polů přenosové funkce diskrétního systému.
- Zobrazení frekvenční odezvy diskrétního systému.
- Návod ke cvičení

6. týden - Číslicové filtry I - FIR
- Návrh FIR filtru metodou okna.
- Kaiserova metoda návrhu podle tolerančního pole filtru.
- Frekvenční charakteristiky navržených filtrů a jejich vlastnosti
- Realizace filtrace v časové oblasti v MATLABu.
- Návod ke cvičení

7. týden - Číslicové filtry II - IIR
- Aproximace modulové charakteristiky IIR filtru a jejich vlastnosti.
- Nástroje pro návrh IIR filtrů v MATLABu
- Frekvenční charakteristiky navržených filtrů a jejich vlastnosti
- Stabilita IIR filtrů
- Zkreslení signálu v důsledku nelineární fáze.
- Návod ke cvičení

8. týden - Číslicová filtrace ve frekvenční oblasti.
- Lineární a cyklická konvoluce
- Spektrální prahování a odečítání
- Potlačování bílého šumu
- Potlačování harmonického rušení v EKG
- Návod ke cvičení

9. týden - Zpracování signálu ve více frekvenčních pásmech.
- Rozklad signálu do pásem - banka filtrů.
- Decimace a interpolace v dolním kmitočtovém pásmu.
- Decimace a interpolace v horních pásmech.
- Návod ke cvičení

10. týden - Aplikace korelační analýzy.
- Základní vlastnosti odhadů autokorelační a vzájemné korelační funkce.
- Detekce periodicity v signálu.
- Detekce zpoždění mezi dvěma kanály.
- Návod ke cvičení

11. týden - Odhady spektrálních charakteristik deterministických a náhodných signálů.
- Časově-frekvenční rozlišení DFT - spektrogram, periodogram.
- Welchova metoda (průměrování v čase).
- Průvěrování v periodogramu (v kmitočtu).
- PSD podle Wiener-Chinchinovy věty.
- Návod ke cvičení

12. týden - Kvantizační jevy v diskrétních systémech
- Návod ke cvičení

13. týden - Cvičení odpadá (1.1.2008 - státní svátek)

14. týden - Prezentace semestrálních prací.
- Závazný termín odevzdání zpracovaní semestrální práce !!!
- Udělení zápočtů