Semestrální práce z predmětu Algoritmy zpracování signálů

Vypracoval: J.GillarZadání:
            Implementujte vokodér s transversální strukturou syntetizujícího filtru:
            - proveďte zakódování řečového signálu po segmentech s nulovým překryvem, tj. určete
            autoregresní koeficienty, výkon chyby predikce. Určete základní periodu řeči.
            - proveďte zpětnou syntézu řečového signálu.


Princip činnosti vokodéru:

Analýza:


Syntéza:Parametry:

      -  vstupní signál: 12ti bitová kvantizace, vzorkovací frekv. 8kHz
      -  LPC řádu 10
      -  segmentace 160 vzorků bez překryvu
      -  detekce základního řečového tónu z polohy
         maxim autokorelační funkce vstupního signálu
      -  detekce znělosti porovnáním okamžité hodnoty
         maxima autokorelační funkce s dlouhodobým průměrem


Zdrojové soubory v matlabu jsou zde:

Vokodér:   vokoder.m
Program na výpočet autokorelační funkce:   korelace.m


Použité signály jsou zde:
slovo "devět":   devet1.sig
slovo "osum":   osum1.sig


Následují výsledky s použitím signálu devet1.sig:

Analýza:


Syntéza:


Spektrogramy vstupního a výstupního signálu:
Poslechová zkouška:

Slovo "devět":   originál  syntetizované
Slovo "osum":    originál  syntetizované