Témata semestrálních prací z pøedmìtu DZR:


1. Detekce znìlý / neznìlý *)
2. Identifikace zaèátkù a koncù slov *)
3. Identifikace (pøípadnì klasifikace) samohláskových úsekù *)
4. Identifikace (pøípadnì klasifikace) vybraných souhlásek *)
5. Klasifikace povelù ano / ne
6. Urèení základního tónu (literatura Hess)
7. Ropoznávání mluvèího (literatura Klevans - Rodman)
8. Realizace vokodérù
9. Realizace potlaèování sumù
10.Získávání formantù a jejich klasifikace

*) Navrhnìte jednoduché pøíznakové klasifikátory.
Vybrané téma realizujte a ovìøte na èíslovkách.
 

Pozadovaný zpùsob zpracování:
- komentovaný m-file s funkcemi provádìjícími vlastní výpoèty
- demonstraèní m-file pou¾ívající tyto funkce
- velmi struèný popis (1 strana staèí, podrobnosti radìji v komentáøích v m-filech)