Procesor ATMEL

89C2051

 


Stručná charakteristika

kompatibilita s obvody řady 51

2 Kbyte programové paměti FLASH na čipu

životnost paměti : 1000 mazacích cyklů

napájecí napětí v rozsahu 2,7 V až 6 V

hodinový kmitočet : 0 Hz až 24 MHz

ochrana programu proti přečtení

128 byte RAM na čipu

15 vstupů / výstupů

možnost přímého buzení LED ( velký výstupní proud )

analogový komparátor

dva 16 b čítače / časovače

6 zdrojů přerušení

sériový kanál UART

možnost nastavení režimu se sníženou spotřebou


 

 Podrobný popis procesoru


Obvod AT89C2051 firmy Atmel je jednočipový procesor s harwadskou architekturou vyráběný v CMOS technologii. Na čipu je integrována programová paměť typu FLASH o velikosti 2 Kbyte. Výrobce zaručuje, že paměť je možné 1000 krát přeprogramovat. Při zápisu programu do paměti FLASH lze nastavením řídicích bitů LB1 s LB2 zakázat čtení a tím zabránit případnému zcizení programu. Procesor je schopen činnosti po připojení napájecího napětí a krystalu na vývody XTAL1 a XTAL2. Výhodou je plně statický provoz - obsah všech vnitřních registrů zůstane zachován i při snížení hodinového kmitočtu na nulu. Při Instrukční soubor je stejný, jako u procesorů řady 51.

 

V / V obvody

Výstupní budiče jsou zapojeny podle obrázku. Výhodou je jednoduchost a velký výstupní proud ve stavu log.0 ( 20mA ). Na vývody P1.0 a P1.1 jsou připojeny vstupy analogového komparátoru. U těchto dvou vývodů nejsou vnitřní kolektorové rezistory. S tím je nutné počítat v tom případě, kdy komparátor nebude použit, a vývody se musí ošetřit přidáním vnějších rezistorů proti + napájení. V režimu čtení musí být tranzistory zavřené. ( před čtením je nutné zapsat do výstupního registu brány log.1 ).

 

 

Čítače / časovače

Procesor obsahuje dva 16-bitové čítače, jejichž obsah je přístupný pomocí registrů TH0,TL0 pro čítač 0 a TH1,TL1 pro čítač 1. Vstupní signál pro čítače je možné brát buď z vnějšího zdroje pomocí vstupů procesoru T0 a T1, nebo signál odvozený z oscilátoru hodinového kmitočtu procesoru. Je-li zdrojem signálu vnitřní oscilátor procesoru, potom je čítač v reřimu časovače a inkrementuje se každý strojový cyklus ( 12 period oscilátoru ). Ve funkci čítače vnějších událostí se obsah příslušného registru zvyšuje o jedničku vždy při sestupné hraně na vývodu Tn. Zjistí-li se v jednom cyklu úroveň log.1 a v příštím log.0 přičte se k obsahu čítače jednička. Nová hodnota je v čítači nastavena v době S3P1 následujícího cyklu za cyklem, ve kterém byla zjištěna změna. Protože zjištění změny na vstupech Tn trvá 2 strojové cykly (24 period oscilátoru), je maximální čítaný kmitočet vnějšího signálu 1/24 kmitočtu oscilátoru mikropočítače. Logická úroveň čítaného signálu musí zůstat nezměněna vždy alespoň 1 celý strojový cyklus. Konfiguraci čítače/časovače 0 a 1 zajišťujeme naprogramováním registru TMOD . Vlastní čítače se programově spouští nebo zastavují nastavením nebo vynulováním bitu TRn v registru TCON.

Blokové schéma čítače / časovače a v módu 0

Blokové schéma módu 1 je stejné jako mód 0 s tím rozdílem, že čítač TLn má 8 bitů a dohromady s čítačem THn tvoří 16 bitový čítač. V módu 2 pracuje registr TLn jako čítač s obvodovým přednastavením na hodnotu uloženou v registru THn při přetečení čítače TLn. Programové nastavení nové hodnoty v registru THn neovlivňuje současný stav čítače TLn. V předcházejících módech byla funkce časovače 0 a 1 shodná. V módu 3 dochází u čítače 0 k jeho rozštěpení na dva samostatné osmibitové čítače TL0 a TH0. Čítač TL0 využívá standardní signály C / T, GATE, TR0, INT0 a TF0. Přetečení nastavuje příznak TF1. Pracuje-li čítač 0 v režimu 3, potom čítač 1 může pouze generovat přenosovou rychlost pro sériový kanál nebo být využit v aplikaci, která nevyužívá přerušení.

Technické parametry

Příklad konstrukce programátoru

Originální dokumentace od firmy ATMEL ( formát PDF )

Zpět na začátek této stránky

 

Autoři : Luděk Beran, Petr Svoboda, Jiří Santarius