Semestrální práce z předmětu CZS

Zadání č.4


Zadání: Srovnejte spektrální charakteristiky a jejich vývoj tónu 3 různých hudebních nástrojů.

o Detekujte kmitočet základní harmonické složky - výšku tónu daného signálu.

o Sledujte spektrální složení jednotlivých signálů.

o Sledujte časové průběhy a časový vývoj spektra jednotlivých signálu. Pokuste se z uvedených charakteristik určit typ hudebního nástroje.

o Proveďte zpětnou syntézu signálu s různými počty harmonických složek.


Detekce základní harmonické:

Určení základní harmonické spočívalo v nalezení maxima ve spektru signálu.

Spektrální složení signálu

Pro zjištění spektrálního složení jsme použili fft.

Časové průběhy a časový vývoj spektra

Časový vývoj signálu a jeho spektra jsme sledovali ve 4 různých okamžicích průběhu tónu. Vývoj spektra jsme také zobrazili pomocí spektrogramu.

Zpětná syntéza

Signál jsme ze spektra rekonstruovali po omezení počtu vyšších harmonických (vynulováním všech frekvenčních složek vyšších než zvolený kmitočet). Z časového průběhu i poslechem jsme sledovali vliv omezení spektra na kvalitu zvuku daného hudebního nástroje.


Výsledky analýzy jednotlivých nástrojů:

o piano

o cembalo

o varhany

o xylofon

o kytara


Vypracovali: Petr Štork & Karel Nápravník