Tento dokument vcetne vsech odkazu pouziva kodovani ISO 8859-2 (Latin-2)

B2B31CZS - Číslicové zpracování signálů - cvičení
zimní semestr 2023/2024

Hodnocení průběžné práce v semestru:


PROGRAM CVIČENÍ:

 1. Út 26.9.2023
  Náhodné a deterministické signály. Modelování signálů v MATLABu
  - Seznámení s harmonogramem cvičení, pomůcky pro práci ve cvičení, MATLAB.
  - Vlastnosti deterministických a náhodných signálů (bílý šum, deterministické signály, sms signál)
  - Opakování práce v prostředí programu MATLAB: základní operace, operátory, nejdůležitější funkce
  Návod ke cvičení - live skript cv01.mlx ( cv01.pdf)
  Doplňující studijní materiály:
    - P. Kačmařík: Vlastnosti bílého šumu awgn.pdf

 2. Út 3.10.2023
  Aplikace korelační analýzy.
  - Základní vlastnosti odhad autokorelační a vzájemné korelační funkce.
  - Detekce periodicity v signálu.
  - Detekce zpoždění mezi děvma kanály.
  Návod ke cvičení - live skript cv02.mlx ( cv02.pdf)
  Doplňující studijní materiály:
    - P. Kačmařík: Maximálně věrohodný (ML) odhad zpoždění dálkoměrného signálu - ML-odhad-zpozdeni.pdf

 3. Út 10.10.2023
  Číslicové signály ve frekvenční oblasti, DFT.
  - Základní vlastnosti DFT.
  - Spektrální rozlišení a popis frekvenční osy.
  - Prosakování ve spektru.
  - Vliv různých váhovacích oken.
  Návod ke cvičení - live skript cv03.mlx ( cv03.pdf)
  Doplňující studijní materiály:
    - P. Kačmařík: Výpočet spektra signálu pomocí DFT - DFT-priklady.pdf, M-files DFT-reseni.zip

 4. Út 17.10.2023
  1. TEST + Odhady spektrálních charakteristik signálů.
  - časově-frekvenční rozlišení DFT - spektrogram, periodogram.
  - Spektrální výkonová hustota (PSD).
  - Odhady PSD: Welchova metoda (průměrování v čase), průměrování v periodogramu (v kmitočtu), PSD podle Wienerovy-Chinchinovy věty (zkracování ACF).
  Návod ke cvičení - live skript cv04.mlx ( cv04.pdf)

 5. Út 24.10.2023
  Vlastnosti diskrétních systémů 1. řádu
  - Blokové schéma diskrétního systému a diferenční rovnice.
  - Výpočet impulsové odezvy a přenosové funkce diskrétního systému.
  - Zobrazení nulových bodů a polů přenosové funkce diskrétního systému.
  - Zobrazení frekvenní odezvy diskrétního systému.
  Návod ke cvičení - live skript cv05.mlx ( cv05.pdf)
  Doplňující studijní materiály:
    - P. Pollák: Základní vlastnosti a elementární slovník Z-transformace - Z-transformace.pdf

 6. Út 31.10.2023
  2. TEST + Vlastnosti diskrétních systémů vyšších řádů
  - Analýza systémů 2. řádu.
  - Výpočet impulsové odezvy z přenosové funkce systémů vyšších řádů (zpětná Z-transformace).
  Návod ke cvičení - live skript cv06.mlx ( cv06.pdf)

 7. Út 7.11.2023
  Číslicové filtry IIR
  - Návrh filtru z analogového prototypu
  - Návrh IIR filtrů
  - Frekvenční charakteristiky a stabilita navržených filtrů
  - Zkreslení signálu v důsledku nelineární fáze.
  Návod ke cvičení - live skript cv07.mlx ( cv07.pdf)

 8. Út 14.11.2023
  Číslicové filtry FIR
  - Návrh FIR filtru metodou okna (základní návrh)
  - Sledování frekvenčních charakteristik navržených filtrů
  - Realizace filtrace v časové oblasti v MATLABu.
  - Kaiserova metoda návrhu podle tolerančního pole filtru
  Návod ke cvičení - live skript cv08.mlx ( cv08.pdf)

 9. Út 21.11.2023
  Návrh FIR a IIR filtrů z tolerančního pole
  Návod ke cvičení - live skript cv09.mlx ( cv09.pdf)

 10. Út 28.11.2023
  Číslicová filtrace ve frekvenční oblasti.
  - Lineární a cyklická konvoluce
  - OLA a OLS s pravoúhlým oknem pro zpracování dlouhých signálů
  Návod ke cvičení - live skript cv10.mlx ( cv10.pdf)

 11. Út 5.12.2023
  Metoda sčítání přesahů s obecným oknem.
  - Implementace segmentace a sčítání přesahů s modifikací spektra.
  - Použití pásmové filtrace v metodě sčítání přesahů.
  Návod ke cvičení - live skript cv11.mlx ( cv11.pdf)

 12. Út 12.12.2023
  3. TEST + Zpracování signálu ve více frekvenčních pásmech.
  - Rozklad signálu do pásem - banka filtrů s perfektní rekonstrukcí.
  - Decimace a interpolace v dolním kmitočtovém pásmu.
  - Decimace a interpolace v horních pásmech.
  Návod ke cvičení - live skript cv12.mlx ( cv12.pdf)

 13. Út 19.12.2023
  Realizace Hilbertova transformátoru
  Výpočet obálky signálu.
  Amplitudová demodulace.
  Návod ke cvičení - live skript cv13.mlx ( cv13.pdf)

 14. Út 9.1.2024
  4. TEST + Rezerva
  Konzultace.