31UCZ Úvod do číslicového zpracování signálů Rozsah výuky: 2+2
Přednášející: P. Sovka, J. Uhlíř Zakončení: z,zk
Zodpovědná katedra: K331 Typ předmětu: S Semestr: Z

Anotace:
Předmět je koncipován jako úvod do číslicového zpracování signálů. Slouží jako úvodní předmět pro navazující předměty CFS, CZS, ICZ, ASI, SSC a SCS. Jeho cílem je upevnit, rozšířit i přinést nové poznatky o praktické realizaci algoritmů číslicového zpracování pomocí procesorů. Důraz je kladen na získání praktických zkušeností s implementací i aplikací těchto systémů a na interpretaci výsledků.

Program cvičení:
1. Generování a základní operace s číslicovými signály v Matlabu, dostupné databáze signálů
2.   LTI, diferenciátor, integrátor, konvoluce, frekvenční charakteristiky, přenosová funkce, diferenční rovnice
3.   Číslicová filtrace, normování, návrh a analýza IIR filtrů
4.   Návrh a analýza FIR filtrů, rozklad EEG do frekvenčních pásem
5.   Rozklad filtru na sekce druhého řádu, aditivní syntéza hudebních nástrojů
6. DFT, frekv. osa, obraz reálné posloupnosti
7.   Váhování, vliv tvaru oken, prosakování, konvoluce pomocí DFT
8.   Analýza a zpracování (převzorkování, odšumování a další efekty) akustických signálů programem Cool Edit
9.   Převzorkování, decimace, interpolace
10.   Periodogram, průměrování spekter
11.   Ilustrace vzorkování a kvantování signálu, simulace kvantování v číslicových systémech, mezní cykly
12.   Adaptivní filtrace, autokorelační funkce
13.   Prezentace semestrálních prací I
14.   Prezentace semestrálních prací II

Utility pro cvičení:
loadwav.m   savewav.m

Semestrální práce:
seznam námětů pro semestrální práce

Databáze signálů:
Řečové, biologické a hudební signály
Číslovky, izolovaná slova, souvislé promluvy
Hláskovaci tabulka, bio, hudba, ekonomie

Literatura:
[1] Davídek, V., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů a implementace. Skripta ČVUT, Praha 1996 
[2]   Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů. VUT, Brno 1997 
[3]   Smékal, Z., Vích, R.: Zpracování signálů pomocí signálových procesorů. RADIX, Praha 1998 
[4]   Rabiner, L.R., Schafer, F.W.: Digital Processing of Speech Signals. Prentice-Hall, Inc., New York 1978 
[5] Sovka, P., Pollák P.: Vybrané metody číslicového zpracování signálů. Skripta ČVUT, Praha 2001
[6]   Openheim, A.V., Shafer, R.W.: Discrete-Time Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1990 
[7]   Rabiner, L.R., Gold, B.: Theory and Application of Digital Signal Processing. Prentice-Hall, Inc., New Jersey 1975


  Stránka vytvořena 1.10.2001