Úvod do číslicového zpracování signálů - UCZ   
Zadání semestrálních prací | Způsob vypracování

kodovani ISO 8859-2
Semestrální práce

1. Úlohy ze cvičení

Z 5 vybraných cvičení vypracujte vždy po jedné neřešené úloze, případně ji rozšiřte a doplňte  (s vyjímkou cvičení 1 a 2).


2. Návrh filtrů IIR, FIR pro vybranou aplikaci

3. Analýza hudebních nástrojů

Prostudujte časové a spektrální průběhy generované několika různými hudebními nástroji. Na základě provedeného rozboru určete:

Pokuste se zjistit i časový vývoj jejich amplitudy.


4. Určení základního tónu řeči

Prostudujte časové a spektrální průběhy několika slov. Na základě provedeného rozboru realizujte jednoduchý detektor základního tónu řeči. Pro klasifikaci zvažte možnosti použití následujících deskriptorů:

Proveďte rozbor a vyhodnocení chybovosti klasifikátoru.

5. Detekce  znělý-neznělý

Prostudujte časové a spektrální průběhy několika slov. Na základě provedeného rozboru realizujte jednoduchý detektor znělých částí slov. Pro klasifikaci zvažte možnosti použití následujících deskriptorů:

Proveďte rozbor a vyhodnocení chybovosti klasifikátoru.

6. Formantová analýza

Prostudujte spektrální průběhy několika slov. Na základě provedeného rozboru realizujte jednoduchý systém na detekci prvních tří formantových kmitočtů. Zvažte možnost použití:

Proveďte rozbor a vyhodnocení detektoru.

7. Rozpoznávač povelu ano/ne

Prostudujte časové a spektrální průběhy syntetických i reálných realizací slov ano a ne. Na základě provedeného rozboru realizujte jednoduchý klasifikátor povelů ano – ne, nezávislý na mluvčím. Pro klasifikaci zvažte možnosti použití následujících deskriptorů:

Proveďte rozbor a vyhodnocení chybovosti klasifikátoru.

8. Frekvenční analýza hlásek

Prostudujte časové a spektrální průběhy vybraných hlásek.

Vypracujte přehled spekter jednotlivých hlásek. U znělých nalezněte formanty.

9. Analýza EEG signálů

Navrhněte banku FIR filtrů oddělující základní aktivity EEG signálu:

pásma signálů:

alfa ............. 8 - 13 Hz
beta ........... 13 - 30 Hz
theta ........... 4 - 7 Hz
delta..... ..... 0.5 - 3.5 Hz
gama ......... 30 - 50 Hz


10. Spektrální analýza dat impulsní oscilometrie

11. Implementace tzv. frekvenční lupy (zoom FFT)

12. Srovnání programu Octave s Matlabem, ověření přenositelnosti *.m souborů z Matlabu

Forma semestrálních prací

Úlohy by měly být vypracovány formou funkčních m-filů (případně i s demonstračním souborem) a krátkého (3 až 5 strany A4) referátu. Referát by měl obsahovat vždy: zadání úlohy, řešení a dosažené výsledky. Referát by neměl být výpisem souborů pro Matlab. Vedle tištěného referátu se odevzdává i jeho elektronická podoba a programy. Práce se budou odevzdávat ve 13. a 14. týdnu na cvičení.Jan Novotný: novotnj2@feld.cvut.cz  &  Petr Prášek: xprasek@feld.cvut.cz  17.10.2001