Úvod do číslicového zpracování signálů - UCZ
Cvičení 7
Okna | Vliv tvaru okna | Potlačení prosakování | Konvoluce | Spektrogram | 3D-spektrogram

kodovani ISO 8859-2
Úloha 7.1 "Okna"

Zobrazte časové průběhy oken a jejich amplitudová FFT spektra v dB. Ta jsou definována následujícím vztahem

Pro studium vlastností oken doplňte posloupnosti nulami na délku 1024 vzorků. Délku okna N volte např. 64 vzorků. Hlavní lalok spektra vztáhněte k úrovni 0 dB. Zobrazte následující typy oken

Porovnejte tvary oken. Zaměřte se na porovnání šířky hlavních laloků a odstupu postranních laloků od hlavních.

Výsledky :

Časové průběhy oken pro N=128

Amplitudová FFT spektra jednotlivých okenÚloha 7.2 "Vliv tvaru okna"

Sledujte vliv tvaru okna na výsledná amplitudová spektra v případech, kdy délka okna i počet bodů DFT jsou shodné s celistvým násobkem počtu period harmonického signálu.

Návod:


Výsledky :

Získaná DFT spektra pro jednotlivá okna a zadaný signál

Úloha 7.3 "Potlačení prosakování"

Sledujte vliv tvaru okna na výsledná amplitudová spektra v případech, kdy délka okna, nebo počet bodů DFT nejsou shodné s celistvým násobkem počtu period harmonického signálu.

Návod:


Výsledky :

Získaná DFT spektra pro jednotlivá okna a zadaný signálÚloha 7.4 "Konvoluce"

Mějme posloupnosti


a) Nalezněte lineární konvoluci těchto dvou posloupností pomocí  funkce conv.
b) Nalezněte lineární konvoluci těchto dvou posloupností výpočtem ve spektrální oblasti

Návod:Úloha 7.5 "Spektrogram"

Pomocí nápovědy nastudujte funkci specgram. Pomocí této funkce zobrazte spektrogram krátkého řečového signálu. Délku oken (segmentů signálu) funkce specgram volte mezi 64 a 1024. Diskutujte vliv délky segmentu na zobrazení spektra signálu.

jedna.asc


Výsledky :

Získané spektrogramy s délkami segmentů 128, 256 a 512 pro řečový signál slova "jedna"Úloha 7.6 "3D-Spektrogram"

Nastudujte z nápovědy funkce mesh, axis, xlabel, ylabel, zlabel, surf, waterfall. S využitím těchto funkcí a funkce specgram zobrazte následující 3D spektrogram.


Tento text vznikl jako podklad pro cvičení z předmětu UCZ na katedře teorie obvodů ČVUT. Pro přípravu těchto stránek bylo využito informací z webových stránek Číslicové Signály a Systémy (CSS), kde je také možno najít další zajímavé informace :-)

Jan Novotný: novotnj2@feld.cvut.cz 3.11.2001